ࡱ> }ZBc !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|~Root Entry:tOG|StCompObjs 114eQeQ 214ЯQЯQSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8PProps14@CV_iew ;%Q%Q! #$+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcfghijklnpqrstuvwxyz{|}~ @514,0,6023,1000@514,0,6023,1000@p@5C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5@՜.+,D՜.+,, X`l $Rochester Insitute of Technology Wed 11/9/11 Fri 2/24/1278d?3,632h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete$%1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost78d?Scheduled Duration@*?Scheduled Finish@}ߞScheduled Start3,632hWork0%% Work CompleteOh+'0 PXl  Project1$Robert Steigerwald (RIT Student)$Robert Steigerwald (RIT Student)7Microsoft Project@UR?@C_S :tOMicrosoft.Project 14.0MSProCFilter7%Q%QCTable3%Q%QCReport /%Q%QCUdm +%Q%QCEdl '%Q%QCCommandBar#%Q%QCMap %Q%QCVba %Q%QCGrouping%Q%QTBkndTask^QQTBkndRscW@PQ@PQTBkndCalQPwQPwQTBkndAssnJPwQPwQTBkndConsEЯQЯQTBkndOutlCode?ЯQЯQProps Eject.MPP14MSProject.Project.99qRobert Steigerwald (RIT Student):ϗe DVTz~ˠ*mC"DfProps MFixedMeta^$VarMeta]0FixedDataUVar2DataRFixedMeta`VarMeta _FixedDataVar2DataFixedMeta$cVarMetabFixedData"!2a400000_ffffffff$aFixedMeta&VarMeta(0FixedData&%@Var2DataWH"FixedMetaVarMeta,FixedData*)Var2DataFixedMetaVarMeta0FixedData.-Var2DataFixedMetaVarMeta4$FixedData21Var2DataFixedMetaVarMeta8$FixedData65Var2DatalFixedMeta.VarMeta<`FixedData:9Var2DataCtFixedMeta)8VarMeta@($FixedData>B'>MMp|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCodeD@Rochester Insitute of Technology@@'@'*(@@'@2# (@Project1D @Robert Steigerwald (RIT Student)@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@n'KF-oX*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ @ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2# (@@@@@@@@ @USD@@@@@@@KD{OC[=W@@@@@@@@.7@@@@@@@@~3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ H5U@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0x@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@103 @ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"$2@$z@$@$1@L%2@$z@%@%1@%2@EEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri Calibrid="1"/></txtSet></TLViewData> N"/> <button id="IDC_OPEN_IN_WEB_ACCESS" label="Open in Web Access" image="IDI_OPEN_IN_WEB_ACCESS_ICON" onAction="OpenInWebAccessClickHandler" screentip="Open in Team System Web Access." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="W"/> </group> <group idQ="x:TeamHelpGroup" label="Help"> <button id="IDC_VSTS_HELP" label="Team Foundation Help" image="IDI_TEAMSYSTEM_HELP_ICON" onAction="TeamSystemHelpClickHandler" screentip="Open help for the Team Foundation add-in." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="T"/> <button id="IDC_PROCESS_GUIDANCE" label="Team Project Process Guidance" image="IDI_PROCESS_GUIDANCE_ICON" onAction="ProcessGuidanceClickHandler" screentip="Open team project process guidance for the list." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="I"/> <button id="IDC_PROJECT_PORTAL" label="Team Project Portal" image="IDI_PROJECT_PORTAL_ICON" onAction="ProjectPortalClickHandler" screentip="Open team project portal site." getEnabled="GetEnabledHandler" keytip="J"/> </group> </tab> </tabs> </ribbon> </customUI>@{E84B276E-BC10-46B3-B6E0-2D6F8D58EE9B}libri Calibri@@@@@Qj@&Gantt Chartj@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@t@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@   !"#$&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTVWXYZ[\(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR t @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' HH"@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-(?Var2Data& Fixed2Meta%8Fixed2Data=A"FixedMetaeVarMetadFixedDataDGUFixed2MetaNFixed2DataCF* FixedMetaVarMetaNKFixedDataIM[UVar2DataxFixed2Meta x)Fixed2DataHL%Props mXFixedMetaVarMetaR$FixedDataPT0Var2DataFixed2MetaFixed2DataOSoFixedMeta>VarMeta[XhFixedDataVZ$Var2DataFixed2Meta\Fixed2DataUYpProps HFixedMeta'2VarMetab_' FixedData]a*cVar2DataFixed2MetaX-Fixed2Data\`Props %V @?> 04HQgF&E(Y2h-PDn㼄*6šv\L"I_;!G{1M9Ip#z2uOJZUhwzn%EI6hVIK%y(z2uOJZUhwk]@N}"8-8YDA1RTz2uOJZUhw{4;}kDlZO\bq ŌC@{4;}kDlZOIJƲuD$}D!: lGgʂeAQfsBFSt [\H88};XkrN>x@HeAQfsBFSt;j K0#>Qn&aJ q!