ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tO0>>MtCompObj s 1140>M0>M 214>M>MSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 (Props14fCV_iew @ h>M h>M" !$%/123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~""oj9 @515,0,4903,1000@515,0,4903,1000@@5\\labsvcsredirect\users$\tjh6280\Documents\2 MSD\17422 Gantt Chart MSD2 Feb 14 2017.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @54Taylor ՜.+,D՜.+, X`lx RIT Tue 2/7/17 Mon 5/22/1775d400h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete %1EUeq % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost75dScheduled Duration@pFScheduled Finish@BScheduled Start400hWork0%% Work CompleteOh+'0 PX (17422 Gantt Chart Phase 1 Dec 5 2016Taylor Hogan (RIT Student)Taylor Hogan (RIT Student)1Microsoft Project@is}@8MCFilter<0>M0>MCTable80>M0>MCReport40>M0>MCUdm 00>M0>MCEdl ,0>M0>MCCommandBar(U>MU>MCMap $U>MU>MCVba U>MU>MCGrouping U>MU>MCDrawingU>MU>MTBkndTaskc`>M`>MTBkndRsc\V>MV>MTBkndCalV}>M}>MTBkndAssnO}>M}>MTBkndConsJ>M>MTBkndOutlCodeD>M>M :tOMicrosoft.Project 15.0MSProject.MPP14MSProject.Project.99qHogan (RIT Student)f8LO~ˠ*mC"DfProps ;Props jMFixedMetauVarMetatfMfM@5|@TBkndTask,TBkndRsc,TBkndCal,TBkndAssn,TBkndCons,TBkndOutlCode@7/@'/@@7/@0*P/L@17422 Gantt Chart Phase 1 Dec 5 2016@Standard@@$@@@@@@@@@@@@@@` @ @ !@'$@%@&@'@(@)@|#@k8J*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@ @ +@ @ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0*P/@@@@@@ @USD@@@@@@|#6@k8J@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@B'1@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ hk @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ ^@ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ |< @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ l7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ )( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0:@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@`8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ @G@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@";;w|n@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData> g 8ɦ\ O m _ u Q ৢ8s X4  Į b O .] "Ѯ F 0{$ XP ~# Ү Ю H >蟢p2 Į I̮ Ǯ ή 0L pE xX @0N I ' jɦx? 0 8!l HI8q B ծ t ٬ R| Ӯ PJ pr7 @ Pʮ 8_ p Ү S .4 [ 2.` (d î 00v6 P Ю m3`n S ޮ + Y p 0B @Ů (= L c 07 XhY p % 0I 01P 0e a 8 0(`%{@U`9 1hIn * 8k p| _ 7 0.! Ѯ (o /< / y(I(i pm 6 s Y 0 @g c xa 9@ p M p r R ; /p n (x @۬ _ P h `n9  (_ p9 0t l L Xw ݬ `. : i ٮ `1' ή x nȮ ! 