ࡱ> } !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry:tOP}6q@gCompObj s 114{݄{݄ 214݄݄SummaryInformation(dDocumentSummaryInformation8 ,Props14^CV_iew @6݄6݄" !$%&'()+,./0235679:?ACEFGHIKMNOPQRSUWYZ[]^`abefgjk mopqrstuvz{}~..)@516,0,8625,2121 @516,0,8625,2121@@5\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp@5@5Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@@5@5 @5 @5 t ՜.+,D՜.+, X`lx  M 9/25/17 M 3/5/18160.67d3,408h$0.000%0% Scheduled StartScheduled FinishScheduled DurationWorkCost % Complete% Work Complete$%1EUeu % CompleteCostScheduled DurationScheduled FinishScheduled StartWork% Work Complete0% % Complete$0.00Cost160.67dScheduled Duration@S>Scheduled Finish@ ²5Scheduled Start3,408hWork0%% Work Complete Oh+'04 hp  ,MSD II Test Scheduletrevormotherselltrevormothersell6Microsoft Project@:^*aR@B*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@A@B@C@D@E@F@G@K@M@N@O@P@Q@ R@S@ T@U@V@W@ X@Y@ Z@[@\@]@^@@ ;@ @@@@@x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` x` ` ` @@@@~ˠ*mCk3B.k3B. k3B.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)0@@@@@@ @USD@@8 @8 @:/$$$$f?&@@?&@@?&@@/$$$$f?&@@?&@@?&@@/$$$$f?&@@?&@@?&@@@@@@@ Q>B@@@@@@@@.7@@@@@@@@@@@@@@@@41@\! @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ dl @ V@ b@ d@ d@ (d @ (e @ (e @ (e @ (e( @ (e0 @ (e8 @ e@ @ (B @ (@ "dF @ (J @ "@ (dN @ (P @ (T @ (X @ (\ @ (^ !@ ("@ (d` #@ (d $@ (h %@ "l &@ "p '@ "t (@ "x )@ h| *@ hG@ (d R@ (d \@ d ]@ c@ * d@ *m@ (d @ ( @ d@@ d@ (d @ (d@ (d @ @ e @ e @ ( @ (@ (d @@ d @ ( @ `@@ (d@ d@ (d@ (d@ (d @ (d @ d@ d @ (d @ @ (d@ (dx@ "dy@ "dz@ "d {@ "d@|@ "d}@ "d ~@ "d@ "d @ ( @ "d@ (d @ @ d @ h @ " @ "@ (d@ (d@ (d@ "d @ (e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ p@ @ @ e@ e@ +@ ,@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ !>@ "?@ #@@ $A@ %B@ &C@ 'D@ (E@ )F@ H@ I@ J@ K@ L@ @M@ N@ O@ P@ Q@ *W@ +X@ ,Y@ -Z@ .[@ /g@ 0h@ 1i@ 2j@ e3k@ e4l@ e5v@ 6|@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ LD@ E@ F@ eG@ eH@ eI@ eJ@ eK@ eL@ eM @ N @ O @ P @ Q @ R@ S@ T@ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d @ e!@ f"@ g#@ $@ %@ &@ @'@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ h.@ i/@ j0@ k1@ l2@ m3@ n4@ o5@ p6@ q7@ r8@ s9@ t:@ u;@ v<@ w=@ x>@ y?@ z@@ {A@ |B@ }C@ ~D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ U@ V@ W@ q@ r@ s@ u@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ X@ Y@ Z@ [@ \@ i@ j@ k@ l@ m@ @ @ ^@ @ @ w@ H y@ ( @ (H( @ (* @ . @ "@ (d@ (d2 @ (6 @ (: @ (> @ ( @ (d4@ (d @ (d@@ (dc@ d@ e@ df@ dg@ dh@ di@ d@ @ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e @ ʀ @ ʀ @ ʀ@ @ @ e@ e@ @ @ e@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ !@ "@ e#@ e%@ &@ '@ e(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ,@ -@ e.@ e0@ 1@ 2@ e3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ 7@ 8@ e9@ e;@ <@ =@ e>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ B@ C@ eD@ e F@ G@ H@ e I@ ʀ J@ ʀK@ ʀL@ M@ N@ eO@ eQ@ R@ S@ eT@ ʀU@ ʀV@ ʀW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ e\@ e]@ e ^@ e!_@ e"`@ e#a@ $b@ %c@ &d@ 'e@ (f@ )g@ *h@ +i@ ,j@ -k@ .l@ /m@ 0n@ 1o@ 2p@ 3q@ 4r@ 5s@ 6t@ 7u@ 8v@ 9w@ :x@ ;y@ <z@ ={@ >|@ ?}@ @~@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ʠ~@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ<@ ʀ=@ ʀ>@ ʀ?