/ZԜEh_0L&[NVXyGwH?Z@k/ZԜEh_0LvlOtx_`M vAPJTj/ϮJ{30׿GG6JTҧ8E`?;`C/ϮJ{3q2jC'- wޗI ~5ŝrѢ/ϮJ{3\+C@ap Տ@%O+祢/ϮJ{3𓒧>Jxk -~@DyMO𓒧>Jxk g:2D9 =CsOʷo1?E𓒧>Jxk A`֫K|Ho~K+Mm𓒧>Jxk lM&B(`@п2ϭ=i-GT+ÿ:E𓒧>Jxk BJ&@mTSCSAB^$ BJ&@mTSheL}I+pMSm|pmq{nrTNpI BJ&@mTS'E=zgugM6Q; BJ&@mTS|*WmKj ʊ\j_MSK6 ٦^ |*WmKj ʊ\x"Lzt )n FMӭnf|*WmKj ʊ\eAQfsBFSt;C|JhKYOJ3|*WmKj ʊ\+ú;C(I `54=#DL3 |*WmKj ʊ\~nƗvFԶFBtԏC%Nxa`B!(aаMNXCP$NW+=@==(3(<Pdx,@Th|0DXl 4H\pTT@ @5,@("JE_# o`Mi|cQxˠ*mC!yԘEm|ͱL1q3GJV6IKu06[6 HwXa@:CQEm@xˠ*mC=GEl@.M4/?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~-yOMepl Ir2IeF\+C@ap XOJێH7H+ J$ODT|U)B濹IS{Č}I~bMAhgDA<֪XOJێNID)әm7;Bc\XOJێ|3 FFgɓ̼&IφIKu0:/hE5 8< ]&\Bgb쾺c;M#k&ӑaOGE }alM&B(`@п2-yOMeplptKIYz+ BJ&@mTSXOJێ$Aq_kI)heL}I+pMSm|pmXOJێRߴZK)ݮ'E=zU)B濹IS{ČA"R{|*WmKj ʊ\XOJێa O7&yM(x"Lzt )b쾺c;M#`'}Eo'9eAQfsBFStU)B濹IS{Č؋ƝN^35c5KV7Yͳ{CEg} L L6J#6~FrJ)y@xˠ*mC<$+E{~}D[U)B濹IS{Č6OD /ϮJ{3ؽx+AKaH>oE2z 'J@R"g:2D9 U)B濹IS{Č\QįsB x*6šv\L"I_;!IKu0uE19dCJD3O;윕K9G8QXxˠ*mC3+sm>O@^3.kxˠ*mCD @6ri}(!é[LKo xˠ*mC^pGFWeoD$[ISʕ1q3GJV6XOJێn1\Oӎl*1q3GJV6b쾺c;M#IW5K.̼&Iφؽx+AKaH>oq$K=c"ٙm7;Bc\b쾺c;M#-ocDTlAvmR9B J$ODT|XOJێ.M{O= ]&\BgIKu0LhN,."]wIg|tXOJێz\e5GđМ [\H88}xˠ*mCʙKI53] ҔoP@o^F{CEg} n!;D a$ 2YN %HU)B濹IS{ČEfO Y(whDȕծ]3V qA9O_uF&j/\{[KY'-yOMepl8w}H IEU݄#H\R$U)B濹IS{ČrB4E5ǭp.߻eD1'x!, 3OLN,\lڿt@)I.`JCxOD( haؽx+AKaH>o+U&7Dha,B\xOD( haXOJێ>rHr$y?c^s6CkwVwؽx+AKaH>o\ WL,M%Na-?c^s6CkwVwXOJێՏI BGR eAQfsBFStXOJێ3iC:`rDJL٦Xdؽx+AKaH>oW9$HE{oQu:Ch#b쾺c;M#,?.BRS./ϮJ{3XOJێPuٱFH@CG)>0׿GG6JIKu0 "IX^q2jC'-b쾺c;M#B'uj\+C@ap ؽx+AKaH>oH@,^)Jt𓒧>Jxk U)B濹IS{Čm |8xCNTkrheL}I+pMSm|pmؽx+AKaH>oBQX{ӨUeAXgSؽx+AKaH>oE2!LdxO:)aBwPXOJێ9 DO#@aBwPؽx+AKaH>o &?A@Lu.[5qBE=hoTxˠ*mC?jyRTOo82acA$aXeorƄBRPDn㼄IKu0"4E_E.7UA2Bؽx+AKaH>oԡhixI'Y` 7UA2BXOJێ "fo[.Tb|LUPVw!IBWиb쾺c;M# Y'fHv_]AB(hkjzMؽx+AKaH>oԖvL6 ]AB(hkjzMb쾺c;M#%;#XID=%b $`%EIKu0q\('bMzݚ6ڦ$`%Eؽx+AKaH>o+qHU}C ,i$`%Eb쾺c;M#?, EA3r&sKbBUk U)B濹IS{ČZrM @5U_&sKbBUk -yOMepllA,vwkiDBDIKu0ATVsGQVwkiDBDؽx+AKaH>oUK Dc߷؄LBf^M=IKu0`,m!MEfBf^M=XOJێլCG(rBf^M=ؽx+AKaH>oo,@Ksޘ=JI#'IKu0J\@D=GA<IKu0e2DȁhD=GAoIls'V6Cf`xD8&[NVXyXOJێd"H"|UC~p]jI>7XOJێaA»O ]jI>7-yOMepl{lNiegH]jI>7U)B濹IS{Č5'J `fG<̌$Fn.$>R@-yOMeplFA@JfG<̌$Fn.$>R@U)B濹IS{Čյ}FNT+ú;C(I `54{CEg} ~:C#;j K0#>Qxˠ*mC%e D]ZvlOtxU)B濹IS{Č2myB<2;/YvlOtx-yOMeplBvlOtx!, 3OLN,\l"V~FUBIJƲuD$}D!!, 3OLN,\lI< Hɞ IJƲuD$}D!XOJێnҲL]?r }@UQӇU)B濹IS{Č&'`MF,{**g,LC.T= xˠ*mCw:Yr }@UQӇ-yOMeplyKnAb(aаMNXCؽx+AKaH>oJsoKڐNN(aаMNXCb쾺c;M#:`ezgEc(cnMOL,IKu0' $JN>|܆OKixˠ*mC>RkS+A<אk ywjDG@[xˠ*mCIjUOk(Po:Ou|/P$NW+V^@kz1=@]~k稙9I)X .b쾺c;M#Л;VHO"#1[Ac9{CEg} Z$C |^=(X#ӹ8GuUx{CEg} Y RZ8rAɱ<(!R|dFV){CEg} \ajG[T:Sj}uN/{3Y{CEg} ]G%-|/~nƗvFԶFBtIKu0f>nK5fEE~nƗvFԶFBtؽx+AKaH>oEF8C'^-m)Y,F@ oV{xˠ*mC6Zr}@W}gjEؙ5 `XOJێ"[ZywE2bjEؙ5 `U)B濹IS{ČaNbdjEؙ5 `-yOMepl 3JMo.{EJ`OJX{CEg} 6я$DGqv]VQGL-h=z}XOJێFFO :VQGL-h=z}ؽx+AKaH>o38Ljq\# VQGL-h=z}IKu0}ۥCcVQGL-h=z}b쾺c;M#GJ*J4aC Kp52]aIKu0>z:MLKƵ-:#L=f{ӄ59IKu0{w7OAu1W}xSN ʏIKu0[ک^F=ok|xSN ʏؽx+AKaH>o쩰‹CWu&2`:#L=f{ӄ59!, 3OLN,\lBA˰qcZy=<AH^-XKؽx+AKaH>o.$a?HBiۙБZy=<AH^-XKb쾺c;M#hGO'GuX屓oI8+Ixˠ*mCh 9NcCi#M'C. Nxˠ*mCrEOP9ؾPs/LO|#MU)B濹IS{Č[JjE/ecVMKnͿK0IKu0ݼ)N *cVMKnͿK0ؽx+AKaH>ovJBcVMKnͿK0XOJێl4Խl@}yMwy<Ij%U)B濹IS{Č!<E.5w1Z <Ij%-yOMepltxs@JРQ9Y !A~-yOMepl C #YHQ9Y !A~!, 3OLN,\l($rkLa#Q9Y !A~XOJێz%FgmgQ>$NW+o(imBX*_a~1]Y,I=Xb쾺c;M# HIBwP 1]Y,I=Xؽx+AKaH>o-UdB^6ކTߑ=J ?^"IKu0%0` P@p0` P@p0` P@p 0 `   P   @ p  0 `   P  @p0` P@p0` P@p0` P@p0` P@p0` P@p0` P @ p  !0!`!!!! "P""""#@#p###$0$`$$$$ %P%'!("(!(LALA8f'"(*()(H ,A5A5AAr&8$<*-'H ,AOBA~-OBAA&8$lRs -'d ,ALA@0LAApAA2{C8$(-'d ,AOBA@0OBAAEOBAAE8$-'d ,ALA@0LAAOBAAdC8$-'d ,AOBA@0OBAA&OBAA&8$.'d ,iAOBA@0OBAAIAA8$it Usa(.'H ,iALA~-LAAdx68$it Usa(.'H ,iALA~-LAAdx68$lR(".'H ,iALA~-LAA 68$ng Time".'H ,ALA~-LAAdx68$!'