ࡱ> xq" !#a$%&'()*+,-./012b456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`cdefghijlmnopqrstuvwz{|}~Root Entry:tO0 LqCompObj s 11462q62q 214=2q=2qSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8HProps14CV_iew ab@2qb@2q' w!$%+,-./012456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~se @514,0,4751,1000@j@5E:\Senior Design\Project Plans\Project Plan 2.15.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @56Cody Willmart (RIT Stude՜.+,D՜.+,( X`l $Rochester Insitute of Technology Fri 12/3/10 Fri 2/18/1146d?0h$0.0092%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete92% % Complete$0.00Cost46d?Scheduled Duration@/Scheduled Finish@H3Scheduled Start0hWork0%% Work CompleteOh+'0T px  ( 4 @LProject Plan 2.15Cody Willmart (RIT Student)Cody Willmart (RIT Student)9Microsoft Project@!x@\lB@$4qCFilter]b@2qb@2qCTableYb@2qb@2qCReport Ub@2qb@2qCUdm =Qb@2qb@2qCEdl Mb@2qb@2qCCommandBarIB2qB2qCMap EB2qB2qCVba B2qB2qCGroupingAB2qB2qTBkndTask7;2q;2qTBkndRsc0=2q=2qTBkndCal>*=2q=2qTBkndAssn#=2q=2qTBkndCons=2q=2qTBkndOutlCode=2q=2qVarMeta)$ :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99q"Df,M)~ˠ*mC> 0Var2Data( FixedData'>FixedMeta&8Fixed2Data#Fixed2Meta"8VarMetaFixedData lFixedMetab|Fixed2Data!3 Fixed2Meta*>Props XVarMeta"%WTVar2Data@.FixedData$'3FixedMetaFixed2Data&(@ Fixed2Meta VarMeta.`Var2Data), >FixedData pFixedMeta+- `Fixed2Data.Fixed2MetaXProps @HVarMeta/2?0Var2Data>FixedData14:FixedMeta7Fixed2Data354Fixed2Meta0Props uVVarMeta69Var2Data$7FixedData8;\5FixedMetaB Fixed2Data:<yFixed2MetakProps rEProps MFixedMeta$ @; 0` P@p0` P@p0` P@p 0 `  P   @ p aG-HHjgfgxK_J^=d|AGNJ2t֠N\˿_\NUHI[=d|AGNJǖ(2h/B,7x y ~V` L#GT=d|AGNJw7`=B?LoBd[0DuO/\>OKlO i鵵Ɲt,1N:hd[0DuO/.q:{5J@HU$TR`B[a M~V` L#GT\>OKlO i鵵e=Liph~V` L#GT.q:{5J@HU$ 7C\4}Qp_\>OKlO i鵵PF`{I~(+M~+PIz.q:{5J@HUPF`{I~({sFOiry"gxK_J^i@GJ򢧧G6-/E{:m(\NUHI[6UJMwƵCN,CAKx.9gIB?n6UJMwƵ?q\0 N6O:\NUHI[MOKX>wFFko9gIB?nMOKXYXOxNVBG7?QFWH.̖jهCRHӇNVBG7YF:E&*)Dt9xGEVNVBG7ɤE%?g6#B4ϷunCu|,b|H bI]'J٪]rkm HC,b|H bI|N11R4NVBG7,b|H bI'x@~󜰤?QFWH.̖j,b|H bIgFaMhjϷunCu|4p%V3A2nIp0 ]mOL>ym HC4p%V3A2nIs1HL +NVBG74p%V3A2nIt:NVJM?QFWH.̖j4p%V3A2nIEvK%KY~pϷunCu|fN73'&AYLN}H+m HCfN73'&{4*@װNVBG7fN73'&[bPGJ&?QFWH.̖jfN73'&8[B8}o(~YF:E&*)Dt9fN73'&Gz~[PDURAرYF:E&*)Dt94p%V3A2nIfYEy9ۥYF:E&*)Dt9,b|H bI5Eo`NɇNVBG7;GJ$fQH at-"%I7Y=<,b|H bIYXN7MP-"%I7Y=<4p%V3A2nI1< ؠbEmd-"%I7Y=<fN73'&3vPngIb5 NVBG7-"%I7Y=4Y4\vNVBG7]@CbrHF.␃@qo9\zOM=vJC[aaNd%YaJb/]3Q-/`0Ip2TבּsHSxً'CJIMW-&QPk L+1`J bl.N5=HC~#F\NUHI[ltdi9BjJ.r*(D^2}D`9gIB?nltdi9BjJ.r2Cpk,b|H bIr$4A`O3=Έ'ZMEbgB4p%V3A2nIr$4A`O3=΁@JF;MZ9fN73'&r$4A`O3= I"m;GJr$4A`O3=" &M+R:-"%I7Y=<K?PD@ATKBQKCRKDUAEWDFXKG.THI5@ 0` P@p0` P@p0` P@p0 `   P  {we0KH͚I8 #A,M\xˠ*mC1%[@ԡo#gEk#IA>Yxˠ*mCz~t)G]M4HnbO[Exˠ*mC)g K"BJ֔gn Cl7ݻ!xˠ*mC+&N:@u}zm`H,#-KW_Xcxˠ*mC{ĤgL"ϭ ƞbBXn'xˠ*mCP,':DIʐS0X+Gpqsxˠ*mCrKLoҹf9z>D? B)xˠ*mCi=tN":+sF;?|{xˠ*mCR,D'.4wLAsIsـ#]xˠ*mCg_݄ @?ƂdtM;:0xˠ*mC\ )/ E8/mh*JVXxˠ*mC^j7B‘x¥0؞1C`xˠ*mCTEA -t6F6$*xˠ*mC!FlNSDhvBMESWI$좳Dxˠ*mC`WDɡx NMoWxˠ*mCqL DR!