@ ʀ@@ ʀA@ ʀB@ ʀC@ ʀD@ ʀE@ ʀF@ ʀQ@ eR@ eS@ eT@ eU@ eV@ eW@ eX@ eY@ eZ@ e[@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ @ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5 @ 6 @ 7 @ 8 @ 9 @ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ ʀF@ ʀG@ ʀH@ ʀI@ ʀJ@ ʀK@ ʀL @ ʀM!@ ʀN"@ ʀO#@ ʀP$@ ʀQ%@ ʀR&@ ʀS'@ ʀT(@ ʀU)@ ʀV*@ ʀW+@ ʀX,@ ʀY-@ ʀZ.@ ʀ[/@ ʀ\0@ ʀ]1@ ʀ^2@ ʀ_3@ ʀ`4@ ʀa5@ ʀb6@ ʀc7@ ʀd8@ ʀe9@ ʀf:@ ʀg;@ ʀh<@ ʀi=@ ʀj>@ ʀk?@ ʀl@@ ʀm_@ nb@ oc@ ʐps@ eqt@ erx@ Hsz@ Ht{@ u@ v@ w@ Hx@ Hy@ ez@ e{@ |@ }@ e~@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ e@ e@ ʐ@ ʐ@ @ @ @ @ e @ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 8@ 9@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ t@ @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ < @ @ "@ dQ@ d@ (d @ (f @ 8 @ 8 @ 0e( @ 0e0 @ e8 @ e@ @ eH @ 8eP @ (R @ 0eZ @ e@ db @ fj &@ er '@ ez (@ e /@ 0e 0@ 0e 1@ 0e 8@ 9@ h :@ h F@ ( G@ 8R@ (dT@ d]@ (d@ d@ (d @ (*@ (d ;@ (d<@ (d Q@ (d@S@ (d@ @ @ @ #@ U@ @ +@ 7@ @  @ @ e @ e@ @ @ =@ >@ ?@ @@ A@ D@ E@ W@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ !i@ "j@ #k@ $l@ %m@ &n@ 'o@ (p@ )q@ *r@ +s@ ,t@ -u@ .v@ /w@ 0x@ 1y@ 2z@ 3{@ e4|@ e5}@ e~@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ 6@ p7@ 8@ e9@ e:@ e;@ e<@ e=@ e>@ e?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ Q@ R@ S@ T@ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ U@ V@ W@ X@ Y@ Z@ [@ \@ ]@ ^@ _@ `@ a@ b@ c@ d@ e@ f@ g@ h@ i@ j@ k@ l@ m@ n@ o@ p@ q@ r@ s@ t@ u@ v@ w@ x@ y@ z@ {@ |@ }@ ~@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ !@ #@ %@ '@ )@ =@  >@ ?@ @@ A@  B@ @C@ D@ E@ F@  G@  H@  I@  @J@ K@ L@ M@ N@ O@ P@ @ @ @ @ H @ (@@ "d @ H@ (d@ (d@ (dI@ K@ dU@ @ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ e@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @  @ @@ @ @ @  @  @  @  @  @@ @ @ @ @  @ !@ "@ #@ $@ %@ &@ '@ (@ )@ *@ +@ ,@ -@ .@ /@ 0@ 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ :@ ;@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ H@ I@ K@ ʠM@ ʠO@ ʠQ@ ʠS@ ʠU@ ʠW@ ʠY@ ʠ[@ ʠ]@ ʠ_@ ʠa@ ʠc@ ʠe@ ʠg@ ʠi@ ʠk@ ʠm@ ʠo@ ʠ q@ ʠ s@ ʠ u@ ʠ w@ ʠ y@ ʠ{@ ʠ}@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʠ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ@ ʀ @ ʀ!@ ʀ"@ ʀ#@ ʀ$@ ʀ%@ ʀ&@ ʀ'@ ʀ(@ ʀ)@ ʀ*@ ʀ+@ ʀ,@ ʀ-@ ʀ.@ ʀ/@ ʀ0@ ʀ1@ ʀ2@ ʀ3@ ʀ4@ ʀ5@ ʀ6@ ʀ7@ ʀ8@ ʀ9@ ʀ:@ ʀ;@ ʀ@ <@ =@ >@ ?@ @@ A@ B@ C@ D@ E@ F@ G@ eH@ eI@ HJ@ K@ HL@ eM@ eN@ eO@ eP@ ʐQ@ ʐR@ eS@ eT@ ʐU@ ʐV@ eW@ eX@ ʐY@ ʐZ@ e[@ e\@ ʐ]@ ʐ^@ e_@ e`@ ʐa@ ʐb@ ec @ ed @ ʐe @ ʐf @ eg @ eh@ ʐi@ ʐj@ ek@ el@ ʐm@ ʐn@ eo@ ep@ ʐq@ ʐr@ es@ et@ ʐu@ ʐv@ ew@ ex@ ʐy@ ʐ @ z!@ {V@ e|W@ e}^@ ~_@ `@ ea@ eh@ i@ j@ ek@ er@ s@ t@ eu@ e|@ }@ ~@ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ e@ e@ @ @ @ @ @ )@ +( @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ ( @ @ @ d@ (d@ J@ @ @ d @ H @ H @ H"@ d@ @ h0lp@nl @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@d8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@\= @ D@ d@ d@(d @( @( @(f @(e @(e$ @(e, @(e4 @(8 @(< @(@ @(D @(eL @(eT @ e(@(d)@(d*@(d\ 7@(F@ dH@(d I@(dK@(dL@(dN@(d^ P@(` Q@`S@ d T@ d d @(@ d@(dh @( @(d @(d l @(@@(d@(d @(d @e @e@e@e@e@@1@ 2@ 3@ W@ @ @e @e4@5@6@@@A@C@X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@ c@!d@"e@#f@$g@%h@&i@'j@(k@)l@*m@+n@,o@-p@.q@/r@0s@1t@2u@3v@4w@e5x@e6y@ez@ {@ |@ }@ ~@ @ @@ @ @ @ 7@d8@9@:@;@e<@e=@e>@e?