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAA&8$'H ,iALA~-LAA{&8$(ۡ!'H ,iALA~-LAA&8$'H ,iALA~-LAA{&8$&'H ,iALA~7.LAA8$(&'H ,ALA~7.LAA8$&'H ,ALA~7.LAA8$(&'H ,ALA~7.LAA8$'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAA 68$'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAAdx68$l TimeG'H ,ALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAA 68$ , - . U l 'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,ALALAA8$'d ,ALALAAOBAA8$D('H ,A5A~-5AA&8$`'H ,iALA~-LAAdx68$'H ,iALA~-LAAdx68$ng Time'd ,AL=AX~-L=AAXOBAA8$'d ,AOBAOBAAEOBAAE8$'d ,fAOBAOBAAEOBAAE8$('d ,fAOBAOBAAEOBAAE8$'H ,fALA"fg$f@q8$"'H ,ALA~-LAA{&8$(,'H ,ALA~-LAA{&8$D(T'd ,fAOBAOBAAEOBAAE8$T'H ,ndALA~-LAAq(8$|'H ,fALAȈfg$fp,8$(|'d ,fAOBAOBAAEOBAAE8$N 'H ,A5A~-5AA&8$*'H ,ALA~~-LAA48$&'d ,ALA~-LAAL-AA,8$)(H ,ALALAA8$*'d ,ALA~~-LAAL-AA,8$ 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,AOBA~-OBAA&8$ 'H ,ALA~-LAA{&8$&'H ,ALA~7.LAA8$!'H ,ALA~-LAA{&8$( !'H ,ALA~-LAA&8$&'H ,ALA~7.LAA8$(!'d ,iAOBA~-OBAAORAA8$!'H ,AOBAORAA8$@)(H ,AOBAOBAA8$&'H ,ALA~7.LAA8$&'H ,eALA~7.LAA8$&'H ,eALA~7.LAA8$&'H ,eALA~7.LAA8$&'H ,eALA~7.LAA8$z!'H ,ALA~-LAA{&8$z!'H ,ALA~-LAA{&8$z!'H ,ALA~-LAA{&8$(z!'H ,ALA~-LAA{&8$(!'H ,ALA~-LAAdx68$!'H ,iALA~-LAA 68$it Usa(!'H ,iALA~-LAA 68$lR(!'H ,iALA~-LAA 68$!'H ,iALA~-LAA 68$ L M !'H ,ALA~-LAAdx68$!'H ,ALA~-LAAdx68$!'H ,ALA~-LAAdx68$!'H ,ALA~-LAAdx68$l TimeG*'H ,iAOBA~+.OBAAB8$+'H ,.hALA~+.LAAB8$+'H ,iALA~+.LAAB8$ +'d ,iAOBA~+.OBAA`fAA8$@"'H ,ALA~-LAAH>8$"'H ,ALA~-LAAH>8$"'H ,ALA~-LAAH>8$"'H ,ALA~-LAAH>8$)(H ,sALALAAn8$<**'H ,ALA~~-LAA48$`"'H ,aALAIdaqb$asX8$"'H ,iALA~7.LAA8$("'H ,ALA~7.LAA8$('H ,ALA~~-LAA48$('H ,ALA~~-LAA48$('H ,ALA~~-LAA48$('H ,ALA~~-LAA48$)'d ,AOBA~~-OBAA$4OBAA$48$*'d ,AOBA~H.OBAAP-yAA: 8$*'d ,AOBA~H.OBAAP-yAA: 8$*'d ,AOBA~H.OBAAP-yAA: 8$J'd ,iAOBA~-OBAAeAA8$T'd ,AOBA~-OBAAeAA8$T'd ,AOBA~-OBAAOBAA8$FIDyp^'d ,AOBA~-OBAAOBAA8$e Steph'd ,A@wkA~-@wkAA@wkAA8$(h'd ,ndA@wkA~-@wkAA@wkAA8$(h'd ,UA@wkA~-@wkAA@wkAA8$(|'d ,dAL-A,~-L-AA(,L-AA(,8$D(|'d ,dAL-A,~-L-AA(,L-AA(,8$'d ,ALA~-LAAOBAAf?8$a'd ,ALA~-LAAOBAA?8$'H ,AOBA~-OBAA؃(8$'H ,AOBA~-OBAA؃(8$'H ,AOBA~-OBAA؃(8$'H ,uAOBA~-OBAA؃(8$((H ,uA5A~-5AA{(8$'H ,uA5A~-5AA؃(8$'H ,ndALA@0HrSd pS$d\8$al'H ,iAL-A,~-L-AA؃(,8$l'H ,AL-A,~-L-AA؃(,8$Z(H ,AOBAOBAA8$(H ,ALALAA8$(H ,AL=AXL=AAX8$(H ,ALALAA8$(H ,AOBAOBAA8$(H ,AOBAOBAA8$((H ,AOBAOBAA8$it Usa((H ,AOBAOBAA8$(H ,AOBAOBAA8$()(d ,AOBAOBAAOBAA8$)(H ,AOBAORAA8$(H ,ALALAA8$(H ,ALALAA8$(H ,ALALAA8$& (H ,ALALAA8$0 (H ,ALALAA8$ (d ,AOBAOBAAOBAA8$ (d ,AOBAOBAAOBAA8$ (H ,ALA8$(a> (d ,AOBAOBAAOBAA8$\ (H ,AL=AXL=AAX8$\ (H ,AL=AXL=AAX8$f (H ,AOBAOBAA8$z (H ,ALA8$z (d ,AOBAOBAAOBAA8$ (d ,AEAEAAEAA8$( (d ,AEAEAAEAA8$( (d ,AEAEAAEAA8$( (H ,ALALAA8$ (H ,ALALAA8$( (H ,ALALAA8$a(H ,ALALAA8$H ,AL-A,L-AA,8$8 (H ,AOBAOBAA8$(B (H ,AL=AXL=AAX8$a)(H ,AOBAOBAA8$` (H ,AOBAOBAA8$` (H ,AOBAOBAA8$()(H ,ALALAA8$est7@)(H ,ALALAA8$@)(H ,ALALAA8$J)(H ,ALA8$(J)(H ,ALALAA8$T)(H ,ALALAA8$T)(H ,ALALAA8$()(H ,ALALAA8$)(H ,A5A5AA8$()(H ,A5A5AA8$)(H ,A5A5AA8$)(H ,A5A5AA8$H ,AL-A,L-AA,8$" (H ,ALALAA8$( (x('(( ()(H ,ALALAA8$)(H ,ALALAA8$)(H ,ALALAA8$)(H ,ALALAA8$()(H ,ALALAA8$" (H ,ALA" (d ,AOBAOBAAOBAA8$@A" (H ,AOBAOBAA8$ " (H ,ALALAA8$" (H ,ALALAA8$" (H ,ALALAA8$" (H ,ALALAA8$@F" (H ,ALALAA8$E" (d ,AOBAOBAAOBAA8$@" (d ,AOBAOBAAOBAA8$" (d ,AOBAOBAAOBAA8$" (H ,AL-A,L-AA,8$ H<*<*d ,!'''''@5A5A5A'''''@OBAOBAOBA'''''@LALALA ('( ( (@OBAOBAOBA '''''@LALALA&('*(&(&(@OBAOBAOBA&('*(&(&(@OBAOBAOBA&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALA'(''('('(@LALALA'''''@LALALA'''''@LALALA '''''@LALALA!!'''''@LALALA""'''''@LALALA%%'''''@LALALA'''''''@LALALA))'''''@LALALA55'(''('('(@LALALA66!('!(!(!(@LALALA77!('!(!(!(@LALALA88(('((((((@LALALA;;"('"("("(@LALALA==)(')()()(@LALALA>>)(')()()(@LALALA@@#('#(#(#(@LALALAAA *('*(*(*(@LALALABB'''''@LALALAEE'''''@5A5A5AGG&('&(&(&(@LALALAHH'(''('('(@LALALAJJ'''''@L=AL=AL=AKK'''''@OBAOBAOBALL'''''@OBAOBAOBANN'''''@OBAOBAOBAOO'''''@LALALATT'''''@LALALAWW'''''@LALALAYY''(''@OBAOBAOBAZZ '''''@LALALA[['''''@LALALA\\('(((@OBAOBAOBAbE'''''@5A5A5Ag'''''@LALALAi'''''@LALALAk'''''@LALALAo'''''@LALALAy'''''@OBAOBAOBAz'''''@OBAOBAOBA{'''''@OBAOBAOBA|!'''''@LALALA} '''''@LALALA'''''@LALALA'''''@LALALA"'''''@LALALAf''(''@OBAOBAOBAC'''''@OBAOBAOBA# '''''@OBAOBAOBA)'''''@LALALA( '''''@LALALA''''''@LALALA&'''''@LALALA%'''''@LALALAT'''''@LALALAT'''''@LALALAW'''''@LALALAW'''''@LALALA@#('#(#(#(@LALALA&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALAG&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALA&('&(&(&(@LALALA'(''('('(@LALALA'(''('('(@LALALA8(('((((((@LALALAp'''''@OBAOBAOBAq'''''@LALALAr'''''@LALALAs''(''@OBAOBAOBAr'''''@LALALAr'''''@LALALAq'''''@LALALAq'''''@LALALAv'''''@LALALAw'''''@LALALAx'''''@LALALAy'''''@LALALAy'''''@LALALAw'''''@LALALA{'''''@LALALA{'''''@LALALA{'''''@LALALA|'''''@OBAOBAOBA}'''''@OBAOBAOBA}'''''@OBAOBAOBA}'''''@OBAOBAOBA~'''''@OBAOBAOBA~'''''@OBAOBAOBA''(''@OBAOBAOBA''(''@OBAOBAOBA''(''@@wkA@wkA@wkA''(''@@wkA@wkA@wkA''(''@@wkA@wkA@wkA'''''@L-AL-AL-A'''''@L-AL-AL-A'''''@LALALA'''''@LALALA'''''@OBAOBAOBA'''''@OBAOBAOBA'''''@OBAOBAOBA''(''@OBAOBAOBA'''''@5A5A5A'''''@5A5A5A'''''@LALALA'''''@L-AL-AL-A'''''@L-AL-AL-A('(((@OBAOBAOBA('(((@LALALA('(((@L=AL=AL=A('(((@LALALA ''(''@OBAOBAOBA ''(''@OBAOBAOBA ''(''@OBAOBAOBA ('(((@OBAOBAOBA('(((@OBAOBAOBA #(')(#(#(@OBAOBAOBAI'''''@OBAOBAOBA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALA'''''@LALALA'''''@LALALA ('( ( (@OBAOBAOBA"('(((@OBAOBAOBA#'''''@LALALA) ('( ( (@OBAOBAOBA- (' ( ( (@L=AL=AL=A. (' ( ( (@L=AL=AL=A/ ('( ( (@OBAOBAOBA0'''''@LALALA1('(((@OBAOBAOBA23('(((@EAEAEA7('(((@EAEAEA8('(((@EAEAEA:('(((@LALALA> (' ( ( (@LALALAE('(((@LALALAH('(((@LALALAOP('(((@L-AL-AL-AR('(((@OBAOBAOBAS('(((@L=AL=AL=AW ('( ( (@OBAOBAOBAX ('(((@OBAOBAOBAY ('(((@OBAOBAOBAZ &('&(&(&(@LALALA[\a)(')()()(@LALALAb)(')()()(@LALALAc'''''@LALALAd('(((@LALALAe('(((@LALALAf('(((@LALALAg ('(((@LALALAh('(((@5A5A5Ai('(((@5A5A5Aj('(((@5A5A5Ak('(((@5A5A5Am('(((@L-AL-AL-Ap (' ( ( (@LALALAq('(((@LALALAr('(((@LALALAs (' ( ( (@LALALAt('(((@LALALAu('(((@LALALAwxyz{'''''@LALALA|('#(((@OBAOBAOBA}('#(((@OBAOBAOBA~('#(((@OBAOBAOBA('(((@LALALA('(((@LALALA#('#(#(#(@LALALA#('#(#(#(@LALALA('#(((@OBAOBAOBA('#(((@OBAOBAOBA('#(((@OBAOBAOBA('(((@L-AL-AL-A ('!( ( (@L-AL-AL-A ('!( ( (@L-AL-AL-A"('#("("(@L-AL-AL-A}x1@T2@z@@1@$2@z@`@t@1@2@z@ <1@ 2@ 4z@ 1@ P2@ z@1@2@z@@1@2@8z@1@82@z@t@1@2@z@@41@2@,z@@1@$2@z@`@|1@2@tz@@ 1@l2@z@@1@ 2@z@L @ h 1@ 2@ ` z@! 1@!D 2@! z@! @" 1@" 2@" z@%, 1@%x 2@%$ z@' 1@' 2@' z@)L 1@) 2@)D z@5 1@5( 2@5 z@5d @6 1@6 2@6x z@6@7$1@7p2@7z@7@81@82@8z@8P@=1@=\2@=z@=@>1@>2@>z@><@A1@AH2@Az@A|x@B1@B2@Bz@E81@E2@E0z@E@G1@G(2@Gz@Gd@H1@H2@Hxz@H@J$1@J2@Jz@J@K1@KL2@Kz@L1@L2@Lz@N<1@N2@N4z@O1@O42@Oz@Tx1@T2@Tpz@T@W1@Wh2@Wz@W@Y1@Y(2@Yz@Zl1@Z2@Zdz@Z@[1@[\2@[z@\1@\2@\z@bL1@b2@bDz@g1@g(2@gz@gd@i1@i2@ixz@i$@k@1@k2@k8z@k@o1@oL2@oz@o@y1@y2@yz@z4 1@z 2@z, z@{ 1@{!2@{ z@|T!1@|!2@|L!z@}!1@}0"2@}!z@t"1@"2@l"z@#1@P#2@"z@#1@#2@#z@$$1@$2@$z@$@$1@L%2@pu@%1@%2@%z@,&@H&1@&2@@&z@&1@$'2@&z@`'@|'1@'2@t'z@ (1@X(2@(z@(@(1@(2@(z@@)1@)2@8)z@)1@*2@)z@`*1@*2@X*z@*1@<+2@*z@,1@\,2@,z@,1@,2@,z@0-1@|-2@(-z@-1@ .2@-z@P.1@.2@H.z@.1@,/2@.z@p/1@/2@h/z@/@01@`02@ 0z@01@02@0z@,1@H11@12@@1z@1@11@822@1z@t2@21@22@2z@43@P31@32@H3z@31@,42@3z@p41@42@h4z@51@L52@4z@51@52@5z@6@`61@62@X6z@61@<72@6z@71@72@x7z@8@$81@p82@8z@81@92@8z@D91@92@<9z@9@91@4:2@9z@x:1@:2@p:z@;1@p;2@;z@;@;1@0<2@;z@l<@<1@<2@<z@4=1@=2@,=z@=1@H>2@=z@>@>1@?2@>z@L?1@?2@D?z@?@@@ @1@@2@@z@@1@4A2@@z@pA@A1@A2@Az@8B1@B2@0Bz@B1@LC2@Bz@C@C1@ D2@Cz@PD1@D2@HDz@D@E1@xE2@Ez@E1@F2@Ez@DF@`F1@F2@XFz@F1@]1@>]2@>x]z@>^@E$^1@Ep^2@E^z@H^1@H_2@H^z@H<_@PP_1@P_2@R_1@R,`2@R_z@Rh`@S`1@S`2@S|`z@Wa1@W`a2@W az@Wa@Xa1@Xb2@Xaz@X@b@Y\b1@Yb2@YTbz@Yb@Zc1@ZLc2@Zbz@ac1@ac2@acz@ad@b4d1@bd2@b,dz@cd1@ce2@cdz@dTe1@de2@dLez@de@ee1@eDf2@eez@ff1@ff2@ffz@gg1@gdg2@ggz@gg@hg1@hh2@hgz@hDh@i`h1@ih2@iXhz@jh1@j&0&0'0'0'0d(0(0@)0)0*0*0*0f+0+0B,0,0-0-0-0h.0.0D/0/0 000000j1010F2020"303030l4040H5050$606070n7070J8080&9090:0p:0:0L;0;0(<0<0=0r=0=N>0>0*?0?0@0t@0@0PAA0,B0B0C0vC0C0RD0D.EE0 F0xF0F0TG0G00H0H0 I0zI0I0VJ0J02K0K0L0|L0L0XMM4NNO0~O0O0ZPP06Q0Q0R0R0R0\S0S08T0T0U0U0KD{OC[=Wr&,F4]8gr&,F4]8gKD{OC[=W8KG-dx8KG-dxKD{OC[=WIKu0IKu0KD{OC[=WU)B濹IS{ČU)B濹IS{ČKD{OC[=W-yOMepl-yOMeplKD{OC[=W!, 3OLN,\l!, 3OLN,\lKD{OC[=Wؽx+AKaH>oؽx+AKaH>oKD{OC[=WXOJێXOJێKD{OC[=Wb쾺c;M#b쾺c;M#KD{OC[=W,~F DHp,~F DHpKD{OC[=W{CEg} {CEg} KD{OC[=W3MΘG?A3MΘG?AKD{OC[=W>{oZK͌>{oZK͌KD{OC[=WV qA9OV qA9OKD{OC[=WQ͓[Iq( Q͓[Iq( KD{OC[=WV`>C=ıV`>C=ıKD{OC[=WV^@kzV^@kzKD{OC[=W3nbeA2ve<3nbeA2veP;*C->P;KD{OC[=W0` P@p0` PStandard    @ 0  0 @OLXdp| $DD,@r&,F4]8g?r&,F4]8g8KG-dx@8KG-dxIKu0@IKu0U)B濹IS{Č@U)B濹IS{Č-yOMepl@-yOMepl!, 3OLN,\l@!, 3OLN,\lؽx+AKaH>o@ؽx+AKaH>oXOJێ @XOJێb쾺c;M#"@b쾺c;M#,~F DHp$@,~F DHp{CEg} &@{CEg} 3MΘG?A(@3MΘG?A>{oZK͌*@>{oZK͌V qA9O,@V qA9OQ͓[Iq( .@Q͓[Iq( V`>C=ı0@V`>C=ıV^@kz1@V^@kz3nbeA2ve<2@3nbeA2ve<*C->P;3@*C->P;p(PxCCCCC@ChCCCCC0CXCCCCC CHC-'' 1 day1N 'JacksonJN 'KonradKN 'BenBN ' DavidDN ' DaveDX 'RobRb 'BobBp!'Dave RobD!'Entire TeamEV"'595t"'Dave. RobD"'Konrad DaveK&'Dave JacksonD'Dave DavidD8 (David YipD)(David BobD" (BobDaveB@@@AAA@@$tA@$tA@$tA@pApApA@`fA`fA`fA@@$A@$A@$A @zAzAzA @ eA eA eA @ @eAeAeA @ @ @LALALA@@@OBAOBAOBA@@\@ @ 8@ H@ PU@ @ $@ t@ @ U@ X@ `@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ *@ :@ BU@ @ @ f@ t@ |U@ J@ R@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ &@ .U@ @ @ R@ n@ vU@ 6@ >@ @ @ U@ ~@ @ @ @ U@ @ @ @ 0@ 8U@ @ @ \@ z@ U@ @@ H@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ 0@ H@ PU@ @ @ t@ @ U@ X@ `@ $ 022?2?d2? 