<XHBHDPOxˠ*mC[xhM[3xBeZsSIvTOExˠ*mCIQHG-{~Owԅ<:xˠ*mC_ɥjY@xwtS5͈M?ݪgfxˠ*mCԮyFz(OZoL2 ՂCqY;xˠ*mC<5cGp 젚q-NYC`}axˠ*mCGj6L jˬ>xNOxˠ*mCP VN(<1֩ @=H[H`?1xˠ*mC)pD& |r+H uj8xˠ*mCAG7u7ȣN ='xˠ*mCAK2-6}LAZSxˠ*mCԦA zUxsWJ(ySxˠ*mCuJɂFAHq~tzO?xˠ*mC嘧ALxY{ioEi4LrCHxˠ*mC2M캾ΡW܆C xˠ*mC.LLG?.6ꞿM,cxˠ*mCV P'R(H64dOp }I.jLTxˠ*mC"O8JzЯ#qK qӗxˠ*mC+I@' g\#ED1exˠ*mC5L {,bE۬kOJfcPHxˠ*mC#+`K-p?77B=Ycxˠ*mC7`ϸGmPTT ݷIPCA2ǭa9xˠ*mCn|wKrV퍭, EOZ݉w.SFMxˠ*mC N"Hnk`c&E5I@Gtexˠ*mCo$;H&R.G7{IXNOxˠ*mC5a0na0a0Ja0a0&a0a0a0pa0a0La0a0(a0a0!0ra0a0Na0a0*a0a0 a0t !0 a0P !0 a0, a0 !0 a0v a0 a0R a0.a0a0 a0x00Ta0a00a0a0 a0z00Va020a0|a0a0 !04a0a0~a0!0~00ZTT@5,@x&'&'&'&@LMALMALMAj&'q&'q&'q&@EAEAEAj&'n&'n&'n&@5A5A5A o&'&'&'&@ORAORAORA q&'&'&'&@@$TA@$TA@$TA j&'n&'n&'n&@5A5A5A j&'u&'u&'u&@LMALMALMAq&'&'&'&@LMALMALMAq&'&'&'&@L]AL]AL]Aq&'&'&'&@LMALMALMAq&'&'&'&@@$TA@$TA@$TAx&'&'&'&@OBAOBAOBAj&'x&'x&'x&@@$TA@$TA@$TAx&'&'&'&@LMALMALMA'(q&'&x& &@z`A XAz`Az@A()&'&'&'&@@$TA@$TA@$TA)*&'&'&'&@OBAOBAOBA*+&'&'&'&@UAUAUA+,&'&'&'&@OBAOBAOBA,-&'&'&'&@LMALMALMA-.'&'&'&'&@12x&'&'&'&@LMALMALMA23&'&(#&(#&@OBA@w;AOBAO"A34&'&'&'&@OBAOBAOBA45&'&(#&(#&@OBA@w;AOBAO"A56&'&'&'&@OBAOBAOBA67&'&'&'&@EAEAEA89&'&x& &@@$TA@$DA@$TA@$DA9:&'&'&'&@EAEAEA:;&'&'&'&@L-AL-AL-A;<&'&'&'&@ORAORAORA<=&'&'&'&@OBAOBAOBA=>&'&&&@OBAOBAOBA>?&'&'&'&@OBAOBAOBA?@&'&'&'&@OBAOBAOBA@A&'&'&'&@OBAOBAOBAAB&'&&&@OBAOBAOBABC&'&&&@OBAOBAOBACD&'&'&'&@OBAOBAOBADE&'&'&'&@OBAOBAOBAEFx&'&'&'&@EAEAEAFGx&'&'&'&@LMALMALMAGH&'&'&'&@OBAOBAOBAIJ'&'&'&'&@JK&'&&&@5A5A5AKL'&'&'&'&@LMN'&'&'&'&@NOP&'&'&'&@UAUAUAPQ&'&'&'&@OBAOBAOBAQR&'&'&'&@LMALMALMARST&'&(#&(#&@OBA@w;AOBAO"ATU&'&'&'&@LALALAUVW&'&'&'&@UAUAUAWX&'&'&'&@ORAORAORAXZ&'&&&@LALALAY!&, , O .L$.@LMA,LMA@LMA@!&d ,MEAAEAA8$.@EA$EA@!&d ,M5AAEAAM8$.@5A5A@!&d ,MORAA@$TAAMr8$.@ORA,ORA@!&H ,@ MAAMp`$.@@$TAr@$TA@r@$TA@rRA@!&d ,M5AAM5AAL$.@5AĊ5A@EA@$"&d ,MLMAALMAA8$.@LMALMA@L"&, ,ML$@LMA$LMA@LMA@L"&, ,ML$.@L]A` L]A@` L]A@` ~"&d ,ML-AAM,EAAL$.@LMALMA@LMA@"&d ,M@$DAA@$DA9@$DAA@$DA9L$.@@$TAru@$TA@r@$TA@r"&d ,MOBAAEAAM8$.@OBA,OBA@"&d ,M@$TAArz`AAM 8$.@@$TAr@$TA@r"&d , 9MLMAALMAA8$d@LMA,LMA@#&d ,Az@AMz@AA XAz@AA XA8$.@ XA, XA@#&d ,M@$TAAr@$TAAr8$.@@$TAr@$TA@r|$&d , MOBAAORAAM8$.@OBAOBA@|$&, ,M8$.@UA)"UA@N%&, , ML$.@OBAOBA@OBA@X%&, ,ML$.@LMALMA@LMA@'&H ,Ah .R<*%&d ,MLMAALMAA8$.@LMA,LMA@%&d ,AO"AMO"AAO"AO"AAO"AL$.@@w;A2,@w;A@2@w;A@2%&, ,ML$.@OBA,OBA@OBA@%&d ,AO"AMO"AAO"AO"AAO"AL$.@@w;A2,@w;A@2@w;A@2 &&, ,M8$.@OBA)"OBA@*&&, ,M5AA5A5AA5AH&&d ,A@$DA9M@$DAA@$DA9@$DAA@$DA98$.@@$DA9)"@$DA@9f&&, ,M%AA%A%AA%Ap&&, ,ML-AA,OBAA@Kp&&, ,MO2AAOBAwO2AAOBAwz&&, ,MOBAAxOBAAxz&&d ,AOBAMOBAAOBAA&&, ,M&&, ,M&&, ,M&&d ,AOBAM&&d ,AOBAM&&, ,M@w;AAO"A2@w;AAO"A2&&, ,MO"AA@w;AO"AA@w;A&&d ,MEAAEAA8$.@EA,EA@&&, ,ML$.@LMA,LMA@LMA@&&, ,M&&H , 9O .d$'&H ,A5AO .'&H ,'&H ,V&H ,AUA)"j&H ,AOBA)"&H ,ALMA)"8$.@5A@K5A@8$.@L-A,@KL-A@,8$.@O2Aw@KO2A@w8$.@OBA@KOBA@, ,)"5AA5A5AA5A8$.@EA@KEA@, ,)"O2AAO2AwO2AAO2Aw8$.@O2Aw@KO2A@w, ,)"L=AAL-AXL=AAL-AX8$.@L-A,@KL-A@,z&&d ,AO"AMO"AA@w;AO"AA@w;A&H ,@K8$.@LA@KLA@&, ,@KEAAEAEAAEA8$.@EA@KEA@&, ,@K&H ,ALA@K8$.@5A@J5A@L$.