@e@@eA@eB@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@@ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ X@Y@Z@[@\@]@^@_@`@a@b@c@d@e@f@g@h@i@j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{@|@}@~@@@@@@@@@@ @ @e@@@@ G@@ |@ H }@(H ~@(H@(d@(d@(d@ d@(d @"d @}@e~@e@e@e@e@e@e@e@e@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @ @@ @ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ @ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ@ʀ @H?@ʠ@@ʠA@ʠ B@ʠ!C@ʠ"D@ʠ#E@ʠ$F@ʠ%G@ʠ&H@ʠ'I@ʠ(J@ʠ)K@ʠ*L@ʠ+M@ʠ,N@ʠ-O@ʠ.P@ʠ/Q@ʠ0R@ʠ1S@ʠ2T@ʠ3U@ʠ4V@ʠ5W@ʠ6X@ʠ7Y@ʠ8Z@ʠ9[@ʠ:\@ʠ;]@<a@=c@>e@?g@@i@Ak@Bm@Co@Dq@Es@Fu@Gv@eHw@eIx@Jy@Kz@L@eM@eN@ʀO@ʀP@eQ@eR@ʐS@ʐT@eU@eV@ʐW@ʐX@eY@eZ@ʐ[@ʐ\@e]@e^@ʐ_@ʐ`@ea@eb@ʐc@ʐd@ee@ef@ʐg@ʐh@ei@ej@ʐk@ʐl@em@en@ʐo@ʐp@eq@er@ʐs@ʐt@eu@ev@ʐw@ʐx@ey@ez@ʐ{@ʐ|@}@~!@e"@e#@$@%@'@(@)@e*@e+@e,@-@.@0@1@2@e3@e4@e5@6@7@9@:@;@e<@e=@e>@?@@@B@C@D@eE@eF@eG@H@I@K@L@M@eN@eO@eP@Q@R@T@U@V@eW@eX@eY@Z@[@]@^@_@e`@ea@eb@c@d@f@g@h@ei@ej@ek@l@m@o@p@q@er@es@et@u@v@x@y@z@e|@{@@@@H@@H@10@ @ @ d @( @( @(@ d @( @(4 @ @ d @( @( @(@ d @( @( @ H @(H @(H 0 @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ @ @ d@ d@ d@(d@(d @( @ @ @ H @(@ @(H@@@@"<5<5){Ӣ@CV_iew,CFilter,CTable,CReport,CUdm,CEdl,CCommandBar,CMap,CVba,CGrouping,CDrawing"@@ Segoe UI Calibri CalibriSegoe UI Segoe UI8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/></txtSet><tlbarSet><tl id="0" useCustomDates="0" startDate="" finishDate="" label=""/><tl id="1"/></tlbarSet></TLViewData>H h80P.S0@ d( S0#@ #f0( S0$@ $f0(S0)@ )0h1@ 1@{0351C40B-D1F0-E711-9D3E-001C42EB8FF7}5)rocontroller\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp0.31).mppSystem.Category;*System.Documen@@@@ @V@&Gantt Chart@Time&line @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @!@*"@gbui://mainpage.htm%@&@(@)@*@+@,@-@.@1@2@3@XBIR 4@M @P# @ @ (hl @ (@ ( n @"(p @"(r @"(@ @"@"z +@" H/@"@& @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@$ @ @ (hl @ (@ ( @ @ n @ (h @ H@* @ @ (hl @ (@ ( n @#(@ @# v @# H@, @ @ (hl @ (@ ( n @'(@ @'p @' H@@ @ ( @ (hl @ (@ ( n @&(r @&(t @&(x @&(| @&( @&( @&( @&( ;@&(@ :@&E >@& H@TN @) @)D @) H   @~k @ @ (hl @ (@ ( @ @!n @! H~ !@!(   @    @ @ @ (hl @ (@ ( @ @-n @-(h @- H @-    @ @ @ (hl @ (@ ( @ n @/ H~ @/(h @/ @/ @/FixedDataVar2DataFixedMeta$VarMeta!0FixedData|Var2DatayFixedMetaVarMeta%FixedData#"Var2DataFixedMeta)VarMetaFixedData'&2a400000_ffffffff$FixedMetaVarMeta-$FixedData+*Var2DataFixedMetaVarMeta1FixedData/.Var2DataFixedMetaVarMeta5FixedData32Var2DataFixedMetaVarMeta9$FixedData76Var2DataFixedMeta$VarMeta=0FixedData;:Var2DataFixedMeta.VarMetaAlFixedData?>Var2DataMFixedMeta8VarMetaE4FixedDataCG1Var2Data-Fixed2Meta*Fixed2DataBF#FixedMeta=VarMeta<FixedDataILFixed2Meta;Fixed2DataHKFixedMeta+~VarMetaSPBLFixedDataNR UVar2DatapFixed2MetaC)Fixed2DataMQP%Props >XFixedMetaXVarMetaWVHFixedDataUYTVar2DataLFixed2MetaJFixed2DataTXDpFixedMetaiVarMeta`]hFixedData[_dVar2DatactFixed2Meta_Fixed2DataZ^\Props ZHFixedMeta.VarMetagd&FixedDatabf~>Var2DataFixed2MetaUT]Fixed2Dataae;?Props lVk3Bz7u=B k3Bz8u=B k3Bz9u=B k3B "Df2Tv??@@@@??@@@@??@@@@ @@ @0@$@H@<@`@T@x@l@@@@@@@ @ @ 0>LZhvTT@5,@ Q>B Q>Bxˠ*mC>B>B0tq>B"'>B"&>B0tq>Bµ>Bµ>B0tq>B_{>B_{>BLmW>B_| >B_| >BLmW>B_|g>B_|f>BLmF>B \S>B \R>BLm5>B_H>B_G>B0tq>B6  !"