2?2?2?T2?2?2?2?D2? 2? 2?x 2?4 2? 2? 2?h 2?RR@,@@ s@ t@ tGfz'K~F?@'o`Mi|cQ@tGfz'K~F''''@81q3GJV6@tGfz'K~F'''']@:CQEm@@tGfz'K~F'''''.M4/< @tGfz'K~F' ('(]EIA,&@tGfz'K~F'''''rװA6 (@tGfz'K~F'&('*(]|@'hKwY,@tGfz'K~F('&(&('*(]DJL٦Xd.@tGfz'K~F'&('&(u:Ch#0@tGfz'K~F'&('&(0׿GG6J2@tGfz'K~F('&(&('&(q2jC'-3@tGfz'K~F('&(&('&(\+C@ap 4@tGfz'K~F('&('(''(𓒧>Jxk 5@tGfz'K~F('&('(''({4;}kDlZO@tGfz'K~F('''''k]@N}"8@tGfz'K~F('''''zn%EI6hV@tGfz'K~F('''''z2uOJZUhw@tGfz'K~F'''' J$ODT| @tGfz'K~F''''AhgDA<֪ @tGfz'K~F''''m7;Bc\ @tGfz'K~F''''̼&Iφ@tGfz'K~F'''' ]&\Bg @tGfz'K~F''''oP@o^F@tGfz'K~F'''']p.߻eD1'x@tGfz'K~F''''݄#H\R$@@tGfz'K~F''''\{[KY' @tGfz'K~F''''whDȕծ]3@tGfz'K~F'''' 2YN %H@tGfz'K~F''''A`֫K6@tGfz'K~F(''('(''(lM&B(`@п27@tGfz'K~F(''(!('!( BJ&@mTS8@tGfz'K~F(''(!('!(heL}I+pMSm|pm9@tGfz'K~F('!((('(('E=z<@tGfz'K~F('!("('"(|*WmKj ʊ\>@tGfz'K~F('!()(')(x"Lzt )?@tGfz'K~F(')()(')(eAQfsBFSt@@tGfz'K~F('"(#('#(c5KV7YA@tGfz'K~F'*('*(rJ)y@A@tGfz'K~F''''' [\H88}B@tGfz'K~F'''']'}D[?tGfz'K~F''''@8/ϮJ{31@tGfz'K~F'&('&(g:2D9 5@tGfz'K~F(''('(''(;j K0#>QB@tGfz'K~F'''']'*6šv\L"I_;!?tGfz'K~F('''''K3O;윕K9G8QX?tGfz'K~F'''']@^3.k@tGfz'K~F'''']!é[LKo @tGfz'K~F'''']NK=ߒz@tGfz'K~F''''5xOD( ha @tGfz'K~F''''?c^s6CkwVw$@tGfz'K~F''''n#$I@]Y @tGfz'K~F'''(]')ֺI 1?v@tGfz'K~F''''8r'Bf@tGfz'K~F''''5vF]@#@tGfz'K~F'('(]"]wIg|t@tGfz'K~F'''(]7n&KK,AQ@tGfz'K~F(''''']aBwP?tGfz'K~F''''{ӨUeAXgS?tGfz'K~F''''8LKԿ X@tGfz'K~F(''''(][5qBE=hoT@tGfz'K~F''''PDn㼄@tGfz'K~F''''繘~JN mƮ@tGfz'K~F''''5+B o$@tGfz'K~F''''7UA2B`@tGfz'K~F''''7HC9@tGfz'K~F'''']G4zD.N9e0t@tGfz'K~F'''']Vw!IBWи@tGfz'K~F'''']]AB(hkjzM@tGfz'K~F(''''(]$`%EV@tGfz'K~F(''''(2&sKbBUk @tGfz'K~F('''''%wkiDBD@tGfz'K~F''''Bf^M=@tGfz'K~F(''''']=JI#'@tGfz'K~F(''''(]D=GA<@tGfz'K~F''''@8eSSBۻH@tGfz'K~F''''5zzsJ f/!@tGfz'K~F''''%+,Fb@tGfz'K~F('(('(]&[NVXy@tGfz'K~F('(('(9I)X .@tGfz'K~F('(('(K]jI>7@tGfz'K~F'''(]fG<̌$Fn.$>R@@tGfz'K~F'('(]+ú;C(I `54@@tGfz'K~F('"(#(')(]vlOtx@tGfz'K~F('(('(IJƲuD$}D!@@tGfz'K~F('''''r }@UQӇ%@tGfz'K~F' ('(]g,LC.T= %@tGfz'K~F'('(]Hp[ftG^kx%@tGfz'K~F''''5(aаMNXC"@tGfz'K~F' (' (KnMOL,@tGfz'K~F' ('(]|܆OKi'@tGfz'K~F''''5ywjDG@[&@tGfz'K~F'('(]Q>$NW+@tGfz'K~F'('(]"#1[Ac9%@tGfz'K~F' ('(](X#ӹ8GuUx%@tGfz'K~F'('(]R|dFV)&@tGfz'K~F'('(]}uN/{3Y*@tGfz'K~F('#(&('&(J`OJX&@tGfz'K~F('(('(~nƗvFԶFBt@@tGfz'K~F(')()(')()Y,F@ oV{B%@tGfz'K~F''''5jEؙ5 `!%@tGfz'K~F'('(VQGL-h=z}P%@tGfz'K~F'('(@8:#L=f{ӄ59%@tGfz'K~F' (' (xSN ʏ%@tGfz'K~F'('(Zy=<AH^-XK&@tGfz'K~F'('(X屓oI8+I'@tGfz'K~F''''5i#M'C. N@'@tGfz'K~F'('#(]ؾPs/LO|#M`'@tGfz'K~F'('#(]cVMKnͿK0P'@tGfz'K~F'('#(]<Ij%X'@tGfz'K~F'#('#(Q9Y !A~p'@tGfz'K~F'('#(]1]Y,I=XT'@tGfz'K~F('( ('!(%Tߑ=J ?^"\'@tGfz'K~F('!("('#(%~@? ?@????@??(??@?(?(?(?(@?(?(?(?@????@????@????(@?(?(?( ?(@ ?( ?( ?( ?@ ? ? ? ?@ ?( ? ?( ?@ ? ? ? ?@ ? ? ??@???(?@??(??@????@???(?(@?(??(?(@????(@?(?(??@?(?(?(?@????@???(?(@????(@????@?(?(?(@????@??@???@????(@?(Project1 xO[Motor Testing Antenna TestingWeek 6Week 106Device/Application Testing>Hands Required to Carry SystemDHands Required to Position System Attachment TimeG Removal TimeG Training TimeG SizeG:Applied Load Failure TestingVoltage Step0Pulse Width Duty Cycles(Orientation testing HeatRead Time2Angle of Optimal Reading,Read Distance of Tags$Power Consumption*Magnetometer Testing$Power Consumption6Time to Determine Position(Walking Motion TestbCorrect Directional Test Flat surface vs. AngledVCorrect Directional Test with Interference`# of 20-min. navigation intervals on one charge8Distinct directions to UserInput TestingFOverall Unit Usability/Reliability7 Drop Test7$User Comfort Test7(Change Battery Time=Noise Test= Week 10&Presentation Setup 6Build Testing Motor Casing.Attachment ReliabilityWeight0Finish Paper and Poster *Navigation AlgorithmwWeek 1Week 2Week 3Order Wiring 6Put in Order for Base CaseWeek 4RCheck in With Other Team/Update ProgressWeek 5LStart Instruction Manual First Draft ,Sample Data StructureJOrder Rubber Order Heat Sink4Test Navigation AlgorithmJKeypad Testing@Keypad