0@ k e j } y 8(rX.p ڮ h[ Q Hm @ J F P/ `C k @,߮ ٮ Z @ V a (A@O X_ `z b p< P ¦o Ŧ Ϯ ޮ @ۮ 8U ެ ® Z U o @ q {)@ hɦ@ Pu N 2 e m @uभ h `h :hȮ Ro z d XʦŮ @D p P `iVЮ F lȑI L P#I u a Y SЏPЮ Vx j Xl f 0î p( w r Px H[ HT Pܮ Оͮ G M .q vˮ H ! 4 & X & HH+S p-Ha 0 ? H¦ A P4 HŦ^ `ܬ 8j o 2 = 2 m X] XV 0 8Dؖ 2 Hd hzH@@ n 6 09 4 xp pUx׬ ˮ 0k h8`: X G @8 20 @ P n ` @oP5 6 H R r خ p? X@ I 0 ؿ- 8 5 0@ 8S {Ȧ< 9 hk@; `L Hh 8ڬ P i < (] ݮ ت @® æ Xc K П `d*ܮ .t p3 M h_ T@" k8 # Ӯ xU xr ʮ 0< L N ۮ m a v8: H@ $ > @Ȯ `߬ he X{$ ɮ Pu @ # /V ʦ hæ W 0 5 0 *@ pή P ܬ `F Ȯ 8 @6 0٬ Hg ۬ 8V e? y6@{F7CA237C-40FD-E611-A26B-F48E38D54AE5}nts\2 MSD\17422 Gantt Chart MSD2 Feb 14 2017.mpp.Comment;System.Category;*System.Documen@@@@@k@&Gantt Chart@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm$@@ Nameows 7 Direct3D 11 DriverB FileDescriptionaticfx32.dll: FileVersion8.17.10.1404: IntlNameaticfx32.dllf!LegalCopyrightCopyright (C) 1998-2012 AMD Inc.v'LegalTrademarksRadeon is a Trademark of AMD Inc.B OriginalFilenameaticfx32.dll2PrivateBuildBuilt by swtools on DE05 on 12/10/15 at 05:55d"ProductNameAMD Inc. Radeon DirectX 11 Driver> ProductVersion8.17.Work Completed, Remaining Work Build2Build Version1404.0NInterface VersionUMDKMDIF_VERSI!@ DVarFileInfo$Translation FE2X%@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@t9XBIR 4@! @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"l@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMeta!0FixedDatayVar2DatavFixedMetaVarMeta%FixedData#"Var2DataFixedMeta)VarMetaFixedData'&2a400000_ffffffff$FixedMeta&VarMeta-0FixedData+*@Var2DataFixedMetaVarMeta1FixedData/.Var2DataFixedMetaVarMeta5FixedData32Var2DataFixedMetaVarMeta9$FixedData76Var2DataFixedMetaVarMeta=$FixedData;:Var2DatalFixedMeta.VarMetaAlFixedData?>Var2Data!FixedMeta*8VarMetaE)$FixedDataCG(>Var2Data' Fixed2Meta&8Fixed2DataBF#FixedMeta-VarMeta,FixedDataILFixed2Meta+Fixed2DataHKFixedMetaVarMetaSPLFixedDataNRVar2DataFixed2Meta\ Fixed2DataMQ0 Props .XFixedMetaVarMetaW$FixedDataUYVar2DataFixed2MetaFixed2DataTX0FixedMeta8;VarMeta`],FixedData[_ @Var2DataFixed2MetaFixed2DataZ^XProps HFixedMetaC. VarMetagdi FixedDatabfP1Var2Data<'Fixed2Meta/ Fixed2Dataae&Props AVJJJ @> 0TT@5,@|#B@k8J|#@k8J|#7@k8J|#C@k8J|#@k8J|#:@k8J|#D@k8J|#@k8J|#7@k8J|#E@k8J|#@k8J|#;@k8J|#F@k8J|#@k8J|#7@k8J|#G@k8J|#@k8J|#8@k8J|#H@k8J|#@k8J|#9@k8J|#I@k8J|#@k8J|#7@k8J|#J@k8J|#@k8J|#9@k8J|#K@k8J|#@k8J|#=@k8J|#L@k8J|#@k8J|#>@k8J|#M@k8J|#@k8J|#?