#$%&'()*,-./012345789:|<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{P%0` P@p0` P@p0` P@p 0 ` P @ p 0 ` P @p0` P@p0` P@p0` P@p0` P@p0` PO2@ z@` 1@ 2@X z@ 1@< 2@ z@ 1@ 2@x z@op1@2@|z@1@|2@(z@1@(2@ Q>B~ˠ*mC "#%&'()*-./01345689;<=?@ACDFIJKMNOQSTUVWY\]`abdeghiklmopqrstuvwxz{}@5A5A5A"0#0"0"0@UAUAUA0000@9sA9sA9sA000UnJ&pL(rN* t P ,  v R . xT0 zV2|X4~Z6\8^: !!!`""<##$$$b%%>&&'''d((@))***f++B,,---h..D// 000j11F22"333l44H55$667n77J88&99:p::L;;(<<=r==N>>*??@t@@#iPA#iA#i,B#iB#iC#ivC#iC#iRD#iD#i.E#iE#i F#ixF#iF~ˠ*mC Q>B Q>B0tq>B0tq>B Q>B p0` .PStandard@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@8@824 Hours@ @ @ @  0@LXdp|DD@ ,@~ˠ*mC?~ˠ*mC0tq>B@0tq纭 (Px v%F0'0 Do@@ t@ @ 8@  0?\?\GRR@,@XB"@&&@& @&&Gantt Chart @&Entry(@&@ Q>B?@' Q>B@ Q>B@>B@ Q>B"000?@OO@@@@@@@@ @ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ !@!!!"@"""#@###$@$$$%@%%%&@&&&'@'''(@((()@)))*@***+@+++,@,,,-@---.@.../@///0@0001@1112@2223@333O4O@4O4O4O5O@ f@ @ @ @ @ /@ 1@ 5@&6@&=@&0*T~&Pz"LvHrDn@j<f<`A<`AM#M#"00"00"00v%F0~mA~mAh00h00h00%F0 !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~UAUA "0&00000'00 9> 0ygH }gIX"J r <  d.V ~Hp:b, T!""#|$F%&&'n(8)**+`,*--./R0112z3D4556l76899:^;(<<=>P?@@AxBBC DDEjF4GGHI\J&KKLMNNOOPvQ@R SSThU2VVWXZY$ZZ[\L]^^_t`>abbcfd0eefgXh"iijkJlmmnroB&No Group<Y[\4 @-No Resource Group Q>B@ W@ TSBCXB"@&&@& @&&Gantt Chart @&Entry @&@ @ f@ @ @ @ @ /@ 5@&6@&=@&**$@&'@&(@&*@& +@& -@&f 1@&\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp!XB"@&&@& Q>B @ @ @ @ f@ @ )Task Name@ @ @ /@ 1@ &Entry&@ @ Entry Q>B@ h\ 8tasksp\ 8resources&All Tasks.@ @ All Tasks Q >B&All Resources, @ All Resources Q >B@ l@ Gantt &with Timeline Q    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 2LHH%@"@  @"&Gantt Chart @"Time&line @"Zd4*@"Gantt Chart with Timeline@"@ f d@8d@8u 4nssns aSPsU6Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"Ħt z%@"@  @"&Entry @"&All Tasks@"No Group @"d*@"Gantt Chart@"@ f d@8d@8u 4n`s`sn`s` aSsU6Standard)( @ @ 1@ Task;@ @ Splitccc@ @ @ MilestoneTTT TTT TTT@ @ Summary @ @ Project SummaryTTT TTT TTT@ @ @ *Group By Summary@ @ *Rolled Up Task;@ @ *Rolled Up Split; @ w@ *Rolled Up Progress@ @ *Rolled Up Milestone tI@ @ *Deliverable Start tI@ @ *Deliverable FinishtI@ @ *Deliverable Duration @ @ *Dependency Start @ @ *Dependency Finish@ @ *Dependency Duration@ @ 1@ Inactive Task@ @ *Inactive Split@ @ @ Inactive Milestone @ @ Inactive Summaryt + +@ @ 1@ Manual Task+@ @ *Manual Split+@ @ @ *Manual Milestonet@ @ 1@ Duration-only+#@ $@ Manual Summary Rollup t + +@ @ 81@ *Manual Task (Warning)+@ @ 8*Manual Split (Warning)+@ @ 8@ *Manual Milestone (Warning)#@ $@ 8*Manual Summary Rollup (Warning)TTT TTT TTT@ @ Manual Summary+@ @ P1@ Start-only+@ @ 1@ Finish-only@ @ @ *Duration-only Milestone@ @ P@ !*Start-only Milestone@ @ @ "*Finish-only Milestonet@ @ #*Rolled Up Manual Task@ @ $External Tasks@ @ @ %External MilestoneL@ @ &Deadline;)@ w@ 'Progress+)@ w@ (Manual Progress #@"S@"@"0!P L L %@"@  @"Bd*@"Timeline@"@  dq d@ @ 0!Ps8/ #@"@"&No Group/@"<TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1" barid="4294967295"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0" barid="4294967295"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="0" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="12" zoom2Screen="1" labelTextStyle="11" showTaskProgress="1"/><tlbarSet><tl