Inputs/Integratin w/ MCU@Battery Testing and Interfacing(Battery Charge Test$Begin Sewing Belt6Start Final Paper & Poster"Start PCB Layout&Work on PCB Layout~ JMCU Integration/Interfacing of RFID yp>Write Up Case Design ProcedureE ZMCU Integration/Interfacing of Magnetometer Test RFIDypHImplement Sample Map and Map Parser4MCU/Motor Interface Tests*Compile Test Results4Finish Instruction ManualfOrder Spacers &Work on PCB Layout 2Work on Paper and Poster2Work on Paper and Poster2Work on Paper and Poster= 8Finalize Tolerances in CaseJMotors Felt through Casing/Materials .Build Side Motor CasesWeek 7&Work on PCB LayoutPMCU Integration/Interfacing RFID ReaderWeek 8Test PCB Order PCB*Sensor Error Testing6Interface (sensor) Testing,Receive Finished Case8MCu Complete Testing w/ PCB&Finish Sewing Belt2Work on Paper and Poster>Work on Final Paper and Poster>Work on Final Paper and PosterFinish Build(Receive Ordered PCB Heat Test= MCU Testing&Walking Motor TestFinish Map6MCU- Time Between Commands|Navigation Algorithm Performance Test (Calc. and Recalc Time)$Surface Mount PCBWeek 9(Final Poster DesignNPath Following Algorithm (In Progress)>Receive Final Case (Tentative)Finish PaperTest PCB 8MCu Complete Testing w/ PCB &Final Presentation   "#$%&3()*+,-./01246789:;<=>?@ADEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~'*('5''*(-'''*(dAdA''((eee@8@8'''-'''*('''&(]]'''-'''*('ObAObA>''*(''''-'''*(' ?'(&(www]]'''-' ('*( ( N''*(''''-'''*('^'*(&(]]'''-'&('*(&(`'*(&(]]'('-(.'&('*(&(a'&(*(KKK'''.'&('*(&(L-AL-Ab'&(*(KKK'''.'&('*(&(L-AL-Ad'&(*(KKK'(''(".'&('*(&(L-AL-Ae'&(*(KKK'(''(".'&('*(&(L-AL-Af''(*(@8@8@8'(''(".''('*('(L-AL-Ag''('('(''(,.''((('(LALA '')(ee'''''*('LALA ''*(www''''''*('LALA''*(www''''''*('LALA''((ee''''')('LALA''*(@@@''''''*('L-AL-A''*(,,,''''''*('L-AL-A ''*(???''''''*('L-AL-A!''*(???''''''*('L-AL-A"''*(''''''*('L-AL-A#''&(]]''''''*('OBAOBA%''*(@@@''''''*('L-AL-A&''*(''''''*('LALA'''*(,,,''''''*('L-AL-A(''*(???''''''*('LALA)''*(???''''''*('L-AL-A5i''(*(@8@8@8(('((''('*('(LALA6j'!(*(@@@(('(('!('*(!(LALA7k'!(((K]](('(('!()(!(LALA8l'((*(%%%"('"('(('*(((L-AL-A;m'"(*(ppp"('"('"('*("(LALA=m')()("('"(')(*()(LALA>n')(*(*('*(')('*()(LALA@o'#(*(]]]#('#('#('*(#(L-AL-AAp'*(*(''''*('*(*(LALABq''*('''''''*('Cr''&(XXX]']''''''*('E''']22@8@8'''''''EAEAGc'&(&('''`'&('(&(L-AL-AHh''(*(@8@8@8(('((''('*('(LALAIs''&(XXX]']''''''*('J'''KK'''''''L=AL=AK''&(eee]]''''''*('L''&(@@@]]''''''*('N%''&(]]''''''*('O$''*(5''''''*('T'''*('''"'''*('5A5AW(''*(,,,''','''*('5A5AY.'(&(222]]'''T'''*('Z,''*('''T'''*('LALA[6''*(5'''|'''*('\7'(&(]]'''|'('*((f0'((]]'''!''&('OBAOBAp''']]'''*''('OBAOBAq''*(eee'''+'''*('5A5Ar''*(eee'''+'''*('5A5As/'(&(222]]''' +'''*('OBAOBAv ''*('''V"'''*('w ''''''V"''''L-AL-Ax''*(5'''`"'''*('y''('''"''('L-AL-A{''*(@R@R@R'''('''*('5A5A|''&(@@@]]''')'''*('OBAOBA}*''&(]]'''*'''*('@w[A@w[A~&''(@]]'''J'' ('ORAORA1'( (]]'''T'''('ORAORA)'((22''(h'''*('pApA '''%%'''|''('L=AL=A!''*(@@@''''''*('L-AL-A+''(@KK]]'''''&('@w[A@w[A2'(&(222]]''''''*('OBAOBA"''((@8@8''''''*('EAEA-''*(5''''''*('#'')(%%'''l'''*('L=AL=A9'(&(]]('(Z(('*((OBAOBA4'(*(222 (' ((('*((L-AL-A8'('(KK('((('*((LMALMA5'(&(222]]'''(''*('@w[A@w[A:'(&(]]'''(('*((ORAORAr')(&(]]#(')((#('*(#(OBAOBA3'()( (' (((*((5A5A ''*(eee'''& (''*('L-AL-AA'(&(www]]''' ( ('*( (ORAORAH'(&(@@@]]''' (('*((G''*(5''' (''*('@' ((%KK'''\ ( ( ( (LMALMA;'(&(www]]'''f ( ('*( (OBAOBAU''*(5'''z (''*('O'(&(]]'''z (('*((R'()(%%('( (('*((L=AL=AI'( (pp('( (((((z`Az`AE'(*(www''' (('*((L-AL-AD' (*(''' ( ('*( (LALA<'(((@@'''(()((LALAS'()(%%('( (('*((L-AL-A='(&(]]'''8 (('*((OBAOBAF'(&(www]]'''L ( ('*( (OBAOBAK'(&(@@@]]'''` (('*((OBAOBAT'(&(]]'''` (('*((OBAOBA_'&(&(&('&()(&('&(&(LALA]P'(((('(")(()((LALAo')(*(*('*(@)()('*()(L-AL-AC''*(5'''J)(''*('B'(*(www'''J)(('*((5A5AJ'(((@@@@8@8''')(('*((UAUAL' (*(''')( ('*( (L-AL-AM'(*(@@@''')(('*((L-AL-AQ'(&(@8''')(('((L-AL-A\U]''*(5'''" (''*('V'#(&(]]]]]'''" (('*((['#(&(]]]]]'''" (('*((OBAOBAZW'#(&(]]]]]'''" (('*((OBAOBAY'#(#('''" (#(&(#(L-AL-A\'#(&(]]]]]'''" (('*((@w[A@w[AX'!('(]]%%('(" ( ()(.@ J@ l@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ X@ d@ @ V@ @ @ @ @ @ @ @ 8@ D@ T@ b@ n@ z@ @ @ @ @ @ @ :@ F@ R@ ~@ @ @ !