@k8J|#N@k8J|#@k8J|#A@k8J|#O@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#P@k8J|# @k8Jxˠ*mC|#Q@k8J|# @k8Jxˠ*mC|#R@k8J|# @k8J|#9@k8J|#S@k8J|# @k8J|#9@k8J|#T@k8J|# @k8J|#9@k8J|#U@k8J|#@k8J|#;@k8J|#V@k8J|#@k8J|#9@k8J|#W@k8J|#@k8J|#9@k8J|#X@k8J|#@k8J|#9@k8J|#Y@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#Z@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#[@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#\@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#]@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#^@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#_@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#`@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#a@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#b@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#c@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#d@k8J|#@k8Jxˠ*mC|#e@k8J|# @k8Jxˠ*mC|#f@k8J|#"@k8Jxˠ*mC|#g@k8J|##@k8Jxˠ*mC|#h@k8J|#$@k8Jxˠ*mC|#i@k8J|#%@k8Jxˠ*mC|#j@k8J|#&@k8Jxˠ*mC|#k@k8J|#(@k8Jxˠ*mC|#l@k8J|#)@k8Jxˠ*mC|#m@k8J|#*@k8Jxˠ*mC|#n@k8J|#-@k8Jxˠ*mC|#o@k8J|#.@k8Jxˠ*mC|#p@k8J|#0@k8Jxˠ*mC|#q@k8J|#1@k8Jxˠ*mC|#r@k8J|#@k8J|#<@k8J|#s@k8J|#@k8J|#:@k8J|#t@k8J|#2@k8J|#9@k8J|#u@k8J|#@k8J|#7@k8J|#v@k8J|#@k8J|#8@k8J|#w@k8J|#3@k8J|#9@k8J|#x@k8J|#3@k8J|#;@k8J|#y@k8J|#4@k8Jxˠ*mC|#z@k8J|#5@k8Jxˠ*mC: 0` POOOO@Op0` P@p0` P@p 0 `   P  1@z@8@T1@Lz@@ 1@ z@ @ $1@ z@ T@p1@hz@/ALA?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghjklmnopqrstuwxyz{|~@LALALAA/'A/A/A/@EAEAEAJ/'Q/J/J/ @EAEAEAJ/'Q/J/J/ @EAEAEAJ/'Q/J/J/ @LALALAE/'E/E/E/ @LALALAE/'E/E/E/ @L=AL=AL=AL/'Q/L/L/@EAEAEAJ/'Q/J/J/ @LALALAQ/'Q/Q/Q/ @LALALAQ/'Q/Q/Q/ @LALALAQ/'Q/Q/Q/ @LALALAQ/'Q/Q/Q/ @LALALAQ/'Q/Q/Q/@L-AL-AL-AQ/'R/Q/Q/"@5A5A5A/'///#@5A5A5A/'///'@LALALA@LALALA/'///O@LALALAJ/'J/J/J/P@LALALAA/'A/A/A/S?@LALALAE/'E/E/E/T@LALALAJ/'J/J/J/U@LALALAJ/'J/J/J/V@@LALALAC/'C/C/C/W@@LALALAC/'C/C/C/XA@5A5A5AQ/'S/Q/Q/YB@LALALAm/'m/m/m/@1@z@@1@z@T@p1@hz@@1@z@$@@1@8z@@1@z@@1@z@\@x1@pz@@@1@$2@z@`@"|1@"tz@"@#1@#z@#@'1@' z@'`@(|1@(tz@(@)1@)z@)0@*L1@*Dz@*@+1@+z@+@,1@,z@,h@-1@-|z@-@/1@/z@/ @08 1@00 z@0h @2 1@2| z@2 @3 1@3 z@3 @4 1@4 z@4L @6h 1@6` z@6 @7 1@7 z@7 @88 1@80 z@8 @9 1@9 z@9 @: 1@: z@: @;8 1@;0 z@;h @< 1@<| z@< @= 1@= z@= @? 1@? z@?h @@ 1@@| z@@ @A 1@A z@A@B81@B0z@Bh@C1@C|z@C@E1@Ez@E@F81@F0z@F@G1@Gz@G@J1@Jz@J8@KT1@KLz@K@M1@Mz@M@N1@Nz@NT@Op1@Ohz@O@P1@Pz@P$@S@1@S8z@S@T1@Tz@T@U1@Uz@U\@Vx1@Vpz@V@W1@Wz@W,@XH1@X2@X@z@X@Y1@YT2@Yz@Y@:#in#i#iJ#i#i&#i#i#ip#i#iL#i#i(#i#i#ir#i#iN#i#i*#i#i #it #i #iP #i , #i #i #iv #i #iR #i #i.