id="0" useCustomDates="0" startDate="" finishDate="" label=""/><tl id="1"/></tlbarSet><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295" barid="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>{{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.8229}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.8229}\viewkind4\uc1 \pard\qr\f0\fs20 &p\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.8229}\viewkind4\uc1 \pard\qc\f0\fs20 Page &P\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.8229}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Segoe UI;}} {\*\generator Riched20 16.0.8229}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs20 Project: &p\par Date: &D\par } <TLViewData dfltTLView="1"><fltSet><ft id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="1" x="0" y="4294967291" h="20" top="1" barid="4294967295"/></fltSet><fmtSet><fmt id="0" type="0" thm="0001" clr="FFDFEBF7" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="0" t2="1"/><fmt id="1" type="1" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="2" t2="3"/><fmt id="2" type="2" thm="0001" clr="FF444444" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="4" t2="5"/><fmt id="3" type="3" thm="0001" clr="FFFFFFFF" Lclr="FF151515" Dclr="FF000000" t1="6" t2="7"/></fmtSet><mlSet><m id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="2" x="0" y="20" top="0" barid="4294967295"/></mlSet><options dateFormat="255" minMode="0" numTextLines="1" panZoomT="9" ProjSummFmt="3" round="0" showDates="1" showOverlaps="1" showPanZoom="1" showProjSummDates="1" showToday="1" showTS="1" timelineWidth="-1" timescaleT="8" todayT="12" zoom2Screen="1" labelTextStyle="11" showTaskProgress="1"/><tlbarSet><tl id="0" useCustomDates="0" startDate="" finishDate="" label=""/><tl id="1"/></tlbarSet><tskSet><t id="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" uid="4294967295" uidSrc="0" onTL="0" fmt="0" ch="4294967295" barid="4294967295"/></tskSet><txtSet><style id="0" shared="0" type="0" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="1" shared="0" type="1" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="2" shared="0" type="2" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="1" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="3" shared="0" type="3" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="4" shared="0" type="4" thm="0001" clr="FF444444" sz="10" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="5" shared="0" type="5" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="6" shared="0" type="6" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="7" shared="0" type="7" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="8" shared="0" type="8" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="9" shared="0" type="9" thm="0001" clr="FF444444" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="10" shared="0" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" sz="8" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="11" shared="0" type="11" thm="0001" clr="FF444444" sz="11" font="Segoe UI" bold="0" ital="0" und="0" strk="0"/><style id="12" type="10" thm="0001" clr="FF31752F" bold="1"/></txtSet></TLViewData>>B&Gantt Chart Q >BTime&line