@ " @ #2@ %`@ &@ '@ (@ )T@ 5@ 5@ 5@ 6*@ 6f@ 6r@ 7~@ 7@ 7@ 8@ 8@ 8 @ =L@ =t@ =@ >@ >@ >@ A@ B@ B@ B@ C@ C@ C@ En@ G@ H@ H@ H@ I@ I@ I@ JP @ J~ @ J @ K @ L @ N @ O @ O @ O @ T @ W @ Y8 @ ZJ @ [ @ [ @ [ @ \ @ f @ p @ pD @ pP @ q\ @ rz @ s @ s @ s @ v @ w @ xT @ xZ @ x` @ yf @ { @ | @ } @ ~8 @ ^ @ @ @ @ @ @ @ \@ h@ x@ @ @ @ @ b@ n@ z@ @ @ @ @ @ *@ 6@ B@ b@ n@ ~@ @ @ @ @ ~@ @ @ @ (@ 4@ D@ v@ @ @ @ @ @ @ @ $@ *@ <@ R@ ^@ n@ @ @ @ @ F@ z@ "{@ (@ 0@ 8@ >@ v@ @ @ @ @ *@ l@ @ p@ |@ @ @ @ @ (@ 4@ V@ D@ J@ P@ r@ @ @ @ p@ @ @ @ @ @ @ :@ |@ @ @ @ @ @@ L@ @ @ @ SS&No Group6@- @-No Task Group~*c 0Ch6CCn<  Ct B  zHNT"CZ(C` .!C!"#f$4%&&'l(:)**+r,@-../x0F1223~4L56678R9 ::;<X=&>>?@^A,BBCDdE2FGGHjI8JKKLpM>N OOPvQDRCSST|UJVWWXYPZ[[\]V^$__C`a\b:B7Ja&No Group4 @-No Resource Group2EX@ W@ TSBC "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&KEJqrvwxLp|{! "#)('&%yON~TW}ZYsf[\ GH5678;=>@ABCI6@&6@&=@&v*?Ti~&;Pez "J_t/DYn+@Uj'<Qf{#8Mb2G\q.CXm ( = R g | *@4@n4?@@@@@@:ErErr@9@/@8 @8 @8OccN[`xxfM\MqMM@@@@@@@@@@@@@@@@ xx xx , xx A G V G k G G $@& G'@&(@&*@&+@& -@&or1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp! Timeline 2.14.mpp!|xx "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ $@&'@&(@&*@&+@& -@&o~1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp!LINK_3ei>Y.B&I LINK_3 H-t NF>uH"@ @ @@ @ @ @ )Task Name@ @ @ /@ 1@ &Entry&@ @ Entry CeAADq@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All TaskseOOᲦyn#l@ Gantt &with TimelineizLhs&Gantt ChartºDPLjJѯTime&line_G S͸V%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@",(( %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV ddʻXbVVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@" (m)\S @"@  /@ 1@ @ @ @ @  /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ C/@ @ @ @ @ ?? /@ ?? @ ?? @ ?? @ ?? @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ !@ !/@ !1@ !@ !@ !@ "@ "/@ "1@ "@ "@ "@ #@  #/@ #1@ #@ #@ #@ %@ %/@ %1@ %@ %@ %@ &@ &/@ &1@ &@ &@ &@ '@ '/@ '1@ '@ '@ '@ (@ (/@ (1@ ((@ (@ (@ ( )@ )/@ )1@ )@ )@ )@ 5/@ ?? _5 _B@ _B/@ _B@ _B@ _B@ _E@ _E/@ _E1@ _E@ _E@ _E@ _J@ J/@ J1@ J@ J@ J@ K@ K/@ K1@ K@ K@ K@ L@ L/@ L1@ L@ L@ L@ N@ N@ !N@ !N@ !O@ O/@ O1@ O@ O@ O@ T@ T/@ T1@ T@ T@ T@ W@ W/@ W1@ W@ W@ W@ Y@ Y/@ Y@ Y@ Y@ Z@ Z/@ Z1@ Z@ Z@ Z@ \@ \@ (\@ (\@ (f@ f/@ f1@ f@ f@ f@ p@ p/@ )p1@ )p@ )p@ )p@ )q@ )q/@ q1@ q@ q@ q@ r@ r/@ Hr1@ r@ r@ r@ s@ s/@ s1@ s@ s@ s@ v@ I v/@ v1@ v@ v@ v@ w@ w/@ w1@ w@ w@ w@ x@ x/@ x1@ x@ x@ x@ y@ y/@ y1@ y@ y@ y@ {@ {/@ {1@ {@ {@ {@ |@ |/@ |1@ |@ |@ |@ }@ }/@ }1@ }@ }@ }@ ~@ ~/@ ~1@ ~@ ~@ ~@ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ @1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @@@ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ /@ 1@ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $%@"@  @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@  ddʻXb*<*5-Tȉ*@ *P-P*d*..*1-*P-P6F-\(**E-\@" #B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> ${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } %@"@ t@ @"$@ @"@ @"EgOrI1]Y,I=XTߑ=J ?^"GUtJDvO: 0 ` :@ |@ @ @ @ <Ij%}uN/{3Y?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUdXYZ[\]^_`abefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV ddʻXbVVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@" (eleHV @"@  /@ 1@ @ @ @ @  /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ C/@ @ @ @ @ ?? /@ ?? @ ?? @ ?? @ ?? @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ !@ !/@ !1@ !@ !@ !@ "@ "/@ "1@ "@ "@ "@ #@  #/@ #1@ #@ #@ #@ %@ %/@ %1@ %@ %@ %@ &@ &/@ &1@ &@ &@ &@ '@ '/@ '1@ '@ '@ '@ (@ (/@ (1@ ((@ (@ (@ ( )@ )/@ )1@ )@ )@ )@ 5/@ ?? _5 _B@ _B/@ _B@ _B@ _B@ _E@ _E/@ _E1@ _E@ _E@ _E@ _J@ J/@ J1@ J@ J@ J@ K@ K/@ K1@ K@ K@ K@ L@ L/@ L1@ L@ L@ L@ N@ N@ !N@ !N@ !O@ O/@ O1@ O@ O@ O@ T@ T/@ T1@ T@ T@ T@ W@ W/@ W1@ W@ W@ W@ Y@ Y/@ Y@ Y@ Y@ Z@ Z/@ Z1@ Z@ Z@ Z@ \@ \@ (\@ (\@ (f@ f/@ f1@ f@ f@ f@ p@ p/@ )p1@ )p@ )p@ )p@ )q@ )q/@ q1@ q@ q@ q@ r@ r/@ Hr1@ r@ r@ r@ s@ s/@ s1@ s@ s@ s@ v@ I v/@ v1@ v@ v@ v@ w@ w/@ w1@ w@ w@ w@ x@ x/@ x1@ x@ x@ x@ y@ y/@ y1@ y@ y@ y@ {@ {/@ {1@ {@ {@ {@ |@ |/@ |1@ |@ |@ |@ }@ }/@ }1@ }@ }@ }@ ~@ ~/@ ~1@ ~@ ~@ ~@ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ @1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @@@ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ $/@ $ 1@ $ @ $ @ $ @ $ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $D@@ %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d|@'hKwY@ @@ L@ "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&KEJqrvwxLp|{! "#)('&%yON~TW}ZYsf[\ GH5678;=>@ABCI6@&6@&=@&v*?Ti~&;Pez "J_t/DYn+@Uj'<Qf{#8Mb2G\q.CXm ( = R g | *@4@n4?