@EA@KEA@EA@L$.@ORA@KORA@ORA@8$.@OBA@JOBA@8$.@OBA@JOBA@8$.@O"A@JO"A@8$.@@w;A2@J@w;A@2L$.@UA@KUA@UA@L$.@LMA@KLMA@LMA@L$.@UA@KUA@UA@L$.@ORA@JORA@ORA@L$.@EA@JEA@EA@8$.@OBA@9OBA@L$.@OBA@JOBA@OBA@L$.@OBA@JOBA@.@ @1@82@@@ @z@@t @1@,2@@@h @z@`@T @1@ 2@t@l@H @z@@@4 @1@2@T@L@( @|z@ ,@ @ d1@ 2@ @@ 8@ @ \z@ @ @ P1@ 2@ 4@ ,@ @ Hz@ @ @ D1@ 2@ @ @ @ <z@@ @$1@T2@@@ @z@x@l @1@2@@@` @z@l@` @1@2@@x@T @z@` @T @1@2@t @l @H @z@@ @4 @ 1@ 2@T @L @( @| z@ @ @d 1@ 2@4 @, @ @\ z@ @ @D 1@ 2@ @ @ @< z@' @' @'$ 1@' 2@' @' @' @' z@( @( @( 1@(l 2@( @( @( @( z@)@) @) 1@)L2@)@)@) @) z@*H@*< @*1@*2@*\@*T@*0 @*z@+@+ @+l1@+2@+@+@+ @+dz@,@, @,(1@,X2@,@,@, @, z@-@-| @-1@-@-@-p @-z@-0@1h@1\ @11@12@1|@1t@1P @1z@2\@2P @21@22@2p@2h@2D @2z@3@3 @31@32@3,@3$@3 @3xz@4 @4 @4<1@42@4 @4@4 @44z@5@5 @501@5`2@5@5@5 @5(z@6X@6L @61@6,2@6l@6d@6@ @6z@88@8, @8|1@82@8L@8D@8 @8tz@9@9 @9\1@9*2@9@9@9 @9Tz@:@:t @:1@:$2@:@:@:h @:z@;$@; @;1@;d*2@;8@;0@; @;z@<@< @<H1@<%2@<@<@< @<@z@>@> @>1@>*2@>$@>@> @>z@?@? @?41@?*2@?@?@? @?,z@@X@@L @@1@@4-2@@l@@d@@@ @@z@A@A @A|1@A@A@A @Atz@B@B @B 1@B@B@B @Bz@CD@C8 @C1@Cp-2@CX@CP@C, @Cz@D@D @Dh1@D-2@D@D@D @D`z@E@E @E 1@Et2@E@E@E @Ez@F @Fx @F1@F 2@F @F @Fl @Fz@G(!@G! @G 1@G.2@G,F磑ǺWp  0 @OLXOdOccccStandard(y&& @ Christmas Break24 Hours(@8x@8` @8@8x@8` @8@8x@8` @8@8x@8` @8@8x@8` @8@8x@8` @8@8x@8` @8y&& Christmas BreakNight ShiftX5xX` X` 5` Xh` 5` Xh` 5` Xh` 5` Xhh` ` h>@ @ 0@ F@ r@ @ (PxCvg:0XF`'B#?vg:0XF`'B# 02@ !&@ @ DD,@>\5 0C'@ &@h>@? ?@? ??? @????@? ???@???? @? ???@???? @????@??? ?@ ? ? ? ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ???????@??@???@?/'j#J QR?@I8 #A,M\@I ͦLCU} @/l-Ee[Ќk?/'j#J QR@AsIsـ#]@I ͦLCU}gEk#IA>YX? @/l-Ee[ЌknbO[EP? @/l-Ee[Ќkn Cl7ݻ!? @/l-Ee[Ќk,#-KW_Xcp? @/l-Ee[Ќk ƞbBXn'@? @/l-Ee[ЌkS0X+Gpqs`? @/l-Ee[ЌkI ͦLCU}@/'j#J QR@z>D? B)@I ͦLCU}:+sF;?|{@I ͦLCU}dtM;:0@I ͦLCU}mh*JVX@I ͦLCU}؞1C`@@I ͦLCU}6F6$*"@Ď^G'Ď^G'!@r(#N0dmP@r(#N0dmP @/'j#J QR@MESWI$좳D@I ͦLCU}q& NMoW%@r(#N0dmPXHBHDPO'@r(#N0dmPBeZsSIvTOE)@r(#N0dmP-{~Owԅ<:+@r(#N0dmP5͈M?ݪgf-@r(#N0dmPL2 ՂCqY;/@r(#N0dmP젚q-NYC`}a@"@Ď^G'ˬ>xNO"@Ď^G'&@=H[H`?1`"@Ď^G'r+H uj8#@Ď^G'&7ȣN ='.@r(#N0dmP6}LAZS0@vZ=vA @&.!vZ=vA @&.!0@/'j#J QR@&'&wxsWJ(yS&@r(#N0dmP&~tzO?1@vZ=vA @&.!ioEi4LrCH2@vZ=vA @&.!W܆C 3@vZ=vA @&.!6ꞿM,c4@vZ=vA @&.!dOp }I.jLT-@zOM=v&#qK qӗ5@vZ=vA @&.!\#ED1e6@vZ=vA @&.!bE۬kOJfcPH7@vZ=vA @&.!7B=Yc8@vZ=vA @&.!& ݷIPCA2ǭa99@vZ=vA @&.!&, E<:@vZ=vA @&.!5'\͏Lh6;@vZ=vA @&.!ucH4 @I ͦLCU}sf{I'_k52@I ͦLCU}Ύ #^N*L<@vZ=vA @&.!h1nC #ω9=@vZ=vA @&.!'&݉w.SFM<@vZ=vA @&.!('&`c&E5I@Gte<@vZ=vA @&.!G7{IXNO?@ iLl A&' iLl A>@Ƭ[qMvO!a&''K@ 6@@@@n@ < @ @ @t @B @ @ z@H@@@@@ N#@@@@@T@"@ C@@Z@(@@@` @.!@!"#@f$@4%@&@&@'cl(C:)#@*cr,@@-@.@/@x0@2@2@F12C@2334CRRp@,@'&j&'n&'n&^5$\Aj&'&j&'n&\&j&'& '&x&'&'&x&'&x&'&x&'&dd!&x&'&x&'&j&'n&'n&,,j&'&j&'&'n&dd!&j&'& '&q&'&'&q&'&q&'&q&'&dd~"&q&'&q&'q&j&'q&'q&ppj&'q&j&'q&j&'q&dd!&j&'q&j&'n&j&'n&'n&@8@8j&'n&j&'n&j&'n&dd!&j&'n&j& '&o&'&'&o&'&o&'&o&'&dd!&o&'&o& '&q&'&'&@@q&'&q&'&q&'&dd!&q&'&q& 'n&j&'n&'n&@8@8j&'n&j&'n&j&'n&dd!