ࡱ> | !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry/:tO1ɵ@` 114pȵ1ɵProps NTBkndCal ɵ ɵNN|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCodef@ITS Lab Services (Rochester Institute of Technolo@@(@')@@@(@!})F@MSD 1 Stackable Cots Project Plan @4 @LIBBI COOK (RIT Student) @@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@JIhGL*:*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ @ @@@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!})@@@@@@@@ @USD@@@@@@@A5,zF,S @@@@@@@@.7@@@@@@@@j=3@! V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ j V@ @ @ d@ (db@ d@ (d@ "d"@ (d@ (d@ "d \@ d@@ d@ (d@ (dG@ (d @ "d @ (d @ (d@ (dR@ (d@ (d @ "d@ dm@ (dx@ "d @ d@@ (d@ d @ (d @ (d @ (d }@ "d@ d@ (d@ (d ~@ "d@@ d@ d@ (dy@ "dz@ "d@ (d@ (d {@ "d@|@ "d @ (d &@ " '@ " d@ * c@ * @ " @ " @ "$ @ ( @ * @ (. @ (0 @ (4 @ (8 @ (: @ (> @ (@ #@ (D $@ (H )@ hL *@ hP @ (T e@ (X @ (Z @ (\ !@ (^ @ (` @ (b ]@ f @ `j %@ "n (@ "r @ (v @ z @ h~ @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ (e @ e @ e @ e @ (e@ @ @ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ J @ p@ @ 3@ 6@ 9@ <@ ?@ B@ C@ D@ E@ F@ 4@ 5@ 7@ 8@ :@ ;@ =@ >@ @@ !A@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ ( @ )!@ *"@ +#@ ,s@ -W@ .X@ /Y@ 0Z@ 1[@ 2.@ 3/@ 40@ 51@ 62@ 7g@ 8@ 9h@ :@ ;i@ <@ =@ >Q@ ?@ @R@ A@ BS@ C@ DT@ E@ FU@ G@ HV@ I@ JW@ K|@ L@ LM@ Nv@ O@ P @ Q @ R @ S @ T @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z=@ [>@ \?@ ]@@ ^A@ _B@ `C@ aD@ bE@ cF@ dG@ eH@ fI@ gJ@ hK@ iL@ jM@ kN@ lO@ mP@ n3@ o4@ p5@ q6@ r7@ s8@ t9@ u:@ v;@ w<@ xu@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ q@ r@ +@ ,@ @ e@ e@ @ @ @ @ j@ ek@ el@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ ^@ @ @ @ @ w@ H y@ (@ (d@ (d @ (d4@ (d @ (H( @ (* @ . @ "2 @ (6 @ (: @ (> @ (@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ eF@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀ K@ ʀ L@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e^@ e_@ e `@ e!a@ "b@ #c@ $d@ %e@ &f@ 'g@ (h@ )i@ *j@ +k@ ,l@ -m@ .n@ /o@ 0p@ 1q@ 2r@ 3s@ 4t@ 5u@ 6v@ 7w@ 8x@ 9y@ :z@ ;{@ <|@ =}@ >~@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ ʠ|@ ʠ}@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3 @ 4 @ 5 @ 6 @ 7 @ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ @ ʀK!@ ʀL"@ ʀM#@ ʀN$@ ʀO%@ ʀP&@ ʀQ'@ ʀR(@ ʀS)@ ʀT*@ ʀU+@ ʀV,@ ʀW-@ ʀX.@ ʀY/@ ʀZ0@ ʀ[1@ ʀ\2@ ʀ]3@ ʀ^4@ ʀ_5@ ʀ`6@ ʀa7@ ʀb8@ ʀc9@ ʀd:@ ʀe;@ ʀf<@ ʀg=@ ʀh>@ ʀi?@ ʀj@@ ʀk_@ lc@ ʐmb@ ns@ eot@ ep@ Hq@ Hr@ es@ et@ u@ v@ ew@ ex@ ʐy@ ʐz@ {@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐz@ H@ @ @ {@ x@ H@ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @V@ @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ |< @ @ Q@ d@ (d"@ d@ dR@ (d]@ (d ;@ (d*@ (dT@ d@ d@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d F@ ( G@ 8 @ ( @ ( 8@ 9@ h :@ h @ 8$ @ 8, @ (f4 @ e< @ eD @ (eL @ eT @ 8e\ @ ed &@ el '@ et (@ e| @ f @ 0e @ 0e @ 8e @ 0e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e@ U@ @ @ @ #@ @ +@ 7@ @  @ @ @ @ a@ b@ c@ d@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2k@ 3l@ 4m@ 5n@ 6o@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <p@ =q@ >r@ ?s@ @t@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ Pu@ Qv@ Rw@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Zx@ [y@ \z@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ heW@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v!@ w#@ x%@ y'@ z)@ ~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  =@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ {@ |@ }{@ e~|@ e}@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e=@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ @ @ H @ (@ (d@@ "d@ (d@ (d @ HU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠq@ ʠs@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ {@ ʠ }@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ eF@ eG@ HH@ HI@ eJ@ eK@ eL@ eM@ ʐN@ ʐO@ eP@ eQ@ ʐR@ ʐS@ eT@ eU@ ʐV@ ʐW@ eX@ eY@ ʐZ@ ʐ[@ e\@ e]@ ʐ^@ ʐ_@ e` @ ea @ ʐb @ ʐc @ ed @ ee@ ʐf@ ʐg@ eh@ ei@ ʐj@ ʐk@ el@ em@ ʐn@ ʐo@ ep@ eq@ ʐr@ ʐs@ et@ eu@ ʐv@ ʐ @ w@ x!