@@@@@@:ErErr@9@/@8 @8 @8OccN[`xxfM\MqMM@@@@@@@@@@@@@@@@ xx xx , xx A G V G k G G $@& G'@&(@&*@&+@& -@&or1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp! Timeline 2.14.mpp!|xx "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ $@&'@&(@&*@&+@& -@&o~1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp!LINK_3 "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&KEJqrvwxLp|{! "#)('&%yON~TW}ZYsf[\ GH5678=>ABCICI6@&=@&s*?Ti~&;Pez "J_t/DYn+@Uj'<Qf{#8Mb2G\q.CXm ( = R g | )@4@n4?@@@@@@:ErErr@9@/@8 @8 @8OccN[`xxfY{YYMfYM{MM@@@@ x @x , @:2 K @:2 ` $@& GH5678'@&(@&*@&+@& -@&or1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp!C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp! "@&&@&@& &Gantt Chart *@" Gantt Chart@"@"@ fVV ddʻXbVVStandard(* ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress??? )@ w@ 'Progress??? )@ w@ 'Progress #S@"@", (1netV @"@  /@ 1@ @ @ @ @  /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ $K/@ $ 1@ $@ $ @ $ @ $ @ ?? /@ ?? @ ?? @ ?? @ ?? @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ !@ !/@ !1@ !@ !@ !@ "@ "/@ "1@ "@ "@ "@ #@  #/@ #1@ #@ #@ #@ %@ %/@ %1@ %@ %@ %@ &@ &/@ &1@ &@ &@ &@ '@ '/@ '1@ '@ '@ '@ (@ (/@ (1@ ((@ (@ (@ ( )@ )/@ )1@ )@ )@ )@ 5/@ ?? _5 _B@ _B/@ _B@ _B@ _B@ _E@ _E/@ _E1@ _E@ _E@ _E@ _J@ J/@ J1@ J@ J@ J@ K@ K/@ K1@ K@ K@ K@ L@ L/@ L1@ L@ L@ L@ N@ N@ !N@ !N@ !O@ O/@ O1@ O@ O@ O@ T@ T/@ T1@ T@ T@ T@ W@ W/@ W1@ W@ W@ W@ Y@ Y/@ Y@ Y@ Y@ Z@ Z/@ Z1@ Z@ Z@ Z@ \@ \@ (\@ (\@ (f@ f/@ f1@ f@ f@ f@ p@ p/@ )p1@ )p@ )p@ )p@ )q@ )q/@ q1@ q@ q@ q@ r@ r/@ Hr1@ r@ r@ r@ s@ s/@ s1@ s@ s@ s@ v@ I v/@ v1@ v@ v@ v@ w@ w/@ w1@ w@ w@ w@ x@ x/@ x1@ x@ x@ x@ y@ y/@ y1@ y@ y@ y@ {@ {/@ {1@ {@ {@ {@ |@ |/@ |1@ |@ |@ |@ }@ }/@ }1@ }@ }@ }@ ~@ ~/@ ~1@ ~@ ~@ ~@ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ @1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @@@ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $H/@ $H1@ $H@ $H@ $H@ $H@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ $/@ $ 1@ $ @ $ @ $ @ $ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $LHH %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d@& Entry @&@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&KEJqrvwxLp|{! "#)('&%yON~TW}ZYsf[\ GH5678=>ABCICI6@&=@&s*?Ti~&;Pez "J_t/DYn+@Uj'<Qf{#8Mb2G\q.CXm ( = R g | )@4@n4?@@@@@@:ErErr@9@/@8 @8 @8OccN[`xxfY{YYMfYM{MM@@@@ x @x , @:2 K @:2 ` $@& GH5'@&(@&*@&+@& -@&or1@&C:\Users\rts6419.MAIN\Desktop\Project Timeline 2.14.mpp!!   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh*@" Gantt Chart@"@"@ fVV ddʻXbVVStandard(* ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress??? )@ w@ 'Progress??? )@ w@ 'Progress #S@"@": (|W @"@  /@ 1@ @ @ @ @  /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ $K/@ $ 1@ $@ $ @ $ @ $ @ ?? /@ ?? @ ?? @ ?? @ ?? @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ !@ !/@ !1@ !@ !@ !@ "@ "/@ "1@ "@ "@ "@ #@  #/@ #1@ #@ #@ #@ %@ %/@ %1@ %@ %@ %@ &@ &/@ &1@ &@ &@ &@ '@ '/@ '1@ '@ '@ '@ (@ (/@ (1@ ((@ (@ (@ ( )@ )/@ )1@ )@ )@ )@ 5/@ ?? _5 _A@ _A/@ _A1@ _A@ _A@ _A@ _B@ _B/@ _B@ _B@ _B@ _E@ _E/@ _E1@ _E@ _E@ _E@ _J@ J/@ J1@ J@ J@ J@ K@ K/@ K1@ K@ K@ K@ L@ L/@ L1@ L@ L@ L@ N@ N@ !N@ !N@ !O@ O/@ O1@ O@ O@ O@ T@ T/@ T1@ T@ T@ T@ W@ W/@ W1@ W@ W@ W@ Y@ Y/@ Y@ Y@ Y@ Z@ Z/@ Z1@ Z@ Z@ Z@ \@ \@ (\@ (\@ (f@ f/@ f1@ f@ f@ f@ p@ p/@ )p1@ )p@ )p@ )p@ )q@ )q/@ q1@ q@ q@ q@ r@ r/@ Hr1@ r@ r@ r@ s@ s/@ s1@ s@ s@ s@ v@ I v/@ v1@ v@ v@ v@ w@ w/@ w1@ w@ w@ w@ x@ x/@ x1@ x@ x@ x@ y@ y/@ y1@ y@ y@ y@ {@ {/@ {1@ {@ {@ {@ |@ |/@ |1@ |@ |@ |@ }@ }/@ }1@ }@ }@ }@ ~@ ~/@ ~1@ ~@ ~@ ~@ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ @1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @@ @ @ @ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @/@ @1@ @@ @@ @@ @@ @@@ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $H/@ $H1@ $H@ $H@ $H@ $H@ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ /@ 1@ @ @ @ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $@ $/@ $ 1@ $ @ $ @ $ @ $ @ $/@ $1@ $@ $@ $@ $