#i#i #ix#i#iT#i#i0#i#i #iz#i#iV#i#i2#i#i#i|#i#iX#i#i4#i#i#i~#i|#6@k8J~ˠ*mC~ˠ*mC|#6@k8J|#7@k8J|#7@k8J|#6@k8J|#8@k8J|#8@k8J|#6@k8J|#9@k8J|#9@k8J|#6@k8J|#:@k8J|#:@k8J|#6@k8J|#;@k8J|#;@k8J|#6@k8J|#<@k8J|#<@k8J|#6@k8J|#=@k8J|#=@k8J|#6@k8J|#>@k8J|#>@k8J|#6@k8J|#?@k8J|#?@k8J|#6@k8J|#@@k8J|#@@k8J|#6@k8J|#A@k8J|#A@k8J|#6@k8J00` P@pStandard8J8J8J8J   @ 0@LXdp|DD,@~ˠ*mC?~ˠ*mC|#7@k8J@|#7@k8J|#8@k8J@|#8@k8J|#9@k8J@|#9@k8J|#:@k8J@|#:@k8J|#;@k8J@|#;@k8J|#<@k8J@|#<@k8J|#=@k8J @|#=@k8J|#>@k8J"@|#>@k8J|#?@k8J$@|#?@k8J|#@@k8J&@|#@@k8J|#A@k8J(@|#A@k8JX(Px   @ h   0   !"#$%&'()*+-./012345679:;<=>?@BDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrswxz{|}~v7/v7/TaylorTv7/KimK7/MSD TeamM7/ErinneE7/ RyanR7/ AntonA7/EdE7/ SarahS7/ ShweS 7/ ThornT47/Dr. ThornD@@@@@@@@ @ @ @ @ 9@ @ 8@ J@ RU@ @ $@ v@ @ U@ Z@ b@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ .@ <@ DU@ @ @ h@ x@ U@ L@ T@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ $@ ,U@ @ @ P@ `@ hU@ 4@ <@ @ @ U@ p@ x@ @ 0?\?\G?\G4?\G?\G?\G8?\G?\G?\G<?\G?\G?\GRR@,@B1 0ygH qgLqgLqgL|#@k8J?@'|#@k8J@|#@k8J7/A/'A/|#@k8J@|#@k8J7/J/'J/|#@k8J@|#@k8J7/J/'Q/p|#@k8J@|#@k8J7/J/'Q/p|#@k8J@|#@k8J7/J/'Q/p|#@k8J @|#@k8J7/J/'Q/p|#@k8J @|#@k8J7/E/'E/|#@k8J"@|#@k8J7/L/'Q/K|#@k8J$@|#@k8J@|#@k8J?|#@k8J@5|#@k8J?|#@k8J@5|#@k8J&@|#@k8J@|#@k8J(@|#@k8J7/Q/'R/%|#@k8J*@|#@k8J@5|#@k8J,@|#@k8J@5|#@k8J.@|#@k8J@|# @k8J-@|#@k8J7//'/@8|# @k8J0@|#@k8J7//'/@8|# @k8J?|#@k8J7/=$MSD 2 Post MortemReview EDGEtBuild a prototype using cardboard boxes to test usability\Meet with Sarah and finalize SolidWorks modelFind alternative vendor for block connections and order materialsdOrder filter, lid, collection, and cart materials`vA`vA@~@~/J/'Q//'/7/J/@R@R EAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@REAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@REAEA@Rpp7/'>/J/'Q//'/7/J/@R@R L-AL-A@7/'7/E/'E//'/7/E/@@ L=AL=A@RKK7/'/f/'m//'/"7/'B//'//'/">037/'I//'//'/"7/'7//'//'/2#@ J@ V@ b@ nc@ vd@ 2@ @ @ @ @ @ "c@ *d@ @ <|@ @ @ @ @ @ L@ c@ d@ @ d@ p@ |@ @ @ c@ d@ *@ @ @ @ @ @ c@ "d@ "@ "V@ "b@ "n@ "z@ "@ "c@ "d@ #@ #@ #@ #@ #@ #@ #c@ #d@ $@ $>@ $J@ $V@ $b@ $n@ $zc@ $d@ %8@ %|@ %@ %@ %@ % @ %@ %2b@ %@ %"c@ %*d@ &@ &@ &@ &@ &@ &@ &c@ &d@ '@ '@ '@ '@ '@ '@ 'c@ 'd@ (@ (V@ (b@ (n@ (z@ (@ (c@ (d@ )h@ )@ )(@ )4@ )@@ )L@ )Xc@ )`d@ *@ *@ *@ *@ *@ *@ *c@ *d@ +@ +T@ +`@ +l@ +x@ +@ +c@ +d@ ,&@ ,@ ,@ ,@ ,@ , @ ,c@ ,d@ -@ -b@ -n@ -z@ -@ -@ -c@ -d@ .B@ .|@ .@ .@ .@ .@ .&@ .@ .2c@ .:d@ /@ /@ /@ /@ /@ /@ /c@ /d@ 0@ 0\@ 0h@ 0t@ 0@ 0@ 0c@ 0d@ 1z@ 1.