@ yV@ ezW@ e{^@ |_@ }`@ e~a@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ @ ( @ @ d@ (d @ d@ @ @ J @ H @ H @ H @ d@"@ d@ h@ 0](@nl @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e\= @ D@ d@(d@ d(@(d)@(d*@(dH@(d I@(d@@(dL@(dN@(dS@ d T@ d @(d F@ d@(dK@(d@ d @(d @(d @(d @( @( @( @( @( @( 7@( @(" P@($ @(( Q@`, @(. @(f6 @(e> @(eF @(eN @(eV @(e^ @(ef @ e @e @e@e@e@eG@1@@ 2@ 3@ 4@ 5@ W@6@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@@@@@@@@ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-b@.c@/d@0e@1f@2@3@4@5@6@7g@8h@9i@:j@;k@<@=@>@?@@@Al@Bm@Cn@Do@Ep@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@Uq@Vr@Ws@X@Y@Z@[@\@]@^@_t@`u@av@b@c@d@e@f@g@h@i@\j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w @z@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ x@@yA@zC@{@|@}@@ ~@@@@e @e @e@w@ex@ey@e@e@e@e@e@e@e@e |@ H@(d@(d@(d@ d@(d @"d }@(H ~@(H @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~'@(@!@e"@e)@e#@$@%@0@1@*@e+@e2@e,@-@.@9@:@3@e4@e;@e5@6@7@B@C@<@e=@eD@e>@?@@@K@L@E@eF@eM@eG@H@I@T@U@N@eO@eV@eP@Q@R@]@^@W@eX@e_@eY@Z@[@f@g@`@ea@eh@eb@c@d@o@p@i@ej@eq@ek@l@m@x@y@r@es@ez@et@u@v@|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d@ d @( @( @( @( @(4 @ @ d@ d @( @( @( @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @ @(@ @ H @(H @(@@@@@"VarMeta$Var2DataFixedData FixedMeta ~ "#$%&()*+,-./0123456789;<=>?ABCDEGHIJKLMOPRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@ Standard(W(W(W(W  0 @OLXdp|Fixed2Data Fixed2MetasTBkndRsc ɵ ɵProps HA5,zF,S r4)(@櫪/Qr4)(@櫪/QA5,zF,S A!fGD-7MA!fGD-7MA5,zF,S A+K ? A+K ? A5,zF,S 8[B6E#JnB8[B6E#JnBA5,zF,S F|1t\ڛF|1t\ڛA5,zF,S 0` PDD,@V@ @ 8@ V@ ^U@ @ $@ @ @ U@ f@ n@ @ @ U@ @ @ @ F@ VarMeta Var2Data!VFixedData 'FixedMeta:]NU@ @ @ ((Derek KirschD(Libbi CookL($Kevin EncarnacionK(&Jennifer PattersonJ@@pApApA@lqAرkALMAlqA@رkAiAL-AرkA@ oA oA oA 022?2?d2? 2?Fixed2Data@hFixed2MetaFTBkndAssn ɵ ɵProps Nr4)(@櫪/Q?r4)(@櫪/QA!fGD-7M@A!fGD-7MA+K ? @A+K ? 8[B6E#JnB@8[B6E#JnBF|1t\ڛ@F|1t\ڛh(PxCCCCC@@ @5@Xd@@ 3@ 9L@@d (2@<W@`z@h@|2@z@@2@z@@,2@hz@p2@z@2@z@ @ 2@ \z@ d2@ z@2@z@2@(z@0@D2@z@@2@W@z@@,2@|z@VarMetaQ Var2Data(FixedData'FixedMetaj 2@W@z@@2@<z@D@X2@z@2@z@@2@Xz@`@t2@z@@2@0z@8@L2@z@@2@z@@$2@`z@h@|2@z@2@z@ @# 2@#T z@#\ @$p 2@$ z@$ @% 2@% z@% @' 2@'\ W@' z@' @( 2@( z@( @* 1@*@ z@*H @,\ 2@, z@, @- 2@- z@- @. 2@.H z@.P @/d 2@/ z@/ @0 2@0 z@0 @1 2@1P z@1X @2l 2@2 z@2 @9 2@9z@9@:02@:lz@:t@<2@<z@<@=2@=0z@=8@>L2@>z@>@?2@?z@?@@2@@8z@@@@AT2@Az@A@B2@Bz@B@C2@C@z@CH@D\2@Dz@D@E1@E2@EPz@EX@Fl2@Fz@F@G2@Gz@G@_2@_Xz@`1@2@z@ @ 1@l2@z@@2@z@@2@Xz@`@t2@z@@2@z@$@82@z@1@2@4z@<@P2@z@@2@z@@2@<z@D@X1@2@z@@1@H2@z@@1@2@(z@01@2@z@@1@X2@z@@2@z@@2@Dz@L2@z@1@2@4z@<1@2@z@2@$z@,1@2@z@1@$2@`z@h1@2@z@1@D 2@ z@ 2@ z@ 2@!z@!2@L!z@T!2@!z@!2@!z@!2@"z@ "2@\"z@d"1@"2@#z@#@&1@$2@X$z@'1@$2@$z@p'1@<%2@x%z@'1@%2@&z@@(1@\&2@&z@&1@\&2@&z@]'a0Dna a0Ja0a0&8$@LALA@ ( (x('((8$(@LALA@(8$(@L AKL A@K&(8$@%A%A@+)L$-@LA&LA@LA@+)8$@LALA@&(8$@LALA@+)8$@L@L@@+)8$@LALA@+)8$@LALA@N(L$@LALA@LA@N(8$(@LALA@ ( (x('(X(L$@LALA@LA@+)8$(@L-A,L-A@, ( (x('(X(8$-@LA&LA@X(L$@@w[A@w[A@@w[A@+)L$@L=AXL=A@XL=A@Xb(8$@L-A,L-A@,l(L$@LALA@LA@l(L$@%A%A@%A@(L$@L-A,L-A@,L-A@,(L$@L@%L@@%L@@%(8$@LALA@!(8$-@LA&LA@+)8$@LALA@"(8$@L@L@@ #(8$@L@%L@@%+ )8$@L-A,L-A@,,)8$@LALA@ ) )x)'),)8$@IAa:IA@,)H ,AL-A,L-AA,,)8$-@LA&LA@$,)8$@LALA@$,)8$@LALA@.,)8$@OBAa:OBA@.,)8$@5Aa:5A@.,)8$@5A5A@8,)L$-@L=AXL=A@XL=A@XB,)8$@LALA@V,)8$@LALA@~,)8$@LALA@p)L$@LALA@LA@p)8$@LALA@z)8$@LALA@z)8$@LALA@)8$-@LAa:LA@)8$ A@LAa:LA@)8$@LAa:LA@d1)8$-@IA_0IA@&")H ,l -L AA\$KL$@LAa:LA@LA@'")8$ A@LAa:LA@'")8$ A@L-A,a:L-A@,8'")8$ @LA&LA@x(")d ,~O-OBAAp&OBAAp&8$@OBA-OBA@+-)H ,ALA~O-LAA&8$-Hhh0hh+-)8$-@OBA_0OBA@+-)8$@OBA_0OBA@+-)L$ @L-A,d"L-A@,L-A@,+-)8$@L-A,_0L-A@,+-)L$@L-A,`0L-A@,L-A@,d1)d ,i~O-OBAA&OBAA&8$@OBA-OBA@+-)8$*-@LA\@LA@+-)8$@LA\@LA@+-)8$*-@LA\@LA@+-)H ,i~O-LAA&8$@LA-LA@+-)H ,i~O-LAA&8$@LA-LA@+-)H ,ALA8$ ;+-)d ,i~O-5AAp&5AAp&8$@5A-5A@+-)d ,iAL-A,~O-L-AA&,L-AA&,8$ ;+-)8$-@L-A,_0L-A@,$,-)8$-@LA_0LA@"1)8$*-@L-A,\@L-A@,& 1)d , OBAAH"OBAAH"8$@OBA-OBA@& 1)d , L=AA@XL=AA@X8$-@L=AX^-L=A@X: 1)8$-@LA_0LA@: 1)d ,AYA4 YAA@4YAA@48$-Ԇ- SD 1)H ,ALA 8xzn8$ ;X 1)H ,ALA zn8$ ;b 1)H ,ALA zn8$ ;0b 1)8$*-@LA\@LA@&E)8$ @IA;IA@4!H)8$ @IA;IA@R!H)8$ @IA;IA@f!H)8$ @IA;IA@f!H)8$ @IA;IA@f!H)8$*-@LA\@LA@!H)d ,AOBA~.OBAAOBAA8$-Hh0hhD T)d ,AOBAOBAAOBAA8$-?\ۅ TX T)H ,ALA8$-Hh 0hhb T)H ,ALA8$ -@b T)H ,ALA8$ -@b T)H ,ALA8$ -0hhb T)H ,ALA& Nl8$-Hh0hh'o)d ,AOBAOBAAȀ-OBAAȀ-d ,AOBAOBAAȀ-OBAAȀ-d ,AOBAOBAAȀ-OBAAȀ-d ,AOBAOBAAȀ-OBAAȀ-d ,AOBA&OBAA -OBAA -('('('(@LALALA )' )' )' )@LALALA ) ) ) )@L AL AL A) ) ) )@%A%A%A)')')')@LALALA)')')')@LALALA )')')')@LALALA ) ) ) )@L@L@L@ )' )' )' )@LALALA('('('(@LALALA('('('(@LALALA('('('(@LALALA('('('(@LALALA('('('(@L-AL-AL-A('('('(@LALALA)'%)'%)'%)@@w[A@w[A@w[A('('('(@L=AL=AL=A('('('(@L-AL-AL-A('('('(@LALALA( ( ( (@%A%A%A((((@L-AL-AL-A(p(p(p(@L@L@L@('('('(@LALALA)')')')@LALALA('('('(@LALALA##))))@L@L@L@$$)p)p)p)@L@L@L@%%)')')')@L-AL-AL-A'')')')')@LALALA(( )')')')@IAIAIA**})'~)})})@L-AL-AL-A,,)')')')@LALALA--)')')')@LALALA..)')')')