Q >BM@ lm@"P@ n@"M@ p@"oq/@"_>B_>BLmF>B_>B_>B0tq>B`f>B`e>B0tq>Bq>Bp>B0tq>B;>B;>Bz6>B!6a>B!6a>B0tq>B-G>B-F>B0tq>B-_>B-^>BLm5>B5ϩ>B5Ϩ>BLmF>B5>B5>B@p0` P @ p 1@\ 2@ z@ 1@ 2@ z@01@|2@(z@1@ 2@z@P1@2@Hz@1@,2@z@p1@2@hz@1@L2@z@1@z@1@a>Ba>B Q>B9cAA@N 9cAA`N 8$a>Bs)(0d ,A|A$)|AA`$|A0 OzzyO)@ :@ B@ 9cAN )9cAAN 8$)$oNK8b*$@&'@&(@& *@&ڢ +@&@9 -@&d 1@&\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp!4Gedundant Controller Tes0@9cA9cA9cA0000@|A|A|Av00v0v0@|A|A|Av00v0v0@9cA9cA9cAt0{0t0t0@zpAzpAzpAh0t0h0h0@@w[A@w[A@w[A0000@z`Az`Az`A0000@@w[A@w[A@w[A0000@z`Az`Az`A0000@UAUAUA0000@9cA9cA9cA0000@z`Az`Az`A0000@9cA9cA9cA00z@l1@2@dz@1@2@z@1@2@z@T1@2@Lz@1@P2@z@1@2@0z@01@2@z@1@< 2@z@x 1@ 2@Lm5>BLm5>B Q>BLmF>BLmF>B Q>BLmW>BLmW>B Q>Bz6>Bz6>B Q>B >BLm5>B@Lm5>BLmF>B@LmF>BLmW>B@LmW>B  @ ugD(0 RyanR(0 MattM(0AmyA<(0TimT)@@]_ `=>?@ABCDEFd@^efghijklmno@@F@ NU@ @ $@ r@ @ U@ V@ ^@ @ @ U@ @ @ @ @ U@ @ @ @ *@ 2?\G4?\G?\G2Create Prototype Diagram8Prototype Engine w/ Igniter"&>B@ Q>B"000µ>B@ Q>B"000_{>B@ Q>B"0v00@_| >B@ Q>B"0v00@_|f>B@ Q>B"0t0{0 \R>B@@ Q>B"0h0t0_G>B @ Q>B"000@_>B @ Q>B"000Q_>B @ Q>B"000@`e>B@ Q>B"000Qp>B@ Q>B"000;>B@ Q>B"000䛯>B@ Q>B@5!6a>B@䛯>B"000Q-F>B @䛯>B"000-^>B"@䛯>B"000@8@5O5O5O6O@6O6O6O7O@7O7O7OMold Paraffin*Serial Communication0Initial Sensor Workings2Benchtop Insulation Test6Controlling Solenoid ValveTCreate initial paraffin molding procedureBCreate insulation test procedurePDesign mold for initial paraffin grainsFWrite out prototype test procedure<New Task>"@ H@ T@ `@ l@ x@ c@ d@ (@ @ @ sA9sA"0000000'009cA9cAN "0)00000(00N N |A|AN @@"070v0000(0v0N N |A|AN @@"070v0000(0v0N N 9cA9cA"0)0t0{000(0t0zpAzpA["0.0h0t000(0h0[[ @w[A@w[A @@"0'00000((00 z`Az`A QQ"0(00000((00 @w[A@w[AN @@"0'00000((00N N z`Az`AN QQ"0(00000((00N N UAUAm "0&000002(00m m 9cA9cA"0)00000<(00AA@@000000)0@ @ @ c@ d@ @ d@ p@ |@ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ J@ V@ b@ n@ z@ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ L@ X@ d@ p@ |@ c@ d@ 0@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ ,@ 8@ D@ P@ \@ hc@ pd@ <@ @ @ @ @ @ c@ "d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ p@ $@ 0@ <@ H@ T@ `c@ hd@ @ L |@ @ @ @ @ @ \ @ c@ d@ @ x @ @ @&&Gantt Chart @&Entry(@&@ @ f@ @ @ @ @ /@ 1@ @5@&NK=w6@&B=@& *T~&֩qgLqgL j}gI4qgLqgL ȭqgL qgL \qgL &qgL qgL qgLPz"*$@&'@&(@& *@&ڢ +@&@9 -@&d 1@&\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp!t0Fuel Grain Tensile TestAccoustics&Sensor Calibration*Proof Pressure Tests,Injector Flow Testing2Miniature Nozzle Hotfire Regulator Tests8Battery Charging/Decharging,z@$ 1@ 2@ z@ 1@ z6>B@z6>Ba>B@h U@ @ @ V@ d@ lU@ ?\G8?\GPrototype Engine2Base Tank PressurizationXB"@&&@& @&&Gantt Chart @&Entry(@&@ @ f@ @ @ @ @ /@ 1@ D5@&L*6@&F=@&*T~&Pz"L*$@&'@&(@& *@&ڢ +@&@9 -@&d 1@&\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp!FBBXBa>B5>B5>BLmF>B<C>B<B>BLmF>B<[>B<Z>Ba>B<s>B<r>B0tq>BD1b;>BD1b:>Bz6>BD1bS>BD1bR>BLm5>BD1bk>BD1bj>Ba>B>B>Bxˠ*mC(b>B(a>Bxˠ*mC(z>B !0!