&j&'n&j&'u&j&'u&'u&j&'u&j&'u&j&'u&dd$"&j&'u&j&'&j&'x&'x&@@@j&'&j&'x&_8"&j&'&'&q&'&'&q&'&q&'&q&'&ddL"&q&'&q& '&q&'&'&,,q&'&q&'&q&'&ddL"&q&'&q& '&q&'&'&@@q&'&q&'&q&'&dd"&q&'&q&'&x&'&'&]]x&'&x&'&x&'&dd"&x&'&x&'x&j&'x&'x&@@j&'x&j&'x&j&'x&dd"&j&'x&j&'&x&'&'&x&'&x&'&x&'&dd"&x&'&x&'&x&'&'&{{'5x&'&x&'&\ #&x&@&''&x& &x&@C,5Fx&'&x&x&[#&x&@&('&q& &x&@@Q `Tq&'&q&q&x&K#&q&'&q&)'&&'&'&'@@&'&&'&&'&dd#&&'&&*'&&'&'&']]&'&&'&&'&dd|$&&'&&+'&&'&'&'&'&&'&&'&dd|$&&'&'x&,'&&'&'&']]&'&&'&&'&ddN%&&'&&- '&&'&'&'&'&&'&&'&ddX%&&'&&."'&'&'&'&''&'&'&'&'&'&ddv%&'&'&2'&x&'&'&x&'&x&'&x&'&dd%&x&'&x&3'&&(#&(#&oo]PFp&'&&&(#&K%&&X &&4'&&'&'&]]&'&&'&&'&dd%&&'&&5'&&(#&(#&oo]PFp&'&&&(#&K%&&X &&6!'&&'&'&']]&'&&'&&'&dd &&&'&7%'&&'&'&8pp&'&&'&&'&dd*&&&'&&8#'&&'&'&w@L*&'&&'&Y*&&&'&9'&& &x&oo'@ g g&'&&&x&2H&&&X &&:&'&&'&'&8pp&'&&'&&'&ddf&&&'&&;''&&'&'&8%%&'&&'&&'&ddp&&&'&'&<+'&&'&'&8&'&&'&&'&ddp&&&'&&=,'&&'&'&8]]&'&&'&&'&ddz&&&'&'&>!'&&@8@8@8']]&'&&z&&&'&?0'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&@1'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&A2'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&'&B3'&&8]]&'&&&&&'&'&C4'&&8]]&'&&&&&'&'&D5'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&&E6'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&&F'&x&'&'&ppx&'&x&'&x&'&dd&&x&'&x&G '&x&'&'&x&'&x&'&x&'&dd&&x&'&x&H7'&&'&'&8]]&'&&'&&'&dd&&&'&'&J:'&'&8'&'&'&&&'&'&K9'&&8@8@8&'&'&$'&#&'&'&L'&'&'&'&''&'&'&'&'&'&dd'&'&'&MN$'&'&8''&'&'&'&#'&'&O%P)'&&'&'&8&'&&'&'&ddV&&'&&Q-'&&'&'&8]]&'&&'&'&ddj&&'&&R.'&&'&'&8&'&&'&'&dd&&'&&S(T('&&(#&(#&8]PFp&'&&&(#&Kz&&&'&&U/'&&'&'&8&'&&'&'&dd&&'&'&V7W*'&&'&'&8&'&&'&'&dd&&'&&X8'&&'&'&8&'&&'&'&dd&&'&&Y;>@Z='&'999['&'&&&''&[<'''9K&'&&&''"Project Plan 2.9 NDevelop current state value stream map`h_@sh_R@xx&Y@y9. Y@*"Initial Planning ' 0Identify customer needs`Ӓ@grӒR@tòY@Xw MY@*8Set up weekly meeting timesLؒ@@pؒY@|rU܄cY@*\Identify and agree upon team values and norms @8Li@@piY@XqU܄cY@*BDevelop Work Breakdown StructureL_E@q_EY@XwIcY@**Develop Project Plant2@gr2.KW@x2Y@x MY@*UY@*PIdentify project manager and team roles`H@@pHI@XqY@|r MY@*6Develop Communication PlanL@@pY@]sU܄cY@*0Current System Analysis 'HIdentify Engineering Specifications`@grR@tq&Y@Xw MY@*0Observe current processtE@grEI@0"x>R@Kyq&Y@,z MY@*.Interview stakeholders`:@gr:I@ s˲Y@xUY@*,Verify Current LayoutLoI@soIY@jxIcY@*2Obtain Gasket Order DataL(1@@p(1Y@tU܄cY@*FDevelop current equipment profilesLHnI@sHnIY@yIcY@*NResearch Gasket Equipment Technologies 2LConcept Generation and Systems Design 'JIdentify metrics that can be trackedLKhlI@grhlIR@yIR@*0Perform Risk AssessmentLu@@wuY@ {cY@*Develop HOQLw@xwY@ycY@*8Summarize Gasket Order DataL&@w&Y@ { cY@*4Identify Initial Concepts`x@@yxR@z&Y@ {Y@*@Define Interfaces and Functions`&@x&9@Ky&Y@ {9. Y@**Sysems Design Review L"H@{HY@{ pY@*>Review material specificationsLsI@ssIY@yIcY@*FDevelop new machine specifications`KHuI@@yHuII@ !z&&R@zIR@*FResearch various equipment options`KHxI@@yHxII@ !z&Y@ {IY@*4Acquire supplier contacts`KtI@@ytII@ !z&&R@zIR@**Develop PresentationL&@z&Y@{ cY@*LDevelop process around new technologyPConcept Development and Detailed Design w;?