@LALALA//)')')')@OBAOBAOBA00)')')')@5A5A5A11)')')')@5A5A5A22('('('(@L=AL=AL=A99)')')')@LALALA::)')')')@LALALA<<)')')')@LALALA==)')')')@LALALA>>)')')')@LALALA??)')')')@LALALA@@)')')')@LALALAAA)')')')@LALALABB)')')')@LALALACC#)'#)'#)'#)@LALALADD&)'0)'0)'0)@IAIAIAEE&)'&)'&)'&)@LALALAFF&)'&)'&)'&)@LALALAGG$)'%)'%)'%)@L-AL-AL-A_a-)'-)'-)'-)@LALALAS)'W)'W)'W)@OBAOBAOBA})'})})})@LALALAB)'H)'H)'H)@OBAOBAOBAB)'H)'H)'H)@OBAOBAOBA@)'A)'A)'A)@L-AL-AL-A@)'A)'A)'A)@L-AL-AL-A@)'A)'A)'A)@L-AL-AL-AS)'W)'W)'W)@OBAOBAOBAI)'I)'I)'I)@LALALAI)'I)'I)'I)@LALALAI)'I)'I)'I)@LALALAS)'S)'S)'S)@LALALAS)'S)'S)'S)@LALALA1)'1)1)1)@LALALAS)'U)'U)'U)@5A5A5AS)'T)S)S)@L-AL-AL-AI)'L)'L)'L)@L-AL-AL-A('('('(@LALALAE)'F)'F)'F)@L-AL-AL-AE)'I)'I)'I)@OBAOBAOBAS)'V)'V)'V)@L=AL=AL=A('('('(@LALALA})')})})@YAYAYA('(((@LALALA('(((@LALALA('(((@LALALAF)'F)'F)'F)@LALALAS)'[)'[)'[)@IAIAIAS)'[)'[)'[)@IAIAIAS)'[)'[)'[)@IAIAIAS)'[)'[)'[)@IAIAIAS)'[)'[)'[)@IAIAIA('('('(@LALALA})')})})@OBAOBAOBAh)'l)h)h)@OBAOBAOBA})')})})@OBAOBAOBA})')})})@OBAOBAOBA})')})})@OBAOBAOBA})')})})@OBAOBAOBA})')})})@OBAOBAOBAa0a0a0pa0a La0a D(a0a0Da0ra a Na a0*a0a a0t a0 a0P a a0, a0 a a0Dv a 0R a0 a0.a a a xa a0Ta0a00a a a0za0a0Va a 2a0a0a0|a a Xa0a040a0a0~a0a0Za0a06a0a0a0a0a0\0a080a0a0a0a0^a0a0: 0 0!0!0!a0`"a0"a0<#a0#a0$a0$a0$0b%0%0>&0&0'0'0Fixed2DatapFixed2MetaQTBkndCons ɵ ɵVarMetaĈvXL^ [л}I A"A+K ? ą9RD0=uuAk38[B6E#JnB$ GV=#7v8mM/58[B6E#JnBt K1VtR&ǜHy8[B6E#JnB B֧\gnOKC7⬩wA+K ? a{OgJ5 <^п{HrzA+K ? d]oK6Ykev$H?"AApwWYF|1t\ڛʇs G;fe"WCoaNkV8[B6E#JnBlBAM^;}J:<38[B6E#JnBO0?OO3{R/~Do~A!fGD-7M?:TD}kjJbEJS)6sF|1t\ڛY8N@RݎQv} IhȟeF|1t\ڛ! @,"YxvF7l&i8[B6E#JnBfr8UB v͊lc;Ab*{A!fGD-7Mfs~WM'#}&F9vZF|1t\ڛ&.Gα{EӘg 8?A5Xt⓱A+K ? .3v}C1|B2ݻ}JzׅM8[B6E#JnB| JM gIA$CqK䌺8[B6E#JnB*@R[} A#,O}`kA+K ? TKfbNU*ø5@NJޑ-A!fGD-7MP I^ڎZobF ZpA+K ? 88uECx.4.lIvV0A+K ? OalK?65?SqҀB~X)WF|1t\ڛDO@1~a L<:'A$ pPKF|1t\ڛ,Y)BIgĺͺG[T!8[B6E#JnB4CG9Pc` ~cEq8[B6E#JnBz ),nF^D&Fu(Ú/Ln1pA!fGD-7M^lEQ/}C] L2Ffh1A+K ? ~O5mb?#Gk,;F|1t\ڛ׉#Cc!_͒eSDC[=[FA!fGD-7MO[BuL[uljܾyA쨯98[B6E#JnBl$cM(oFu[LA!fGD-7MvOrL21kׄ7|IqxigA+K ? qWNG`hUԸDQ.A+K ? TR{>ߑ@\bSSCg$ De 6,F|1t\ڛ FEi̦H@: Nt8[B6E#JnBG[,E!)ݎsFHbJA!fGD-7Mũ4\\ pK sĀ$fA$MF|1t\ڛq[{OP-B1Z"AdvA!fGD-7MŨomVPC!zt.0J#f\hbDVV=pA$8[B6E#JnBj`"It(霝JFpLb݌g8[B6E#JnBJK IFۖ*Eȭ7 I_b<A+K ? s$O)Ėd4CߑHeU8[B6E#JnB>E@G+Cn"EKϖyZ9I(F|1t\ڛ16SOv> _Hz[F|1t\ڛ2NE4 JR7A!fGD-7Mv DIjD.JCx `A+K ? ˆjI #S]=IM["5A!fGD-7M2=5>g$HCop"łUqK tɖUF|1t\ڛ19!a-@'0`%q1G7 V}|A+K ? M)sMLC6Ko5rќHbPpr8[B6E#JnBR)bMq;aKMOO0:7F|1t\ڛ=nJI+rX{v@Xcixˠ*mC_wL M}IWV}D#v+ A!fGD-7Mldh@/rxC0td3lA+K ? GH}BG>w|%'Vz9E$:F|1t\ڛR͒J!_LiL@9!$A!fGD-7M3m%7Dqz4uu DRs8[B6E#JnBBa9@eEv ŤgTk_Obbw8[B6E#JnBN[PxGmssWro'Js!tҌA+K ? !`Fhy-L53uA!fGD-7MfOj~_Gv|c{#C,z1|f gBsu 8[B6E#JnB˱LB k0e1Jrd/8[B6E#JnBX( Ls2_)CMD t]xˠ*mC1KcD8J`. CHGg>٦A!fGD-7M0dB_[l3!Fy"F A+K ? t\G)Kx67vHT1bϏF|1t\ڛZ3O("*'nKLKBxˠ*mC-wK܂,weceܹaLKLxˠ*mC) K?EOy:t/yIA pxˠ*mC@,-eM.;+Db xxˠ*mCifL-Hc.]LZg.LHʡgwnxˠ*mC9^L3[ӧeo_sM8axˠ*mC:*WqJxV{gZ?W_OLxˠ*mCYNNʸK!qslDVxˠ*mCL.&.@&D`v&;F%xˠ*mC4);Dة#PE@Smx;xˠ*mCʢCN{ >`$J#cKxˠ*mCр+LE_tl/L|ޅ xˠ*mCX|Ab˜DM~[^sE !Kxˠ*mCAPHx$K"2MK\@xˠ*mC]Ju,V(0Afp.xˠ*mCYoωLѰ31fdxxu:OyLZCxˠ*mC皉%I1hTn 7u^OI,X>A+K ? %2XFYDT,O@iޙxˠ*mC)Si[O0"N6@G} yxˠ*mCTL$4Ilo|L@2킪xˠ*mC!uLߣHydKaf;Jxˠ*mC B8Ewd;".A#Cb&xˠ*mCeFio+9OP@KCxˠ*mC /  !"#$%&'()*+,-.123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijkmnopqrstuvwxyz{~]p0` P@p0` P@p0` P@p 0 `   P   @ p  0 `   P  @p0` P@FixedDataFixedMetaFixed2DataFixed2MetaRR@,@=@ Hs@ Tt@ 1@ |@ ^@ @ D^@ @ ^@ @@ ^@ @ '^@ ,@ v^@ @ &^@ vs@ TBkndTask(" ɵ1ɵProps VVarMeta!$ Var2Data=t@ @ ^@ B@ p^@ @ ^@ d@ ^@ @ T^@ @ ^@ P@ ^@ @ ^@ x @ ^@ @ ` ^@ @ ^@ N @ ^@ @ n ^@ @ $ ^@ @ ^@ (@ R^@ @ (^@ @ ^@ #j@ #^@ $ @ $R^@ %@ %^@ '2@ 'n^@ (@ (^@ *.@ ,t@ ,j(^@ -@ -^@ .$@ .n^@ /@ / ^@ 0Z@ 0^@ 1@ 1"^@ 2r@ 2L3^@ 9@ 9^@ :@ :f^@ <@ <^@ =6@ =f^@ >@ >^@ ?^@ ?^@ @@ @^@ Ab@ A^@ B@ B^@ Ch@ C^@ C)s@ C)t@ D@ DB^@ E@ E ;^@ E *s@ E*t@ F@ F`^@ G@ G^@ LL@ Lb|@ Lrb@ Lxs@ Lt@ L@ U0@ Un|@ U~b@ Us@ Ut@ U@ ^@ ^|@ ^b@ ^s@ ^t@ ^@ a @ a )^@ eB @ eV |@ ef s@ er t@ e1@ g @ g |@ g s@ g t@ g @ @ !@ !@ !@ n;^@ z!@ !@ !@ B.