`!!!! "P"'0H ,A5A)tr'0d ,AUA)UAA@w[AAH8$)v('0H ,A5A)5AA8$)v(0d ,A9cAN )9cAA`N 9cAA`N 8$)s)(0d ,A|A$)|AA`$|AA`$8$)(0d ,A|A$)|AA$|AA$8$)(0H ,A9cAN )9cAAN 8$)$oNK=wv(0H ,AzpA)zpAA8$)v<(0H ,A5A)$)<(0H ,A5A)<(0H ,A5A)<(0H ,A5A)<(0H ,eA5A)ventd ,A9sA)9sAA`9sAA`d ,A@w[A)@w[AA`@w[AA`8$))d ,Az`A )z`AA` z`AA` 8$)v(d ,A@w[A)@w[AA`@w[AA`8$)v(d ,Az`A )z`AA` z`AA` 8$)g)d ,AUA)UAA`UAA`8$)<(0d ,A9cAN )9cAAN 9sAAd8$))0H ,Az`A )z`AA 8$)v()0H ,A9cAN )9cAAN 8$))0H ,A5A)5AA8$)0;))0H ,A5A)5AA8$))0H ,A5A)5AA8$5A)0;))0H ,A5A)5AA8$))0H ,A5A)5AA8$)2)0H ,FA5A)5AA8$)v)0H ,A5A)5AA8$))0H ,A5A)5AA8$?))0H ,0A5A)5AA8$))0H ,A5A)5AA8$))0H ,A5A)0;))0H ,0A5A00@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A0000@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0TG#iG#i0H#iH#i I#izI#iI#iVJ#iJ#i2K#iK#iL#i|LL#iXM5Ϩ>B$@䛯>B"000@85>B&@䛯>B"000@85>B(@䛯>B"000@8<B>B*@䛯>B"000@8<Z>B,@䛯>B"000@8<r>B.@䛯>B"000@8D1b:>B0@䛯>B"000@8D1bR>B1@䛯>B"000@8D1bj>B2@䛯>B"000@8$>B3@ Q>B@5>B4@$>B"0"0#0@85(a>B5@$>B"0"0#0@85(y>B6@$>B"0"0#0@85}c>B7@$>B"0"0#0@85}c>B8@$>B"0"0#0@85>B9@ Q>B@588O8@8O88O88O89O8@9O89O89O8:O8@:O"Nozzle Cold Fire@ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ $ @ 0 c@ 8 d@ @ n @ z @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ b @ @ @ @ ( @ 4 @ P @ V @ \ z`Az`A QQ"0(00000h)00 9cA9cA"0)00000r)005A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 5A5A4 @8@8"0#00000r)004 4 n@ @ c@ H d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ l @ @ @ & @ 2 @ > @ Z @ ` @ f @ J c@ R d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ " @ . @ : @ F @ R @ n @ t @ z @ ^ c@ f d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ D@ P@ \@ h@ t@ @ @ @ c@ d@ $@ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ `@ l@ x@ @ @ @ @ @ c@ d@ "@&&@&@&&Gantt Chart @&Entry@&@ @ f@ @ @ x5@&6@&z=@&*T~&Pz"LvHrDn*$@& qgL NqgL qgL qgL }gI vqgH @qgH qgH ԸqgH qgH h}g'@&(@&*@&+ +@&@Ԥ -@&L 1@&\\Mac\Home\Documents\RIT\2017"2018 Year 5\Fall Semester\MSD I\MSD II Test Schedule.mpp!z@81@0z@1@z@1@z@41@,z@1@(y>Bxˠ*mC}c>B}c>Bxˠ*mC}c>B}c>Bxˠ*mCIQ>BIP>Bxˠ*mCI>BI>Bxˠ*mC ^}*>B ^})>Bxˠ*mCP1^>BP1]>Bxˠ*mCP1v>BP1u>Bxˠ*mCP1>BP1>Bxˠ*mC%჉>B%჈>Bxˠ*mC8ʽ>B8ʼ>Bxˠ*mC8>B8>Bxˠ*mCXz>BXz>Bxˠ*mCXz>BXz>Bxˠ*mCa ۦ>Ba ۥ>Bxˠ*mCg=>Bg=>Bxˠ*mC"""#@#p###$0$`$$$$ %)tracked.)0H ,A5A))0H ,A5A)0;))0H ,A5A)) 0;))0H ,A5A)0;))0H ,A5A)0;))0H ,A5A)0;))0H ,A5A)73)0H ,A5A)r]-) 0;))0H ,A5A))0H ,A5A)0;))0H ,A5A))0H ,A5A)X68) 0;))0H ,A5A)0;))0H ,A5A)r}8) 0;))0H ,A5A)r~8) 0;))0H ,A5A)rx_) 0;)   !"#$%'()*+,-./013#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0@5A5A5A"0#0"0"0z@1@z@01@(z@1@|z@1@z@,1@$z@1@xz@1@z@(1@ z@|1@tz@1@z@$1@z@#iM#i4N#iN#iO~O#iO#iZP#iP#i6Q#iQ#iR#iRR#i\S#iS#i8T#iT#iU#iIP>B:@>B"0"0#0@85I>B;@>B"0"0#0@85 ^})>B<@>B"0"0#0@85P1]>B=@>B"0"0#0@85P1u>B>@>B"0"0#0@85P1>B?@>B"0"0#0@85%჈>B@@ Q>B"0"0#0@85+>B@@ Q>B@58ʼ>BA@+>B"0"0#0@858>BA@+>B"0"0#0@85Xz>BB@+>B"0"0#0@85Xz>BB@+>B"0"0#0@85a ۥ>BC@+>B"0"0#0@85g=>BC@+>B"0"0#0@85:O8:O8;O8@;O8;O8;O<O8@<O8<O8<O8=O8@=O8=O8=O>O8@>O8>O8>O8?O8@?O8*MSD II Test ScheduleFProof of Concept Testing (Phase 1) @82Create Prototype Diagram8Prototype Engine w/ IgniterMold Paraffin*Serial Communication0Initial Sensor Workings2Benchtop Insulation Test6Controlling Solenoid ValveTCreate initial paraffin molding procedureBCreate insulation test procedurePDesign mold for initial paraffin grainsFWrite out prototype test procedure<New Task>"Prototype Engine2Base Tank PressurizationVSmall Scale Verification Testing (Phase 2) @8 ,Chamber Pressure Test*Fuel Regression Test4Gedundant Controller Test0Fuel Grain Tensile TestAccoustics&Sensor Calibration*Proof Pressure Tests,Injector Flow Testing2Miniature Nozzle Hotfire Regulator