@ 1:@ 1F@ 1R@ 1^@ 1jc@ 1rd@ 20@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2@ 2 c@ 2(d@ 3@ 3@ 3@ 3@ 3@ 3@ 3c@ 3d@ 4@ 4|@ 4@ 4@ 4@ 4@ 4@ 4@ 4c@ 4d@ 5\@ 5@ 5@ 5(@ 54@ 5@@ 5Lc@ 5Td@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6@ 6c@ 6d@ 7 @ 7H @ 7T @ 7` @ 7l @ 7x @ 7 c@ 7 d@ 8!@ 8J!|@ 8 @ 8 @ 8 @ 8 @ 8 @ 8Z!@ 8!c@ 8!d@ 9!@ 9"|@ 9f!@ 9r!@ 9~!@ 9!@ 9!@ 9*"@ 9!c@ 9!d@ :"@ :6"@ :B"@ :N"@ :Z"@ :f"@ :r"c@ :z"d@ ;6#@ ;"@ ;"@ ;#@ ;#@ ;#@ ;&#c@ ;.#d@ <#@ <#|@ <j#@ <v#@ <#@ <#@ <#@ <#@ <#c@ <#d@ =>$@ =#@ =#@ = $@ =$@ ="$@ =.$c@ =6$d@ >$@ >f$@ >r$@ >~$@ >$@ >$@ >$c@ >$d@ ?%@ ?$@ ?$@ ?$@ ?$@ ?$@ ? %c@ ?%d@ @%@ @%@ @%@ @%@ @%@ @%@ @%c@ @%d@ A&@ A>&@ AJ&@ AV&@ Ab&@ An&@ Az&c@ A&d@ B^'@ B'@ B'@ B*'@ B6'@ BB'@ BN'c@ BV'd@ XqgL"qgLqgLqgLqgL J}gH }gI }gI }gHr qgL < }gI }gI }gI qgLdqgL.qgLqgLqgLqgLVqgL qgLqgL }gI~qgLHqgLqgLqgLpqgL :}gIqgLqgLqgLbqgL,qgLqgLqgL qgL T!}gI"qgL"qgL#qgL|$qgLF%qgL &}gI&qgL'qgLn(qgL 8)}gI *}gI*qgL+qgL `,}gI*-qgL-qgL.qgL/qgLR0qgL1qgLSS&No Group6@- @-No Task Group|#˂@k8J&No Group4 @-No Resource Group|#˃@k8J@ W@ TSBCLt9"@&&@&@&&Gantt Chart @&Entry$@&@ @ @ @ @ @ /@ 1@ X5@& A "#$%&'(B6@& Z=@&,BXn4J`v$@& A "#$%&'(B'@&(@&*@&@F` +@&f -@& a 1@&\\labsvcsredirect\users$\tjh6280\Documents\2 MSD\17422 Gantt Chart MSD2 Feb 27 2017.mpp! "@&&@&@&&Gantt Chart @&Entry@&@ $@& '@&(@&*@&@^ +@&e -@&r'` 1@&\\labsvcsredirect\users$\tjh6280\Documents\2 MSD\17422 Gantt Chart MSD2 Feb 27 2017.mpp!LINK_3|#ˀ@k8JLINK_3 |#ˁ@k8J庭@ @ @@ @ @ @ TTask Name@ @ @ /@ 1@ '&Entry&@ @ Entry|#@k8J@ h\ 8tasks&All Tasks.@ @ All Tasks|#~@k8Jl@ Gantt &with Timeline|#{@   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLHH%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ f d@8d@8u 4C0d؂CTbEP b:؂C]Wb#\dbe4(4~eStandard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@" %@"@ _ @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ f d@8d@8u 4Kp:KEP ::K#4(4~Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress # @"S@"@"P/ @" @  @ @ @ @ %@ %.@ .4@ 48@ 89@ 9<@ <%@"@ pb @"Bd*@"Timeline@"@  d@b d_ w @"bR:>p [>@bRpwC #@"@"&No GroupZ/@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>${\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 15.0.4811}{\*\mmathPr\mwrapIndent1440 }\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } Z<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="1" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="11" zoom2Screen="1"/><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>k8J&Gantt Chart|#|@k8JTime&line|#}@k8J!@ n@"P@ n@"P@ p@"q/@"