^@ &"@ "0^@ "*@ 5^@ #@ .^@ Z)@ @6^@ $@ ;^@ f$@ 3^@ $@ 4^@ %@ P4^@ `%@ <^@ %@ ^<^@ 4@ <^@ &@ :'@ X'@ 2/^@ *@ /^@ +@ 4^@ f+@ <^@ +@ +|@ +s@ +t@ ,@ ,,@ N=^@ l,@ /^@ ,@ ,@ -@ B-|@ ,s@ -t@ R-@ x-@ -@ f-@ l-@ r-@ -@ -@ -@ -@ -@ -@ .@ -@ -@ -@ :1@ <5^@ 1@ 8^@ 1@ 8^@ 82@ 69^@ t2@ 9^@ 2@ 9^@ 2@ 5^@ &:@ 6@ *7@ J7|@ 7s@ 7t@ Z7@ 7@ 7@ 7@ 7@ 8@ @8@ ^8@ 8@ n:@ :|@ P:b@ V:s@ b:t@ :@ :@ :@ 8@ ^8@ 8@ L8@ R8@ X8@ n:@ :|@ P:b@ V:s@ b:t@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ @DMSD 1 Stackable Cots Project Plan ge<Create Peer Evaluation RubricL@ Y@ Y@*4Execute Concept SelectionL@. Y@C Y@*XPractice Systems Design Review PresentationL@. Y@`7 Y@*XSchedule Systems Design Review PresentationL@ Y@ Y@*0Determine a Budget PlanFDevelop a Work Breakdown StructureL@ Y@ Y@*\Write 1-Page Project Summary and Post to EDGEL@@ Y@X Y@*`Attend Other Systems Design Review PresentationL@@ Y@ Y@**Execute Peer ReviewsL@. Y@C Y@*PDevelop List of Customer SpecificationsL@@^Y@XsY@*PDevelop Values/Norms and Upload to EDGE`@C@Y@Y@*4Research Material OptionsL@@ Y@X Y@*DAssign Roles and Responsibilities`@2@Y@Y@*>Develop Project Risk AssesmentL@ Y@/ Y@*6Take and Upload Team PhotoLX @q X Y@؆ Y@*<Research Ergonomic Conditions`@ @@u Y@ Y@*@Create Functional Decomposition`@)@`Y@X Y@*6Execute Concept GenerationL@9 Y@؆ Y@*fCombine Team Schedules and Determine Meeting Times`@@?)@AY@XTY@*NSchedule Initial Meeting with Customer`@)@ Y@HY@*NDevelop List of Questions for Customer`@X()@-Y@X Y@*8Meet to Introduce Ourselves`@&@I@X(Y@*Y@*&Develop Test PlansL(@@}(Y@Xd:Y@*4Develop Bill of Materials$Evaluate ConceptsL@wY@Y@*bProvide Evidence that Customer Needs will be MetL@@f Y@h Y@*.Shelter Budget MeetingL@@( Y@, Y@*<Edit Concept Selection ScoresL@ Y@ Y@*8Create Customer SDR HandoutL@@G Y@X\ Y@*,Develop Other DesignsL(a7@. (a7Y@ Y@*&Comparison Testing4Communicate with Customer$Draw Process FlowL@ Y@ح Y@*FRefine Specs with Testable NumbersL@ Y@ح Y@*HResearch Certified Bedbug MaterialsL[@` [Y@ T`:Y@*.Make vs Buy ComparisonL A@A Y@ T`:Y@*BEdit Structural Materials ScreenL@ Y@$ Y@*Benchmarking.Revise Risk AssessmentL@ Y@ Y@*DDiscuss Budget Meeting with GuideL@ Y@ Y@*,Update Customer NeedsL@ Y@ح Y@*,Update Specifications`@ I@ Y@ح Y@*@Update Functional DecompositionL@ Y@ح Y@*.Update Risk AssessmentL@ Y@ح Y@*.Update Project SummaryL@ Y@ح Y@*,Update Concept ScreenL Ah@A hY@V T`:Y@*2Update Concept SelectionL A@A Y@V T`:Y@*<Create CAD Drawing of DesignsLh @ h Y@ T`:Y@*FRun Force/Stress Analysis on FrameL]@@ ]Y@ t$Y@*4Investigate Pully SystemsLhv@@ hvI@ <-$I@*BDefine Concept Selection CriteraL AH@@ HY@X T`:Y@*HSleeping Surface Material SelectionL A@; Y@ T`:Y@*Meetings '<Create Week 11 Meeting Agenda:Create Week 7 Meeting Agenda<Create Week 10 Meeting Agenda:Create Week 9 Meeting Agenda:Create Week 8 Meeting Agenda:Concept Generation/Selection 'Systems Design '.Detailed Design ReviewTesting ' *2 Detailed Design 'Gate MeetingHDesign Cot/Pulley Attachment System:Develop cot replacement plan.Truss Analysis - The W4Truss Analysis - The SledbUpdate Specifications (Ergonomic Considerations)^Update Needs (Sharp Edges, Off-season storage)bUpdate Material Selection (Breathability, costs)@Canvas/Cot Attachement Analysis2Decide on Frame Material.Decide on Frame Design4Decide on Canvas MaterialNDecide on Canvas/Cot Attachment SystemNDecide on Cot/Pulley Attachment System4Bill of Materials - The W:Bill of Materials - The SledDUpdate Attachment Matrix (Velcro)<Create CAD Drawing of Designs`QE@A QER@Q xE Y@V P&Y@*LHNE@A HNEY@V _&Y@*LC @y C Y@؎ _&Y@*L((@@}((9@XP&9@*LhSE@6 hSEY@K _&Y@*pUpdate Material Selection (Breathability, costs, other) gUpdate Specifications (Ergonomic Considerations, Numerical Feedback)Support WeightBUpdate Process Flow with Answers6Capture Pulley Information*Feasability Analysis ' Resist Tipping,Strength of Materials*Long-term Durability2Document Detailed Design 'MaterialsDrawingsManufacturing0Testing (Against Specs)L轥@@ 轥Y@9 `^0Y@*L@b Y@ `^0Y@*Lh@b hI@w `(0I@*Lh w@] h wY@ `^0Y@*LV@EVY@Z`^0Y@*LHR@EHRY@Z`^0Y@*L w@@ wY@9 `^0Y@*L}@b }I@w jd"I@*8Order Materials for Testingg22FOrder Canvas Materials for Testing,Frame Durability Test2Material Attachment TestHanging TestCleaning TestComfort TestNOrder Attachment Materials for Testing`((@@}((9@X(Y@;P&Y@*L\@] \Y@r \@Y@*L(J @] (J Y@r \@Y@*L(\@] (\Y@r \@Y@*HUpdate Bill of Materials - The SledLh\@| h\Y@X \@Y@*LH\@@ H\Y@X \@Y@*L(\@E(\Y@Z\@Y@*`}@b }I@w DY@ jd"Y@*`h@b hI@w @Y@ `(0Y@*$Maintainence Plan*Paper - IntroductionProject Paper '*Paper - Introduction&Paper - Conculsion Paper - Results(Paper - MethodologyL(@ (Y@f ψ];Y@*LȖ@ ȖY@f ψ];Y@*Lh@ hY@f ψ];Y@*L(@ (Y@f ψ];Y@*L@ Y@f ψ];Y@*&Maintainence Plans0Instructional Documents ' &Assembly Documents`hv@@ hvI@ Y@X <-$Y@*L觗@ 觗Y@ ]-Y@*LH@ HY@ ]-Y@*Lȩ@ ȩY@ ]-Y@*L誗@ 誗Y@ ]-Y@*LH@ HY@ ]-Y@*L*f@| *fY@r ]-Y@*L%O@ %OY@XM ]-Y@*FixedData#&0aFixedMetaaBFixed2Data%'lFixed2Meta}'')(((@5B(')((M]((').