Tests8Battery Charging/Decharging"Nozzle Cold Fire>Optimization Testing (Phase 3) @8 Nozzle GeometryhEase of Assembly, Repeatability and Reproducibility"Injector Designs.Pre-Combustion Chamber:Fuel Grain Manufacturability<Integration Testing (Phase 4) @8XMicrocontroller Thinking Off of Sensor Data"General AssemblyLeak TestnBattery Lifecycle w/ Solenoid Valves & MicrocontrollerIgniter Tests,Controlling SolenoidsTFull Scale Verification Testing (Phase 5)2System Testing (Phase 6) @8Leak TestsFull Hot FireQuick Fire "Arming/Disarming<Propellant Loading/Offloading2Day of Operation Testing@8@8"0#0"0#0"0#0)0@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@# @#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#!@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#"@8@8"0#0"0#0"0#0)0#@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#$@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#%@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#&@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#'@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#(@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#)@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#*@8@8"0#0"0#0"0#0)0+@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#,@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#-@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#.@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#/@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#0@#@8@8"0#0"0#000)05"0@#@#L@ @ @ @ $@ 0@ @ <c@ Dd@ @ |@ @ @ @ @ @ ,@ c@ d@ @ H@ T@ `@ l@ x@ c@ d@ (@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ d@ p@ |@ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ J@ V@ b@ n@ z@ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ L@ X@ d@ p@ |@ c@ d@ 0@ @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ ,@ 8@ D@ P@ \@ hc@ pd@ <@ @ @ @ @ @ c@ "d@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ p@ $@ 0@ <@ H@ T@ `c@ hd@ @ L |@ @ @ @ @ @ \ @ c@ d@ @ x @ @ @ @ @ c@ d@ @ @ @ @ @ @ $ @ 0 c@ 8 d@ @ n @ z @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ b @ @ @ @ ( @ 4 @ P @ V @ \ @ @ c@ H d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ l @ @ @ & @ 2 @ > @ Z @ ` @ f @ J c@ R d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ " @ . @ : @ F @ R @ n @ t @ z @ ^ c@ f d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ D@ P@ \@ h@ t@ @ @ @ c@ d@ $@ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ `@ l@ x@ @ @ @ @ @ c@ d@ H@ |@ @ @ @ @ ,@ @ 8c@ @d@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ 8@ D@ P@ \@ h@ @ @ @ tc@ |d@ `@ @ @ @ &@ 2@ N@ T@ Z@ >c@ Fd@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ t@ @ "@ .@ :@ F@ b@ h@ n@ Rc@ Zd@ @ >|@ @ @ @ @ @ N@ c@ d@ @ j@ v@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ @ $@ 0@ <@ H@ T@ p@ v@ |@ `c@ hd@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ c@ d@ |@ @ *@ 6@ B@ N@ j@ p@ v@ Zc@ bd@ L@ @ @ @ @ @ :@ @@ F@ *c@ 2d@ @ l@ x@ @ @ @ @ @ @ c@ d@ X@ @ @ @ @ *@ F@ L@ R@ 6c@ >d@ @ 2|@ @ @ @ @ @ B@ c@ d@ @ ^@ j@ v@ @ @ @ @ @ c@ d@ 4@ @ @ @ @ @ "@ (@ .@ c@ d@ @ T@ `@ l@ x@ @ @ @ @ c@ d@ ,@ @ @ @ @ @ @ @ &@ c@ d@ @ R@ ^@ j@ v@ @ @ @ @ c@ d@ N@ @ @ @ @ @ <@ B@ H@ ,c@ 4d@ I 2qgH qgH ƼqgH qgH ZqgH $qgH qgH }gI qgH LqgH qgH qgH qgH tqgH