@HResearch benchmark gasket producersL"&&@@w&&I@`xy I@*0Develop visual controls$Concept selectionDJustify the cost of new equipment2Identify relocation areaLDevelop future state value stream mapRDevelop new organization method for diesZDevelop new organization method for patterns,Design the new layout8Develop implementation planJStandardize and document new processHEstimate the effect of improvementsPTDevelop system to track important metrics2Identify available spaceLlI@slIY@xIcY@*>Identify areas for improvement`K[@s[I@2xx&Y@yIY@*jDetermine and present estimated return on investment.Detailed Design Review6Develop Final Presentation =DNResearch Gasket Equipment TechnologiesL"m@ {mY@ { pY@*PConcept Development and Detailed DesignFContinue to research new equipmenthIdentify improvements to current process and layoutdIdentify improvements to current order processing; ;TWQRL&&@}&&I@Y~:I@*L&@@J|&Y@|:cY@*LK&&@|&&9@4}:9@*4Identify relocation areasL&@@&Y@4:cY@*hDevelop new organization method for dies (optional)pDevelop new organization method for patterns (optional) :7LDevelop implementation plan (MSD II?) :7^Standardize and document new process (MSD II?) :7 WP;;LK&&@@J|&&I@}:I@*LK&&@@J|&&I@ |:I@*LK&&@@J|&&9@|:9@*LDevelop future state value stream map.pWork with operators to determine footprint minimizationL&@@J|&Y@X_|:cY@*TWork with DR to develop supplier contactsLK&&@@J|&&I@}:I@*JTest new machine options if possibleMSD II (Ideas)MSD II 5L&&@}&&I@Y~ I@*`&&@}&&I@Y~&&R@`~:R@*`K&&@|&&9@4}&&R@`~:R@*L&@@J|&Y@X@} cY@*L&@@J|&Y@X@} cY@* :7 :7 :7LJ&&@@&&9@0 9@*L&&@|&&R@h} R@*`K&&@@J|&&I@}&&R@ؑ~:R@*`K&&@@J|&&9@|&&I@}:I@*`K&&@@J|&&I@}&Y@:Y@*`J&&@@J|&&R@M~&Y@~ Y@*$Project Plan 2.15`&&@}&&I@Y~&Y@r Y@*t&&@}&&I@Y~&&R@`~&Y@r:Y@*tK&&@|&&9@4}&&R@`~&Y@$7j@ @@ 2@ b@ T+@ L,@ \@ s@ t@ v@ @ @ @ @ +@ ,@ @ ^@ @ @ @ @ +@ ,@ |@ @ rs@ ~t@ @ l@ B@ @ d@ V+@ N,@ ^@ x^@ B@ @ @ :@ ,+@ $,@ 4@ N^@ @@ @ @ 8@ *+@ ",@ L|@ 2@ \^@ s@ t@ @ @ @ @ +@ ,@ @ (^@ @ @ x@ @ +@ ,@ @ ^@ @ @ T@ @ +@ ,@ @ ^@ @ |@ B@ @ +@ ,@ @ ^@ x@ N@ @ p@ b+@ Z,@ |@ j@ s@ t@ @ @ @ @ @ +@ ,@ @ " ^@ @ @ @ @ +@ ,@ @ ^@ @ @ h @ @ +@ ,@ @ ^@ @ d @ 4 @ @ x +@ p ,@ @ ^@ J @ @ @ B @ 4 +@ , ,@ < @ V ^@ @ @ @ @ +@ ,@ @ & ^@ @ @ @ @ +@ ,@ |@ @ v s@ t@ &@ '@ '@ 'N@ '@ '+@ ',@ '|@ '@ '6s@ 'Bt@ '@ (h@ (>@ (@ (`@ (R+@ (J,@ (Z@ (t^@ )"@ )@ )@ )@ ) +@ ),@ )@ ).^@ *@ *@ *~@ *@ *+@ *,@ *@ *^@ +@ +\@ + @ +~@ +p+@ +h,@ +x@ +^@ ,D@ ,@ ,@ ,<@ ,.+@ ,&,@ ,6@ ,P^@ -"@ -@ -@ -@ - +@ -,@ -@ -.^@ .@ .@ .@ .@ .+@ .,@ .|@ .@ .^@ .s@ .t@ 2@ 2@ 2n@ 2@ 2+@ 2,@ 2@ 2^@ 3@ 3@ 36@ 3@ 3+@ 3,@ 3@ 3^@ 4@ 4d@ 4@ 4@ 4x+@ 4p,@ 4@ 4^@ 5`@ 56@ 5@ 5X@ 5J+@ 5B,@ 5R@ 5l^@ 6(@ 6@ 6@ 6 @ 6+@ 6 ,@ 6@ 64^@ 7@ 7@ 7@ 7@ 7+@ 7,@ 7@ 72^@ 8@ 8v@ 8"@ 8@ 8+@ 8,@ 8|@ 8@ 8 s@ 8t@ 8 '@ 9F@ 9@ 9@ 9>@ 90+@ 9(,@ 98@ 9R^@ :@ :@ :@ :@ :+@ :,@ :@ :(3^@ ;^@ ;4@ ; @ ;V@ ;H+@ ;@,@ ;P@ ;x'^@ <@ <@ <j@ <@ <+@ <,@ <@ <3^@ =H@ =@ =(@ =@@ =2+@ =*,@ =:@ =P(^@ ?Z@ ?0@ ?(@ ?R@ ?D+@ ?