ߏA>AORA'(('('(^('(('('(dd(('((LALA$' ) )' )' )U )' ) )' )' )dd( )' ) )LALA9 ) ) ) )L` ` ) ) ) ) )dd&( ) ) )L AL A7 )) ) )L ) )) ) )dd&() ))%A%A'))')')^)'))')')dd&()'))LALA'))')')^)'))')')dd&()'))LALA '))')')^)'))')')ddD()'))LALA 8 ) ) ) )LXX ) ) ) ) )ddD( ) ) )L@L@' ) )' )' )^ )' ) )' )' )ddD( )' ) )LALA!'(('('(U('(('('(ddN(('((LALA '(('('(^('(('('(ddN(('((LALA)'(('('(U('(('('(ddX(('((LALA '(('('(^('(('('(ddX(('((LALA'(('('(^%%(')('('(ddX(('((L-AL-A'(('('(^('(('('(ddX(('((LALA1'%))'%)'%)U@ @)'%))'%)'%)ddb()'%))@w[A@w[A('(('('(UKK('(('('(ddb(('((L=AL=A0'(('('(U%%('(('('(ddl(('((L-AL-A '(('('(^('(('('(ddl(('((LALA (( ( (^ ( (( ( (dd(( ((%A%A#((((U%%(((((dd((((L-AL-Ap((p(p(^(p((p(p(dd((p((L@L@>'(('('(g('(('('(dd!(('(LALA'))')')^)'))')')dd!()'))LALA''(('('(U('(('('(dd"(('((LALA# ))))eXX)))))dd #()))L@L@$5p))p)p)L)p))p)p)dd+ ))p))L@L@%.'))')')U%%)'))')')dd,))'))L-AL-A'4'))')')L)'))')')dd,))'))LALA(&') )')')U@@ )') )')')dd,) )') )IAIA*'~))e%%})'~)}),)})')L-AL-A,;'))')')L)'))')')dd$,))'))LALA-'))')')^)'))')')dd$,))'))LALA.%'))')')U)'))')')dd.,))'))LALA/-'))')')U]])'))')')dd.,))'))OBAOBA0,'))')')U@8@8)'))')')dd.,))'))5A5A1"'))')')U@8@8)'))')')dd8,))'))5A5A2'(('('(eKK('(('('(ddB,)('((L=AL=A9'))')')^)'))')')ddV,))'))LALA:3'))')')L)'))')')dd~,))'))LALA<'))')')U)'))')')ddp))'))LALA= '))')')U)'))')')ddp))'))LALA>'))')')^)'))')')ddz))'))LALA?'))')')^)'))')')ddz))'))LALA@'))')')^)'))')')dd))'))LALAA*'))')')U)'))')')dd))'))LALAB/'))')')U)'))')')dd))'))LALAC='#)#)'#)'#)g#)'#)#)'#)'#)dd&")#)'#)#)LALADD'0)&)'0)'0)g@@&)'0)&)'0)'0)dd&")&)'0)&)IAIAE?'&)&)'&)'&)g&)'&)&)'&)'&)dd'")&)'&)&)LALAF'&)&)'&)'&)U&)'&)&)'&)'&)dd'")&)'&)&)LALAG+'%)$)'%)'%)U%%$)'%)$)'%)'%)dd8'")$)'%)$)L-AL-AL2'")") ) )@@@E5)'1)) )Vd'")")'1)CACAM5'")")L")'")'")")'")")LALAN.'")")L")'")(")")'")")LALAO4'")")L")'")(")")'")")LALAP0'")")L")'")(")")'")")LALAQ/'")")L")'")(")")'")")LALAU'&)('('(^((('&)('&)'(dd((")('&)P-yAP-yA^ '&)(p(p(('&)('&)p(ddx(")('&)JAJAa:'-)-)'-)'-)L-)'-)-)'-)'-)ddx(")-)'-)-)e'~)('('(@ta('~)('(_C(")(')0nFA`6>AL-Ag<'0)(((@'('0)((Md(")('0)ORAORA6'1)1)L5")'")+-)1)'1)1)E'W)S)'W)'W)]]S)'W)S)'W)'W)dd+-)S)'W)S)OBAOBAF'}))('(+-)})')})LALAG'H)B)'H)'H)]]B)'H)B)'H)'H)dd+-)B)'H)B)OBAOBAH'H)B)'H)'H)]]B)'H)B)'H)'H)dd+-)B)'H)B)OBAOBAI'A)@)'A)'A)%%@)'A)@)'A)'A)dd+-)@)'A)@)L-AL-AJ'A)@)'A)'A)%%@)'A)@)'A)'A)dd+-)@)'A)@)L-AL-AK'A)@)'A)'A)%%@)'A)@)'A)'A)dd+-)@)'A)@)L-AL-AL'W)S)'W)'W)]]S)'W)S)'W)'W)dd+-)S)'W)S)OBAOBAM'I)I)'I)'I)I)'I)I)'I)'I)dd+-)I)'I)I)LALAN'I)I)'I)'I)I)'I)I)'I)'I)dd+-)I)'I)I)LALAO'I)I)'I)'I)I)'I)I)'I)'I)dd+-)I)'I)I)LALAP'S)S)'S)'S)S)'S)S)'S)'S)dd+-)S)'S)S)LALAQ'S)S)'S)'S)S)'S)S)'S)'S)dd+-)S)'S)S)LALAM'M)N)@8@8@8@8@8('(+-)I)'P)I)5A5AR'U)S)'U)'U)@8@8S)'U)S)'U)'U)dd+-)S)'U)S)5A5AS'T))%%('(+-)S)')S)L-AL-AT'L)I)'L)'L)%%I)'L)I)'L)'L)dd$,-)I)'L)I)L-AL-AY'(('('(('(('('(dd"1)('((Z'F)E)'F)'F)%%E)'F)E)'F)'F)dd& 1)E)'F)E)['I)E)'I)'I)]]E)'I)E)'I)'I)dd& 1)E)'I)E)PU')('('(@`(')('(: 1)(')V'V)S)'V)'V)KKS)'V)S)'V)'V)dd: 1)S)'V)S)X'(('('(('(('('(dd: 1)('((W')})('(D 1)})')})TU@'((g'('(N 1)('(;C'()@@@5('(X 1)(')(A'()@@@5('(b 1)(')(B'()@@@5('(b 1)(')(XYZ]'F)F)'F)'F)F)'F)F)'F)'F)dd&E)F)'F)F)'[)S)'[)'[)e@@S)'[)S)'[)'[)dd4!H)S)'[)S)'[)S)'[)'[)e@@S)'[)S)'[)'[)ddR!H)S)'[)S)'[)S)'[)'[)e@@S)'[)S)'[)'[)ddf!H)S)'[)S)'[)S)'[)'[)e@@S)'[)S)'[)'[)ddf!H)S)'[)S)'[)S)'[)'[)e@@S)'[)S)'[)'[)ddf!H)S)'[)S)\'(('('(('(('('(dd!H)('((`'))]]('(D T)})')})OBAOBAf'l)h)]]('(X T)h)'l)h)a')})]]})')b T)})')b'))]]('(b T)})')})e'))]]('(b T)})')})d'))]]('(b T)})')})c'))]]('(b T)})')})efef^')})]]})')'o)})')OBAOBA_'))]]('('o)})')})ja 0C@@@h@6@@@@n@<@ @ @ @t @B @ @ @@z@H@@@@@N@@@@@T@"@@@Z@(@@@@` @.!@!@"@#@f$@4%@&@&@'@l(@:)@*@*/x0F1@22C3~4@L56@6@7@8@R9@ :@:@;@<@X=@&>@?@@^A@,B@B@C@dEC2F@G@GC8JcKLpMP@DR@S@S@T@|U@JV@WWCXCYPZ[[_C`V^$__C`}k_mIGjKO?@'}I A"qǝO@32,@G2('(=uuAk3SUUU3P@jE9F-UD )' )v8mM/5UUUUUP@X_F:`q ) )` R&ǜHyUUUUUP@X_F:`q) ) gnOKC7⬩wqqO@32,@G2)')^п{HrzO@32,@G2)')v$H?"AApwWYƫP@32,@G2)')WCoaNkVP@X_F:`q ) )X^;}J:<3O@32,@G2 )' )R/~Do~TUUU5#P@jE9F-UD('(JbEJS)6sO@32,@G2('(v} IhȟeNP@jE9F-UD('(xvF7l&iVUUUUO@32,@G2('(͊lc;Ab*{88O@32,@G2('(%#}&F9vZO@32,@G2('(8?A5Xt⓱zP@jE9F-UD)'%)@ 2ݻ}JzׅMȧjIP@jE9F-UD('(KA$CqK䌺OUUUuP@jE9F-UD('(%} A#,O}`kO@32,@G2('(5@NJޑ-VUUUUO@32,@G2( ( ڎZobF Zp.P@jE9F-UD((%.4.lIvV0O@32,@G2(p(?SqҀB~X)W,R@6FTV%)'%)<:'A$ pPKO@32,@G2)')ͺG[T!RUUUCP@jE9F-UD('(` ~cEqC@TLL4t))XFu(Ú/Ln1pP@X_F:`q)p)C] L2Ffh1*jP@jE9F-UD)')%?#Gk,;P@X_F:`q)')_͒eSDC[=[F>P@jE9F-UD )')@ljܾyA쨯9B@TLL4t}))')%oFu[LR@X_F:`q)')7|IqxigrqO@32,@G2)')hUԸDQ. 9P@jE9F-UD)')g$ De 6,PUUUdP@jE9F-UD)')]̦H@: Nt?_P@jE9F-UD)')@8sFHbJ(P@jE9F-UD)')@8$fA$MA@TLL4t")'%)K"Adv98O@32,@G2)')J#f\hbDVV=pA$P@X_F:`q)')JFpLb݌gJP@jE9F-UD)')7 I_b<P@jE9F-UD)')CߑHeUVUUUO@32,@G2)')KϖyZ9I(𬪪O@32,@G2)')> _Hz[P@32,@G2)')JR7QUUUUTP@jE9F-UD)')D.JCx `oP@jE9F-UD)')]=IM["5fffff&R@6FTV#)'#)"łUqK tɖU9R@6FTV&)'0)@%q1G7 V}|233333R@6FTV&)'&)o5rќHbPprUUUUP@jE9F-UD&)'&)MOO0:7YP@jE9F-UD$)'%)%X_F:`qP@}k_mIGjKO@")'") DX>+P@X_F:`q")")'")]FC{*:P@X_F:`q")")'")79LfzP@X_F:`q")")'")`0*H"i<P@X_F:`q")")'") zD;H^U_*P@X_F:`q")")'")jE9F-UD` P@32,@G2@'32,@G2O@}k_mIGjKO@'X{v@XciQ@X_F:`q-)'-)TLL4tA@}k_mIGjKO@'6FTV R@}k_mIGjKO@'2_)CMD t]P@X_F:`q")1)'1)5IWV}D#v+ 9W@}k_mIGjKOS)'W)]xC0td3lyW@}k_mIGjKO0(})'})'Vz9E$:阙W@}k_mIGjKOB)'H)]LiL@9!$јW@}k_mIGjKOB)'H)]uu DRsҘ9X@}k_mIGjKO@)'A)%gTk_ObbwyX@}k_mIGjKO@)'A)%sWro'Js!tҌX@}k_mIGjKO@)'A)%hy-L53uX@}k_mIGjKOS)'W)]Gv|c{#C,z1|f gBsu Y@}k_mIGjKOS)'S)e1Jrd/9Z@}k_mIGjKOS)'S)-ؓCP"yZ@}k_mIGjKO0(I)'M)@8. CHGg>٦Z@}k_mIGjKOS)'U)@8Fy"F Z@}k_mIGjKO0(S)'T)%67vHT1bϏ9[@}k_mIGjKOI)'L)%KLKB٘y[@٣vKVG0('(eceܹaLKL혙[@}k_mIGjKOE)'F)%/yIA pꘙ[@}k_mIGjKOE)'I)]٣vKVG0Y[@}k_mIGjKO@'.;+Db xi[@٣vKVG0S)'V)KLZg.LHʡgwnޘq[@٣vKVG0('(eo_sM8am[@٣vKVG00(})')E-A%ߦeffff6R@6FTV@'?W_OL7R@E-A%ߦ0(('(5slDV233337R@E-A%ߦ0(('(5&;F%7R@E-A%ߦ0(('(5#PE@Smx;9\@}k_mIGjKOF)'F)>`$J#cKB@TLL4tS)'[)@L|ޅ B@TLL4tS)'[)@M~[^sE !KB@TLL4tS)'[)@"2MK\@B@TLL4tS)'[)@V(0Afp.B@TLL4tS)'[)@dxxu:OyLZC䘙\@}k_mIGjKO('(hTn 7u^OI,X>y\@l`)L=TT0(})')]T,O@iޙ\@ύo@k8\0(h)'l)]ύo@k8\\@}k_mIGjKO@'6@G} y\@ύo@k8\0(})')]4Ilo|L@2킪\@ύo@k8\0(})')]dKaf;J\@ύo@k8\0(})')];".A#Cb&\@ύo@k8\0(})')]l`)L=TTY\@}k_mIGjKO@'+9OP@KCi\@l`)L=TT0(})')]j@? ?@????@?? ??@????@????@????@????@????@??? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ? ?@ ? ? ?????@? ? ??@? ???@????@?????? ?@???@? ??? ? @? ? ? ?@????@??? ? @? ? ? ? @? ?? @?? TBkndOutlCode*1ɵ1ɵVarMeta$Var2Data), FixedData>> 0SL{%S~ˠ*mC"Df@;@ @ FixedMeta+-8Fixed2Data.Fixed2Meta8 214`?1ɵ1ɵCEdl 21ɵ1ɵVarMeta0Var2Data13@FixedData4@t"@&&@&pz@& Task Sheet @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&9'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@& (#1!'&%39$/-.:<=>?@04AB,*25;+68$x$@&9$/-.:<=>?@04AB,*25;+68zvv "@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ $@&3'@&(@&*@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!LINK_2&""t"@&&@&@& Task Sheet @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&%'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@& (#1'&%39$/-.:<=>?@04AB,*25CGDEF68 Y $@&%39$/-.:<=>?@04AB,*25CGDEF68622t"@&&@&@& Task Sheet @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&^'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&^U(1%/<=.A0BGF 9->?@e#*2L '$:,NQPOMagCED%3$@&^U(1%/<=.A0BGF 9-njj "@&&@&@& Task Sheet @& Entry@&@ @ @ @ /@ 1@ $@& (#1'&%39$/-.:<=>?@04AB,*2LCGDEWUF'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!LINK_2t"@&&@&k@& Task Sheet @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&e'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!|5@&e2*#gCED^LBGt$@&e2*#gCED^L%3$@&e2*#gCED^U(1%/<=.A0BGFt"@&&@&@& Task Sheet @& Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ 6@&e'@&(@& *@&@+@& -@& 1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&e2*#gCED^U 9->?@L '$:,a$@&e2*#gCED^U 9->?@L '$ t"@&&@&k@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&8+@&@x -@&`1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,a=@&C*?Ti~&;Peh0X&Nc)>f 4I^s0EZH$@& 9->?