<,@ ?L@ ?/^@ @@ @@ @ )@ @@ @+@ @,@ @@ @/^@ AT@ A*@ A@ AL@ A>+@ A6,@ AF@ A4^@ B@ B@ B)@ B@ B+@ B,@ B@ BL0@ CJ@ C @ C)@ CB@ C4+@ C,,@ C<@ C\0@ D@ D@ DV@ D@ D+@ D,@ D@ Dh4^@ Er @ EH @ E@ Ej @ E\ +@ ET ,@ Ed @ E4^@ F @ F @ F~ @ F @ F +@ F ,@ F @ F ^@ G!@ G|!@ G:!@ G!@ G!+@ G!,@ G!@ G!^@ H"@ H"@ H"@ H"@ H"+@ H",@ H"@ H05^@ J#@ J"@ J"@ J#@ J#+@ J",@ J#@ K#@ K\#@ K"#@ K~#@ Kp#+@ Kh#,@ Kx#@ K#@ L*$@ L$@ L#@ L"$@ L$+@ L $,@ L$@ L6$^@ N%@ N$@ N$@ N$@ N$+@ N$,@ N$@ P%@ Pf%@ P%@ P%@ Pz%+@ Pr%,@ P%@ P6^@ Q>&@ Q&@ Q%@ Q6&@ Q(&+@ Q &,@ Q0&@ Q5^@ R&@ R&@ RV&@ R&@ R&+@ R&,@ R&@ R5^@ T,,@ T,@ T+@ T$,@ T,+@ T,,@ T,@ T\6^@ Tz+z@ T+{@ T+@ T+@ T+@ T+@ UD,@ U,^@ W-@ W1^@ X-@ X82^@ [ .b@ [&.s@ [2.t@    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopstuvwxyz{|}~MM|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCodeD@Rochester Insitute of Technology@@j&@'&@@@ !&@-&&@Project Plan 2.15 @: @Cody Willmart (RIT Student) @@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@ rD)"*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @6@ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@-&@@@@@@@@ @USD@@@@@@@>@396`@@@@@@@@.7@@@@@@@@>Z$73@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )(> @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 058.@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10;@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"EEu5@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri CalibriArial Ariald="1"/></txtSet></TLViewData> @{EB860D8D-72BB-44F1-9B29-CC0022F208EE}@@@@@Wj@&Gantt Chartj@ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@t@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@}XBIR @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H7 @$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' Hl @@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-VarMetaB0FixedData@?yVar2Datax FixedMetaVarMetaFFixedDataDCVar2DataFixedMetaJVarMetaFixedDataHG2a400000_ffffffff$FixedMeta&VarMetaN0FixedDataLK@Var2Datal FixedMetaVarMetaRFixedDataPOVar2DataFixedMetaVarMetaVFixedDataTSVar2DataFixedMeta.VarMetaZ<FixedDataXWVar2Data7 FixedMeta$VarMeta^0FixedData\[ Var2DataFixedMeta%LVarMetab"FixedData`_<Var2Data &No Group6@- @-No Task Group K@HA&No Group4 @-No Resource Group[t(@I_h @ @ TSBCb^^ "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&6'@&(@&*@&uz+@&@Ʉ-@&}x1@&E:\Senior Design\Project Plans\Project Plan 2.15.mpp!LINK_2 `J89"@&&@&E@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&,'@&(@&*@&{+@&-@&V~l1@&E:\Senior Design\Project Plans\Project Plan 2.15.mpp!5@& G(F'L2435)9*+,-6.8N7:;TPW<=QRU?@ABCDEHXKJ[Z=@&:*?Ti~&;Pez "7Lav 3H]r/DYn;qqoprI^os@Tro@Tr@Tro@Tr@Tr0o@Tr@Tro@Tr@Tr0o x xPo x x0Poy@too@w@toeo7|{yyoyyoyyoyyoyyoyyoyyo7|{7@@ o@@o@@3o@@3o@@o@@ o@}|(o@}|(o||(vo@|( o@|(o@|(3o|(Ho||(]o||(ro@EP}=oRHogHo@E|o@E@Eo@EP}o@Ej~o@o| o@P} o@P}o@P}3o@P} o@P}o@P}3o@E o@E $o@E 9o@E@ENo@1~co@1~c*o@1~c?o@E1~co@E1~xo@E~o$@&,-6.8N7:;TPW<=QRU?