@L '$:@<<t"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&g'@&(@&*@&+@& -@&1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,a=@&C*?Ti~&;Peh0X&Nc)>f 4I^s0EZh$@&gCEDe2*#^U@<<t"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&g'@&(@&*@&+@& -@&1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,a=@&C*?Ti~&;Peh0X&Nc)>f 4I^s0EZh$@&gCEDe2*#^U\XXt"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&,'@&(@&*@&+@& -@&1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,a=@&C*?Ti~&;Peh0X&Nc)>f 4I^s0EZ$@&,aJFFt"@&&@&6@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&$'@&(@&*@&+@&@-@&0=1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!05@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,aD$@&$:,a&Nc)>f 4I^s0EZo|$@&'$:,a||t"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&+@&& -@& /1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!05@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,aDx$@&'$:,a2=@&I*?Ti~&;Pez F[!Iq&;PezBj !I^s0EZot"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&+@&& -@& /1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!85@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,a:=@&K*?Ti~&;Pez 3[p6^&;PezW !6^s0EZo$@&t"@&&@&@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&+@&& -@& /1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!T5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,aV=@&R*?Ti~&;Pez 3H]r%MuPez [#K`u0EZo,AVkh$@&e2*#^U^t"@&&@&k@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&@p+@& -@&;1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!P5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,aR=@&Q*?Ti~&;Pez 3[p6^&;PezW !6^s0EZo,AVkH$@& 9->?@L 2*#^Ut"@&&@&k@& &Gantt Chart @& Entry@&@ @ @ @ @ @ 6@&'@&(@&*@&@p+@& -@&;1@&C:\Users\kbe2735\Downloads\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp!P5@&gCEDe2*#^U 9->?@L '$:,aR=@&Q*?Ti~&;Pez 3[p6^&;PezW !6^s0EZo,AVkP$@&L '$:,anV#\;EP7LINK_2ܖS GJD}@FixedMeta&CMap 0:71ɵ1ɵVarMetaVar2Data68FixedData9FixedMetaCUdm <1ɵ1ɵVarMeta   !"$%&'()*-.0123456789:;<=>@CEFGMNPQRSTUV\]^_`abcdegijklmnpqrstuvwxyz{|}~@ @ @ @ @ Var2Data;=FixedData>FixedMetaCVba 5A1ɵ1ɵProps ECTable@KC1ɵ1ɵVarMeta0Var2DataBDEEu@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping"@@ Calibri Calibri Calibrid="1"/></txtSet></TLViewData> @ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@{0F4A9FB8-4987-4768-8711-4C2AB09BAA3A}libri Calibri@@@@@Qj@&Gantt Chartj@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@I@@@@ @!@"@gbui://mainpage.htm$@@ NameWork Completed, Remaining Work!@ %@gbui://gbui.xml&@ '@mandFlyoutOpeningCommandFlyoutClosingCommandFlyoutItemsSelectSingleItemHighlightedItemSelectedItemTabLabelIsSelectedCommandIgnoreMultiClickBooleanChoice(@)@*@+@,@nE-@.@1@2@3@tXBIR l @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@" z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H@@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-@ ;Task Name@ @ @ /@ 1@ Owner@ @ ask Name@ ask Namer.- PV (BCWS)@ Task Nameh - EV (BCWP)@ otal Cost@ aselineomp.@ Comp.@ ctualmp.&Entry&@ @ Entry+NMK PUsa&geFixedDataE#FixedMeta+$CV_iewH1ɵ1ɵVarMeta,&@ @ Usage?H"bd?A0'@ @"@ 4@"@ @"@ 0@"jt@ @"@ ٪@"|@ @"Gantt &with TimelineVar2DataGIFixedDataJ/FixedMeta?VCFilterFUM1ɵ1ɵ   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~%@"@  @" &Gantt Chart @" Time&line @"4*@" Gantt Chart with Timeline@"$ %@"@ /= @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Gantt Chart@"@"@ fVV ddE" VVStandard(( ]@ @ 1@ Task@ @ Split@ @ @ Milestone@ @ Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summary]@ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split??? @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ External Milestone p0@ @ *Deliverable Start p0@ @ *Deliverable Finishp0@ @ *Deliverable Duration l @ @ *Dependency Start l @ @ *Dependency Finishl @ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split5@ @ @ Inactive Milestone@ @ Inactive Summary@ @ 1@ Manual Task@ @ *Manual Split@ @ @ *Manual Milestone@ @ 1@ Duration-onlyEb#@ $@ Manual Summary Rollup @ @ 81@ *Manual Task (Warning)@ @ 8*Manual Split (Warning)@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)J#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)@ @ Manual Summary@ @ P1@ Start-only@ @ 1@ !Finish-only@ @ @ "*Duration-only Milestone@ @ P@ #*Start-only Milestone@ @ @ $*Finish-only Milestone@ @ %*Rolled Up Manual Task@ @ &Deadline??? )@ w@ 'Progress #S@"@"o)T @"            # % ' , . / 0 1 : 4 5 6 8 : ; %@"@ = @"Bd*@" Timeline@"@" &No Group@"@ p d dE ! 0 .hd? ?]? #B/@"<TLViewData><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" clr="FF456287" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" clr="FF93ACD1" Lclr="FF67788E" Dclr="FF364D6A" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" clr="FF7F7F7F" Lclr="FF949494" Dclr="FF696969" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="2" x="0" y="15" top="0"/></mlSet><options round="1" zoom2Screen="1" minMode="0" timescaleT="8" panZoomT="9" todayT="11" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showTS="1" showToday="1" ProjSummFmt="3" dateFormat="255" numTextLines="1" showDates="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" clr="FFFFFFFF" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" clr="FFFFFFFF" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" clr="FF073451" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" clr="FF4F81BD" sz="8" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" clr="FF8EA3BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" clr="FF4F81BD" sz="10" font="Calibri" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" clr="FFFFA500" bold="1"/></txtSet></TLViewData> ʦƦƦ %@"@  = @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"d*@" Tracking Gantt@"@"@ fVV dl dE VVStandard22 qq@ @ @ Critical@ @ Critical Split)@ w@ Critical Progress@ @ @ Task@ @ Split] )@ w@ Task Progresso@ @ @ Manual Task@ @ *Manual Split)@ w@ *Manual Progress@ @ P@ Start-only@ @ @ Finish-only@ @ Duration-only@ @ Baseline@ @ Baseline Split@ @ @ @ Baseline Milestone@ @ @ Milestone@ @ *Manual MilestoneĽ@ t@ Summary Progress@ @ @ Summary@ @ Manual Summary@ @ Project SummaryBEBBEBBEB@ @ @ *Group By Summaryqq22@ @ @ *Rolled Up Critical22@ @ *Rolled Up Critical Split22)@ w@ *Rolled Up Critical Progress@ @ @ *Rolled Up Task@ @ *Rolled Up Split]22)@ w@ *Rolled Up Task Progress22@ @ *Rolled Up Baseline @ @ *Rolled Up Baseline Milestone52@ @ *Rolled Up Milestone@ @ External Tasks@ @ @ !External Milestone p0@ @ "*Deliverable Start p0@ @ #*Deliverable Finishp0@ @ $*Deliverable Duration l @ @ %*Dependency Start l @ @ &*Dependency Finishl @ @ '*Dependency Duration@ @ (Inactive Task@ @ )*Inactive Split5@ @ *Inactive Milestone@ @ +Inactive Summary@ @ @ ,*Duration-only Milestone@ @ P@ -*Start-only Milestone@ @ @ .*Finish-only Milestoneo@ @ /*Rolled Up Manual Task@ w@ 0*Rolled Up Manual Progress@ @ 1Deadline #S@"@")~zz %@"@ X / @" Usa&ge @" &All Tasks@" No Group @" d*@" Task Usage@"O@"@ f0 d@8d@8* !0&lhd@ @StandardH{@ @ @ @ @ @ @ @7@ @ @ @ @ @ @ @ x@ @ S@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ #@ "@ .@ -@ 9@ 8@ D@ C@ O@ N@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ { #S@"@") %@"@  @" &All Tasks@" No Group @"Bd*@" Task Form@"@"@ ( $ $ %@"@  @" &Entry @" &All Tasks@" No Group @"Zd*@" Task Sheet@"@"@ fS@"@"-)X @" # ${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20&F\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20&p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20&p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}} {\*\generator Riched20 14.0.6015.1000;}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20&p\par } r@(I&Gantt Chart3"P%GH9зTime&lineFVFOjTracking Ga&nttܦ$@ȉol Tas&k Usage.0WJFؔTask Form1}A TTask Sheet#b,4N~7(<l@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All Tasks;<`H-l VarMetaA$Var2DataLNBlFixedDataODFixedMetaH@ W@ SS&No GroupCReportR1ɵ1ɵVarMetaIVar2DataQSFixedDataTFixedMetaJCGroupingPZW1ɵ1ɵVarMetaK0Var2DataVXLFixedDataYOFixedMetaW$CCommandBar\1ɵ1ɵVarMetaX6@- @-No Task Groupԥx9@ &No Group4 @-No Resource Groupp9O~On ~TSBC88M @514,0,6023,1000@514,0,6023,1000@@5C:\Users\kbe2735.MAIN.000\Dropbox\MSD\Edge\web\public\MSD 1 Stackable Cots Project Plan.mpp@5FixedData[]FixedMeta^Y2a400000_ffffffff$ZProps14[@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5>KEVIN ENCARNACION (RIT Student) :tOMicrosoft.Project 14.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qCompObj_afsSummaryInformation(bhDocumentSummaryInformation8o`Oh+'0h px  < H T`$MSD 1 Stackable Cots Project PlanLIBBI COOK (RIT Student) KEVIN ENCARNACION (RIT Student)39Microsoft Project@F*@1@B՜.+,D՜.+,< X`l &4ITS Lab Services (Rochester Institute of Technolo Sun 9/2/12 Thu 2/14/13119d?1,114h$0.0077%93% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete$%1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete77% % Complete$0.00Cost119d?Scheduled Duration@9 Scheduled Finish@) Scheduled Start1,114hWork93%% Work Complete