@ABCDEHXKJLINK_2 7L2rwaܜ8L7zl @ f@ @@ !J9RZT'%ey6k8ContactCenterAddins>M5KDYSUnf(HA*L[xeX@ cP-E5=rHDGdb*!q6apps>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)yy*o-Dr1A@ ; Task Namere>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)y9Q.i)YjZ29qD=i*HO@ "indowsSystemFiles>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)yUO=@a56Wd=W@ "1Intel_VBA_Common>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)yNI1E@+OF-AE@ "Q-FTDiagnostics>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)yRa[g.iZ[7?gSa/@ DK>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)yw(j?S[nzt8haiq*R1yyf>M5KDY1@ *L[xeX)y1nlTe3&AC?$eYRY-p1Ef>M5KDYSUnf(HA*L[xeX)y1@ !x@@@@@@@@@@@@@@G@1@@2@3@4@5@W@6@@@ esource Name@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Task Namelue - PV (BCWS)@@@@@l@m@n@o@p@@@@ "arned Value - EV (BCWP)@@@@@@@t@u@v@@@@@ "ariance@@@@@@@@@@ @z@{@|@}@~@@@@@@@ "V%@@@@@@@A@C@@@@@@@'@(@!@"@)@#@$@%@0@1@ "emaining3@4@;@5@6@7@B@C@<@=@D@>@?@@@K@L@E@F@M@G@HV @ !V@ @ Resource Name,@ +@ @ @ @ "Max. Units@ "Std. Rate@ "Ovt. Rate@ "Cost/Use@ @ @ [@PP@ k@ l@ @ @ @ @ @ @ p@ q@ r@ s@ t@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ u&Entry&@ @ Entry/kBAUsa&ge&@ @ Usage   !#$&J\2JH_7/'&Entry&@ @ EntryZϥ]HDM~X'V7 @ @ @ h\ 8tasksp\ 8resources&All Tasks.@ @ All TaskshG!H9v6`&All Resources6@ @ All Resources<.rC#C U2@ l@ Gantt &with Timeline2ᬉGs&Gantt Chart   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~~~%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line6@" @"4*@" Gantt Chart with Timeline@":M6M6M%@"@ s\ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group6@"d @"d*@" Gantt Chart@"0@"@ fVV d~@p݁VVStandard+0 o@ @ 1@ Tasko@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryo@ @ *Rolled Up Tasko@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive SummaryX{@ @ 1@ Manual TaskX{@ @ *Manual SplitX{@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyo#@ $@ Manual Summary RollupX{@ @ 81@ *Manual Task (Warning)X{@ @ 8*Manual Split (Warning)w@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)A #@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only MilestoneX{@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline@ @ -Critical@ @ .Critical Split??? )@ w@ 'Progress6]@ @ /Slack #@"@ f111111111111111111VV11 d1~@p݁VVStandard+2 o@ @ 1@ Task~9l>N:lTTH;vd;&: T@"<o@ @ Split~9l>N:lTTH;vd;&: T@"<@ @ @ Milestonel>N:lTTH;vd;&: T@"<@ @ Summaryel>N:lTTH;vd;&: T@"<@ @ Project Summary:lTTH;vd;&: T@"<BEBBEBBEB@ @ @ *Group By SummaryTTH;vd;&: T@"<o@ @ *Rolled Up TaskyTTH;vd;&: T@"<o@ @ *Rolled Up SplitTTH;vd;&: T@"<??? @ w@ *Rolled Up ProgressTTH;vd;&: T@"<@ @ *Rolled Up MilestoneTTH;vd;&: T@"<@ @ External TasksstoneTTH;vd;&: T@"<@ @ @ External MilestoneeTTH;vd;&: T@"< p0@ @ *Deliverable StarteTTH;vd;&: T@"< p0@ @ *Deliverable FinishTTH;vd;&: T@"<p0@ @ *Deliverable DurationTH;vd;&: T@"< l @ @ *Dependency StartionTH;vd;&: T@"< l @ @ *Dependency FinishonTH;vd;&: T@"<l @ @ *Dependency DurationTH;vd;&: T@"<@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive SummaryX{@ @ 1@ Manual TaskX{@ @ *Manual SplitX{@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyo#@ $@ Manual Summary RollupX{@ @ 81@ *Manual Task (Warning)X{@ @ 8*Manual Split (Warning)w@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)A #@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only MilestoneX{@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadlinecy DurationTH;vd;&: T@"<@ @ 0Critical@ @ 1Critical Split??? )@ w@ 'ProgressSplitationTH;vd;&: T@"<6]@ @ /SlackssSplitationTH;vd;&: T@"< 1# @"S8@"@"&7@"&&X1@".@ J@ X @".@ @!:J@ @!:%%% %@"@ CyA6@"Bd @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group0@"@ 2"0y@p݁8n5.PĎ@HO.O`T.(o8.O.OD.$zD.@" #@"@ 1111111111111111112"0y@p݁8n5.PĎ@HO.O`T.(o8.O.OD.$zD.@" OO#B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> N8J8J8%@"@ w,A @" Usa&ge @" &All Tasks@" No Group6@" d @" d*@" Task Usage@"(@"$2@ @ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ x@ @ S@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #@ "@ .@ -@ 9@ 8@ D@ C@ O@ N@ @ @ @ @ @ @ @ .@"$H@ @ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @ @ @ x@ @ S@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #@ "@ .@ -@ 9@ 8@ D@ C@ O@ N@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O0@"@ 1111111111̲1111111du d { ! d@8d@8*;1 StandardH{@"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@@"@@"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @" @ @" @ @"x@ @" @ @"S@ @"@ @" @ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"#@ @""@ @".@ @"-@ @"9@ @"8@ @"D@ @"C@ @"O@ @"N@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@"{ L6# O@"@ 111111111111111111du d ! d@8d@8*;1 StandardH{@"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@@"@@"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @" @ @" @ @"x@ @" @ @"S@ @"@ @" @ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"#@ @""@ @".@ @"-@ @"9@ @"8@ @"D@ @"C@ @"O@ @"N@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@ @"@"{ 6P# @"S8@"@"&7@"&T%P%P% %@"@ wA @" &All Resources6@"Bd @"Bd*@" Team Planner@"@" &No Group+0@"@ V666x666x d@w@pXgVStandardv [!m!m&&&1666666[ 666x#+@"@ 111111111111111111V666666 d@w@pXgVStandardv [!m!m&&&1666666[ # @"S8@"LHH%@"@ A @" &Entry @" &All Resources@" No Group6@" Zd @" Zd*@" Resource Sheet@"0@"@ f@"@ f111111111111111111' @"S8@"@"&7@"&${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs16&p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Riched20 12.0.4518.1014;}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs16 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.4750.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20&p\par } V·Au Time&lineȪAG EѲB4B^Tas&k Usagej5_یzGꇭʺTeam &Planner ^R"M|9M75EResource &Sheet#ŜF}8 @ V@"@ ~@"U@ @"\{@ @"@ @"@ @"<(nt)OBA@8$.@OBA@9OBA@L$.@OBA@KOBA@OBA@8$.@@w;A2@9@w;A@2:Y@*L&@&Y@?cY@*`J&&@@&&9@0 &Y@4 Y@*`&&@|&&R@h}&Y@X!~ Y@*L&@|&Y@X!~?cY@*`K&&@@J|&&I@ |&Y@X@}:Y@*tK&&@@J|&&9@|&&I@}&Y@Y~:Y@*L9&&@@J|&&R@h}?R@*tK&&@@J|&&I@}&&R@ؑ~&Y@:Y@*